MTSK YÖNETMELİĞİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTEDİK

Bilindiği üzere, 29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde, 05.12.2015 tarih ve 29553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değişiklik yapılmıştır.  05.12.2015 tarih ve 29553 sayılı Yönetmeliğin;

14. Maddesiyle, 29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Yönetmeliğin 19.maddesine eklenen 6. Fıkranın son cümlesi “Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak kursiyere araç kullandırdığı tespit edilen usta öğreticilere yapılan inceleme ve soruşturma sonucuna göre kurslarda bir yıl süreyle görev verilmez” hükmünü,

19. Maddesiyle, Yönetmeliğin 29. Maddesine eklenen 5. ve 6. Fıkraları “(5) İl sınav sorumlusu yardımcısı, il temsilcisi, sınav yürütme komisyonu başkanı ve sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklerden görevine gelmeyen, geç gelen veya sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmayan veya aykırı hareket edenlere gerekli inceleme ve soruşturma sonucuna göre il sınav sorumlusu bir yıl süreyle görev verilmemesini sağlar. Ayrıca bu kişiler hakkında idari işlem yapılır.

(6) Sınav yürütme komisyonu üyeleri, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri, sınavda görevli diğer personel ve direksiyon usta öğreticilerinden görevine gelmeyen, geç gelen veya sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmayan veya aykırı hareket edildiği gerekli inceleme ve soruşturma sonucunda tespit edilenlere sınav yürütme komisyonu başkanı bir yıl süreyle görev verilmemesini sağlar. Ayrıca bu kişiler hakkında idari işlem yapılır.”hükmünü,

21. Maddesiyle, Yönetmeliğin 31. Maddesinde yapılan değişiklikle eklenen 2. Fıkrasının son cümlesinde yer alan, “Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü gereği bir yıl süre ile görev verilmeyen direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyesine, bir yıl sonunda tekrar hizmet içi eğitimine katılıp başarılı olmadan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev verilmez.” Hükmünü içermektedir.

02.04.2014 gün ve 1360110 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe giren Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesi’nin 20.03.2015 gün ve 3101472 sayılı Makam Oluru ile değişik 6. Maddesinin 1. Fıkrasının (g) bendi ile 2. Fıkrasının (i) bendinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle, Sendikamız tarafından açılan davada, Danıştay 8. Daire’nin 2015 / 5355 E. ve 19.10.2015 tarihli kararı ile ilgili maddelerin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Buna karşılık, yargı kararının gerekçeleri dikkate alınmadan yukarıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır. Değişiklikle getirilmiş olan bir yıl süreyle görev verilmemesi çok ağır bir yaptırım olup, mağduriyet yaratacağı ortadadır.

Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, 29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde, 05.12.2015 tarih ve 29553  sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değiştirilen hükümlerin yargı kararları doğrultusunda düzenlenmesi hususunda talepte bulunduk. Bunun yapılmaması halinde, konu Sendikamız tarafından tekrar yargıya taşınacaktır.

 

İlgili yazımız için tıklayınız