ADAY ÖĞRETMENLİK SINAVINDA BAŞARISIZ OLANLAR YENİDEN PERFORMANSA TABİ TUTULMAMALIDIR

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında; öğretmenlerin Ek-3 Performans Değerlendirme Formunda yer alan kriterlere göre sayısal değerlerle ölçülerek başarı düzeylerinin belirlenmesi ve sonrasında aday öğretmenlere yazılı sınav uygulaması söz konusudur. 
Aday öğretmenler; Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 16.maddesinin 1.fıkrası gereği 2015 yılı içerisinde Ek-3 Performans Değerlendirme Formu üzerinden, ilk dönemde bir, takip eden dönemde ise iki defa olmak üzere, değerlendiriciler tarafından toplamda üç defa değerlendirilmiştir. Nihai performans değerlendirme puanı yüz üzerinden elli ve üzeri olanlar  performans değerlendirmesinde başarılı sayılarak yazılı sınava girmeye hak kazanmıştır. 
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 20.maddesinin 1.fıkrası gereği Performans değerlendirmesinde başarılı bulunan aday öğretmenler Bakanlıkça yazılı sınava tabi tutulmaktadır. 11 Ekim 2015 tarihinde yapılan Asli Öğretmenliğe Geçiş Sınavında 60 puanın altında alanlar sınavda başarısız sayılmıştır. 
Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 25.maddesinin 2.fıkrasında; “Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler, il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden performans değerlendirmesi ve sınava tabi tutulur.” Denilmektedir. Oysa ki; aday öğretmenlerin yeniden performans değerlendirmesine tabi tutulmasında hiçbir kamu yararı bulunmamaktadır.  Aday öğretmenlerin bu performans değerlendirmesi ile yazılı sınava girmeye hak kazanarak yazılı sınavda başarısız olması, bu performans değerlendirmesinin yok sayılması anlamına gelmemektedir. Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenlerin yeniden performans değerlendirmesine tabi tutulmadan yazılı sınava tabi tutulması gerekmektedir. Yazılı sınava girmenin ön koşulu olan performans değerlendirmesinde başarılı olan aday öğretmenlerin kazanılmış bir hakkı bulunmaktadır. Bunun yok sayılarak yeniden değerlendirilmeye tabi tutulmaları hukuka aykırı bir idari işlem niteliğindedir.
Üyelerimiz Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında Ek-3 Performans Değerlendirme Formunda yer alan kriterlere göre başarılı sayılan aday öğretmenlerin yazılı sınavda başarısız olması sonucu tekrar performans değerlendirmesine tabi tutulmadan yazılı sınava girmeye hak kazanmaları bakımından gerekli mevzuat değişikliğinin yapılması hususunda talepte bulunabilirler.


İlgili itiraz dilekçesi için tıklayınız