HARCIRAH KANUNU GENEL TEBLİĞİNİN BAZI MADDELERİNE DAVA AÇTIK

6245 Sayılı Kanunun 33. Maddesinin (d) fıkrasında yer alan; “….ve her defasında on gün ile sınırlı olmak…” ibaresi Anayasa Mahkemesi’nin 25.11.2015 tarihli ve 2015/13 E., 2015/108 K. sayılı kararı ile Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmiştir. İlgili kararın, 15.12.2015 tarihli ve 29563 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesi ve 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) işaretli cetvelin I.maddesinin dipnotunda yer alan düzenleme sonucunda, yurtiçinde memuriyet mahalli dışında yapılacak geçici görevlendirilenlere konaklama giderinin ödenmesi hususunda; 13.04.2016 tarih ve 29683 sayılı Resmi Gazetede, Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No:40) yayımlanmıştır.
Geçici görevlendirme sebebiyle asıl görev yeri dışında konaklamak durumunda kalan kamu görevlilerinin, maddi açıdan bir külfetle karşı karşıya kalmaları ve bu külfetin kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanması nedeniyle kamuca karşılanması gerektiğinden, 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (d) fıkrasında belirtilen diğer personel yönünden, ödenecek ücretin hesabında süre sınırlaması yapılarak, 10 günden sonraki konaklamalarda, konaklama bedelinin gittikçe düşürülerek uygulanması, sosyal hukuk devleti, eşitlik ve hukuki güvenlik ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. 
Türk Eğitim Sen olarak,  13.04.2016 tarihli ve 29683 sayılı  Resmi Gazetede yayımlanan Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No:40)’nin “Konaklama giderleri” başlıklı 3. Maddesinin 6. Fıkrasında yer alan“…..görevlendirmenin ilk 10 günü için…….., takip eden 80 gün için gündeliklerinin %50’si kadar, müteakip 90 gün için de gündeliklerinin 2/3’ünün %40’ı kadar konaklama gideri ödenmesi, 180 günü aşan günler için ise konaklama gideri ödenmemesi, gerekmektedir.(7) Örneğin, aylık/kadro derecesi 2 olan ve 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (H) işaretli cetvelde yurtiçi gündeliği 35,24 TL olarak belirlenen bir memurun yurtiçinde memuriyet mahalli dışında bir yere 1/4/2016 tarihinden itibaren 200 gün süre ile geçici görevle gönderilmesi halinde söz konusu personele 6245 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (d) fıkrasına göre ödenecek konaklama gideri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır. -Görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliğinin %50 artırımlı miktarı olan 52,86 TL, 52,86 x 10 = 528,60 TL  -Takip eden 80 gün için gündeliğinin %50’si olan 17,62 TL, 17,62 x 80 = 1.409,60 TL -Müteakip 90 gün için de gündeliğinin 2/3’ünün %40’ı olan 9,39 TL, 9,39 x 90 = 845,10 TL olmak üzere toplam olarak 2.783,30 TL tutarında konaklama gideri ödenmesi gerekmektedir.” İbaresinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali ile dava konusu düzenlemenin dayanağı olan 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (H) işaretli cetvelin dipnotunda yer alan “….görevlendirmenin ilk 10 günü için….., takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50’si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı esas alınır.” ibaresinin, ANAYASAYA AYKIRI olması nedeniyle somut norm denetimi yapılmak üzere dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesi talebiyle Danıştay nezdinde dava açtık.

İlgili dava dilekçesi için tıklayınız