ELAZIĞ 2. İDAREDEN, İL MEM’E HUKUK DERSİ…

Elazığ 2. İdare Mahkemesinin 2015/691 E., 2015/919 K. sayılı ve 19.11.2015 tarihli kararı ile davacı hakkında yapılan değerlendirme sonucu düşük puan verilmesi işleminin yargı kararıyla iptal edilmesi üzerine yeniden yapılan değerlendirmede ikinci kez düşük puan (54,75) verilerek görev süresinin  uzatılmaması işleminin iptaline hükmedilmiştir. Kararın gerekçesinde ise; 2577 sayılı yasanın 28/1 maddesi ile idareye yargı kararlarını icaplarına uygun olarak ve geciktirmeksizin yerine getirme yükümlülüğünün yüklendiği, maddenin devamı fıkralarında ise yargı kararının yerine getirilmemesi durumunda idareye ve kasıt olması halinde kamu görevlisine yüklenecek sorumlulukların kurala bağlandığı belirtilerek, “..Yargı kararlarının icaplarına uygun şekilde yerine getirmesinden amaç, yargı kararının gerekçesi ve hüküm fıkrasıyla bir bütün olarak değerlendirilerek gereğinin yerine getirilmesidir. Hukuk Devletinde hukuka saygılı ve bağlı bir idare tarafından, mahkeme kararlarının şeklen uygulanarak hukuken etkili, fiilen etkisiz kılınması amacıyla kendisine tanınan  başka yasal olanakların kullanılması kabul edilemez bir durumdur..” ifadelerine yer verilmiştir.


İlgili karar için tıklayınız