HUKUK MÜCADELEMİZ SONUCUNDA KIRIKKALE’DE MÜDÜRLER ESKİ GÖREVLERİNE DÖNDÜLER

Kırıkkkale Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan yönetici değerlendirmesi sonucu düşük puan verilerek başarısız sayılması ve buna dayalı olarak müdür olarak görev yaptığı okulda görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle üyemiz tarafından açılan davada, Kırıkkale İdare Mahkemesinin 05.03.2015 gün ve 2014 / 569 E., 2015 / 91 K. sayılı kararıyla, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 
Bunun üzerine, tamamen önyargı ile puanlama yapıldığı, başarı ile yaptığı birçok iş ve eyleme hayır cevapları verildiği, ayrıca aynı konumda olan okul müdürlerinin lehine sonuçlanan çok sayıda emsal karar bulunduğu, dolayısıyla işlemin mevzuata aykırı olduğu ileri sürülerek, üyemiz tarafından kararın itirazen bozulması istemiyle Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesine başvurulmuştur. Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesinin 13.07.2015 gün ve 2015 / 322 E., 2015 / 373 K. sayılı kararında, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 18.02.2015 tarih ve 2014 / 1151 Esas sayılı Ek-1 Değerlendirme Formunun “Açıklama” başlıklı kısmının 3. Maddesinde “en az altı ay çalışmış olma” şartının İlçe Milli Eğitim Müdürü, Eğitim Kurumundan Sorumlu Şube Müdürü ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Şube Müdürleri için aranmamasına ilşkin eksik düzenleme nedeniyle yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği belirtilmiştir. Söz konusu karar doğrultusunda, davacı hakkında değerlendirme yapan ilçe milli eğitim müdürü, eğitim kurumundan sorumlu şube müdürü ve insan kaynaklarından sorumlu şube müdürünün, değerlendirmenin yapıldığı tarih itibariyle davacı ile birlikte 6 aylık asgari çalışma şartını taşımadığı, bu haliyle de objektif ve doğru bir değerlendirme yapılabilmesi adına değerlendirilen kişinin çok iyi tanınabilmesi için makul kabul edilebilecek bir süre birlikte çalışma şartını gerçekleştirmeksizin yapılan değerlendirmede hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilerek, davacı itirazının kabulüne, Kırıkkale İdare Mahkemesince verilen 05/03/2015 gün ve 2014/569 E., 2015/91 K. sayılı kararının bozulmasına, dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. 
Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesinin itirazın kabulüne ilişkin kararından sonra, iş bu davayı açan üyemizle birlikte, Kırıkkale’de aynı mağduriyeti yaşayan okul müdürleri, müdür olarak görevlerine başlatılmışlardır. Kırıkkale ilimizde yaşanan bu gelişmenin, yargı kararlarını bugüne kadar uygulamayan ve açıkça suç işleyen diğer il müdürlüklerimize örnek olmasını diliyoruz. 
Türk Eğitim-Sen, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da yönetici atamalarında yaşanan tüm hukuk ihlallerini takip edecek ve hak yerini bulana kadar mücadeleye devam edecektir.  


Karar İçin Tıklayınız 


Yargı Kararı Gereği Görevlerine İade Edilen Müdürlerin Listesi İçin Tıklayınız