İLÇE MEM ATAMALARININ DA SINAVA TABİ OLMASINI İSTEDİK

Bilindiği üzere; Türk Eğitim Sen olarak tarafımızca 12.10.2013 tarih ve 28793 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin bazı maddelerinin iptali istemiyle dava açılmıştır. Bahsi geçen davada, Danıştay 2. Dairesinin 2013/10363 E. sayılı ve 29.04.2014 tarihli kararıyla yürütmeyi durdurma talebimizin reddi üzerine yaptığımız itiraz neticesinde; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2014/702 Y.D. itiraz nolu ve 23.10.2014 tarihli kararı ile; yönetmeliğin 23. Maddesi ile getirilen ve ilçe milli eğitim müdürü kadrosunun görevde yükselme sınavına tabi kadrolardan çıkartılarak bu kadrolara atamalarda sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68. Maddesinin (B) bendinde öngörülen şartların aranmasına ilişkin düzenlemenin kariyer ve liyakat ilkesine uygun olmadığı gerekçesiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. 13.01.2016 tarih ve 29592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi ile; aynı Yönetmeliğin “İlçe millî eğitim müdürlüğü kadrosuna atama” başlıklı 23. Maddesi değiştirilmiş ancak mahkeme kararının gerekçeleri dikkate alınmayarak, ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrosu yine görevde yükselme sınavından müstesna tutulmuştur.

Türk Eğitim Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, Sendikamıza, ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrolarına duyuru dahi yapılmaksızın asaleten atama yapıldığına dair bilgiler ulaştığını belirterek, öncelikle ülke genelinde bu şekilde asaleten ataması yapılan ilçe milli eğitim müdürlerinin isim listelerinin bildirilmesini; ayrıca somut ve objektif kriterler gözetilmeden yapılan atama işlemlerinin derhal geri alınmasını, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2014/702 Y.D. itiraz nolu ve 23.10.2014 tarihli yürütmeyi durdurma kararının gerekçeleri doğrultusunda mevzuatta değişiklik yapılarak ilçe milli eğitim müdürlüğü kadrosuna atama işlemlerinin görevde yükselme sınavına tabi hale getirilmesini talep ettik.

İlgili yazımız için tıklayınız