AYM’DEN GEÇİCİ GÖREVLİ MEMURA HARCIRAH MÜJDESİ!

Anayasa Mahkemesi geçici görevlendirmelerde ki 10 günlük harcırah sınırının kaldırılmasına karar verdi.

Bilindiği gibi, daha önce geçici görevlendirmeyle memuriyet mahalli dışında görevlendirilen kamu personeline en fazla on gün süreyle harcırah ödenmekteydi.

Trabzon Bölge İdare Mahkemesinin başvurusu üzerine Anayasa Mahkemesi geçici görevlendirilen memurların sorunlarına çözüm olacak bir karara imza atarak on gün süre sınırını anayasaya aykırı buldu ve iptal etti. Karar bugün Resmi Gazetede de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 “SOSYAL HUKUK DEVLETİ İLKESİNE AYKIRI”

Anayasa Mahkemesi, Anayasa’nın 2. maddesindeki sosyal hukuk devleti ilkesine aykırı olduğu gerekçesiyle 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 33. maddesinin (d) fıkrasında yer alan, “…ve her defasında on gün ile sınırlı olmak…” ibaresinin iptaline karar verdi.

Anayasa Mahkemesi kararda; teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip personele on günlük sınır uygulanmazken, diğer personele böyle bir sınırın uygulanmasının eşitlik ilkesine aykırı olduğuna vurgu yaptı. İptal kararı ile harcırahtaki eşitsiz uygulama kaldırılmış oldu.

Anayasa Mahkemesi kararında, geçici görevlendirilme sebebiyle asıl görev yeri dışında konaklamak durumunda kalan kamu görevlilerinin, maddi açıdan belli bir külfetle karşı karşıya kalmaları ve bu külfetin, kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanması nedeniyle kamuca karşılanması gerektiğini belirtildi. Konaklama giderinin ödenmesini on gün ile sınırlayan itiraz konusu kuralın, sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığına hükmedildi.