OKUL ÖNCESİ VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Türk Eğitim-Sen olarak, 26.07.2014 gün ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 4. Maddesinde “tam gün” tanımına yer verilmemek suretiyle yapılan eksik düzenlemenin, “Etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri” başlıklı 6. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) ve (c) bentlerinin, “Öğretmenlerin nöbet görevi” başlıklı 44. Maddesinde nöbet görevinin karşılığı olarak ücret öngörülmemesi sureti ile yapılan eksik düzenlemenin, “Okul rehber öğretmeni” başlıklı 47. Maddesinde anaokullarına yer verilmemek suretiyle yapılan eksik düzenlemenin, “Komisyonlar ve Mali Hükümler” başlıklı 9. Bölümde yer alan, 67., 68., 69.,70.,71. ve 72. Maddelerinin; nöbet tutma sorumluluğunun öğretmenin asli görevi olmadığı, okul eğitiminin ücretsiz olması gerektiği, dava konusu Yönetmelik hükümlerinin üst hukuk normlarına, eşitlik ilkesine, hukuka ve kamu yararına aykırı olduğu ileri sürülerek yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle açtığımız davada;

Danıştay 8. Dairesinin 2014/11251 E. ve 01.03.2016 tarihli kararı ile dava konusu düzenlemeye dayanak teşkil eden Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin “Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu” başlıklı 21. Maddesinde “bağımsız anaokulları” ibaresine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme yönünden yürütmenin durdurulmasına karar verildiğinden, dava konusu 47. Maddede anaokullarına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemede hukuka ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı belirtilerek, dava konusu Yönetmeliğin “Okul rehber öğretmeni” başlıklı 47. Maddesinde anaokullarına yer verilmemek suretiyle yapılan eksik düzenleme yönünden yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

İlgili yürütmeyi durdurma kararı için tıklayınız