YARGI KARARINI UYGULAMAYAN MÜDÜRE TAZMİNAT CEZASI!

Müdür olarak görev yapmakta iken görev süresi sonlandırılan ve Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan “Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu” uyarınca yapılan değerlendirme sonucunda verilen puanın 75’in altında olduğu gerekçesiyle görev süresinin uzatılmamasına karar verilen davacının, yargı kararları neticesinde üçüncü kez yapılan değerlendirme sonucu düşük puan verilerek görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin iptali ve manevi tazminat talebiyle açılan davada, Samsun 1. İdare Mahkemesi’nin 2015/1286 E., 2016/356 K. sayılı ve 17.03.2016 tarihli kararıyla yargı kararlarına rağmen, yeni bir hukuki sebep ortaya konulmadan davacının değerlendirmeye tabi tutularak düşük puan verilmek suretiyle yargı kararlarını gerekçesinin aksine işlem tesis edildiğinden olayda ağır hizmet kusurunun bulunduğu, kariyer ve liyakat ilkeleri gözetilmeksizin ve yargı kararlarına rağmen kişilerin statü hukukundan kaynaklı haklarının ihlali anlamı taşıyacak şekilde idari yetki kullanılması nedeniyle davacının acı, üzüntü ve elem duyacağının kabul edilmesi gerektiği belirtilerek, dava konusu işlemin iptaline, manevi tazminat isteminin kabulüne, 5.000,00 TL manevi tazminatın olayda kişisel kusuru bulunan kişi veya kişilere rücu edilmek kaydıyla davalı idareden alınarak davacıya ödenmesine karar verilmiştir.   

Aynı durumda olan ve yargı kararları neticesinde üçüncü kez yapılan değerlendirme sonucu düşük puan verilerek görev süresi uzatılmayan, göreve iade edilmemelerinin hem şahısları hem aileleri için büyük bir manevi buhran olduğu ileri sürülerek, manevi tazminat talebiyle açılan davalarda; Samsun 2. İdare Mahkemesi’nin 2015/1179 E., 2016/141 K. sayılı ve 04.02.2016 tarihli kararı ile Samsun 2. İdare Mahkemesi’nin 2015/1158 E., 2016/142 K. sayılı ve 04.02.2016 tarihli kararıyla olayda, davacının olumsuz olarak değerlendirilmesine esas teşkil edebilecek nitelik ve yeterlilikte herhangi bir belge bulunmaksızın görev süresinin uzatılmadığı, mahkeme kararlarının gereğinin yerine getirilmediği, olayın oluş biçimi ve dava dosyasında yer alan bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucu takdiren 2.500.00 TL manevi tazminatın davalı idare tarafından davacıya ödenmesine,  karar verilmiştir.   

İlgili Karar İçin Tıklayınız (1)

İlgili Karar İçin Tıklayınız (2)

İlgili Karar İçin Tıklayınız (3)