ANKARA 17. İDARENİN ŞB. MD. KARARINA İTİRAZ ETTİK

Bilindiği üzere; Danıştay 5. Dairesinin 2013/8367 E. sayılı ve 06.03.2014 tarihli kararı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 9. Maddesi ile Genel Yönetmeliğe eklenen 12/B maddesinin birinci fıkrasının ; Danıştay 2. Dairesinin 2013/10363 E. sayılı ve 29.04.2014 tarihli kararı ile de; MEB Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliğin 21. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan “şube müdürü, tesis müdürü ve basımevi müdürleri bakımından sözlü sınav başarı listeleri üzerinden” ibaresinin yürütmesi durdurulmuştur.

Bunun üzerine Türk Eğitim-Sen olarak sözlü sınav puanına dayalı olarak yapılan 1709 şube müdürü atamasının iptali istemiyle Bakanlığa yaptığımız başvurunun reddi işlemi tarafımızca yargıya taşınmıştır. Ankara 17. İdare Mahkemesinin 2014/1634 E. sayılı dosyası ile görüşülmekte olan davada ilk başta yerel mahkeme tarafından dava konusu işlemin yürütmesi durdurulmuş, ancak Ankara Bölge İdare Mahkemesi bu kararı kaldırmıştır. Akabinde Ankara 17. İdare Mahkemesi her ne hikmetse önceki olumlu kararından dönmüş ve tam aksi yönde olan 2014/1634 E., 2015/2627 K. Sayılı ve 28.12.2015 tarihli kararı ile davanın reddine hükmetmiştir. Bu karar tarafımızca Danıştay nezdinde temyiz edilmiştir.

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız

İlgili Temyiz Dilekçesi için Tıklayınız