DAVA KAZANAN MÜDÜRE MÜLAKAT UYGULAMASINA ANKARA BÖLGE İDARE’DEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Türk Eğitim Sen üyesi Aykut Veli YILDIZ tarafından, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan “Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurum Müdürleri Değerlendirme Formu” uyarınca yapılan değerlendirme sonucu düşük puan verilmek suretiyle  başarısız sayılması ve bu sebeple görev süresinin uzatılmamasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada; yürütmenin durdurulmasına hükmedilmesi üzerine, 06.10.2015 günlü ve 29494 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine Dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca mülakata davet edilmesine ilişkin itirazının reddine dair işlemin iptali istemiyle açılan davada; yürütmenin durdurulması isteminin reddi üzerine, yapılan itirazda; Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. Kurul, 12.04.2016 tarih ve  Y.D. İtiraz No:2016/1495 sayılı kararında; “..yürütmenin durdurulması kararının gereği yerine getirilirken, söz konusu kararın gerekçesine ve dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan 10.06.2014 tarihli yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak davacı hakkında bir değerlendirme yapılması gerekirken, yeni düzenlenen 06.10.2015 tarihli yönetmelik uyarınca davacıyı mülakat sınavına çağrılmasına ilişkin işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir.” Denilerek, itirazın KABULÜNE, talebinin reddine yönelik kararın KALDIRILMASINA, dava konusu işlemin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmiştir.


Ankara Bölge İdare Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız