ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİMİZ

 

 • Yönetmeliğin “Ders süresi ve günlük çalışma saatleri” başlıklı 9.maddesinin 3.fıkrasına “Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarında bir ders saati, mesleki alan uygulamalarına ilişkin derslerin eğitiminin okul/kurumun atölye ve laboratuvarlarında yapılması hâlinde 40 dakika” olduğu eklenmiştir.
 •  Yönetmeliğin “Ders süresi ve günlük çalışma saatleri” başlıklı 9.maddesinin 4.fıkrasına İşletmelerdeki mesleki eğitim için “günde 8 saati ve geçmemek üzere” ibaresi eklenmiştir.
 • Yönetmeliğin “Öğretim programları” başlıklı 10.maddesinin 3.fıkrasına “Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının çerçeve öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerinde yer alan mesleki alan/dal uygulamalarına ilişkin derslerin işletmelerde yapılması durumunda bu dersler işletmelerde mesleki eğitim olarak adlandırılır.” eklenmiştir.
 • Yönetmeliğin “Haftalık ders programı” başlıklı 12.maddesinin 1.fıkrasından “Okul yönetimince hazırlanan haftalık ders programı, öğretim yılı başında veya ders yılı içinde öğretmenler kurulunda görüşülür.”  Kısmı çıkarılmıştır.
 • Yönetmeliğin “Resmî tatil günleri” başlıklı  14.maddesinin 1.fıkrasında tatil günlerinin  “16/4/2012 tarihli ve 2012/3073 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ulusal ve Resmî Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği hükümlerine göre belirleneceği belirtilmiştir.
 • Yönetmeliğin “Çalışma takvimi” başlıklı  15.maddesinin 2.fıkrasına Eğitim ve öğretimi aksatacak nitelikte olağanüstü durum, sel, deprem, hastalık, havanın aşırı sıcak ve soğuk olması durumlarında “İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin de bu fıkra kapsamında değerlendirileceği” eklenmiştir.
 • Yönetmeliğin “Sosyal etkinlikler” başlıklı  18.maddesine “ Öğrencilere, spor eğitimi imkânlarının yaygın olarak sunulması, okullarda sporun geliştirilmesi, spora ilgi duyan yetenekli öğrencilerin sportif çalışmalarının takip edilmesi amacıyla öğrenci, öğretmen, veli ve okul yöneticilerinin katılımı ile okul spor kulübü kurulabileceği” eklenmiştir.
 • Yönetmeliğin “Ortaöğretime geçiş esasları ” başlıklı  20.maddesinin 3.fıkrasına “Yetenek sınav puanı ve yerleştirmeye esas puan kullanılarak öğrenci alan güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine öğrenci alımı ve kayıt işlemleri Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre yapılacağı” eklenmiştir. Artık yeni düzenleme ile Klasik sanatlar ile musiki programı ya da projesi uygulayan Anadolu İmam Hatip Liseleri de güzel sanatlar ve spor liseleri gibi yetenek sınavı ile öğrenci alacak.
 • Yönetmeliğin “Öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonu” başlıklı 23.maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendine “millî sporcu olan öğrenciler ile tutuklu ve hükümlü öğrenciler” ibaresi eklenerek bu kişilerin de  nakil ve geçiş işlemleri zamana bağlı olmadan; kontenjan şartı aranmaksızın, bir defaya mahsus olmak üzere, aynı türden okullara dengeli bir şekilde yapılacağı belirtilmiştir.  Aynı zamanda “8 inci sınıfı tamamlayan ve Diyanet İşleri Başkanlığınca hafızlık belgesi verilen ancak yerleştirmeye esas puanı bulunmayan ya da herhangi bir ortaöğretim kurumuna yerleşemeyen öğrenciler tercihleri de dikkate alınarak hafızlık programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerine komisyonca dengeli bir şekilde yerleştirileceği” hüküm altına alınmıştır. Yeni yönetmeliğe göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan hafızlık belgesi almış ancak TEOG’a girmemiş ya da herhangi bir kuruma yerleşememiş 8. sınıf mezunu öğrenciler, “hafızlık programı uygulayan” imam hatip liselerine yerleştirilecek.
 • Yönetmeliğin “Kontenjan belirleme” başlıklı 25.maddesinin 1.fıkrasının b bendine “özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları” eklenmiş “Sınıf tekrarına kalan öğrenciler bu sayıya dâhil edilmez” ibaresi çıkarılmıştır.   2.fıkrasının b bendine ise; “klasik sanatlar ve musiki programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liseleri” eklenmiştir.
 • Yönetmeliğin “Değişim programı kapsamındaki öğrencilerin kayıt ve nakilleri” başlıklı 28.maddesinin 1.fıkrasına  “12 nci sınıfı yurtdışında tamamlayarak gelen öğrenciler için düzenlenen denklik belgesine dayalı olarak kayıtlı olduğu okul müdürlüğünce ortaöğretim diploması verileceği” düzenlenmiştir.
 • Yönetmeliğin “Anadolu teknik programına geçiş” başlıklı 30.maddesinin 1.fıkrasında “Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına geçiş için ortaöğretim kurumlarının 9 uncu sınıfını doğrudan geçen ve yılsonu başarı puanı en az 70 olan öğrenciler başvurabileceği düzenlenmiştir. Eski düzenlemede bu sayı 55’tir.
 • Yönetmeliğin “Devam-devamsızlık ve ilişik kesme” başlıklı 36.maddesinin 3.fıkrasına “Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenen faaliyetin hazırlık dönemi ve organizasyon sürecine katılan öğrenciler” eklenmiştir. Artık bu öğrencilerin de faaliyet izinleri devamsızlık kapsamına girmeyecektir. 5. Fıkrada ise; devamsızlık süresi 60 gün kapsamında olanlara “sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar” eklenmiştir. Sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60 gün uygulanacak. Aynı zamanda maddeye “Yarıyıl ve yaz tatili süresince işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin 3308 sayılı Kanun kapsamında kullandıkları ücretli ve ücretsiz izin sürelerinin devamsızlıktan sayılmayacağı ancak özürsüz devamsızlık süresi ücretsiz izin süresinden düşüleceği” eklenmiştir.
 • Yönetmeliğin “Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler” başlıklı 37.maddesinin 1.fıkrasının b ve c bendi onuncu sınıfın sonuna kadar ibaresi onuncu sınıf öğrencileri için temmuz ayının sonuna kadar olarak değiştirilmiştir.  3.fıkrasına “Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanla birlikte özel yetenek, mülakat, mülakat ve beden yeterliliği sınavıyla öğrenci alınan alanlar ile sağlık alanlarına ortaöğretim kurumlarından nakil ve geçiş yapılmayacağı gibi diğer alanlardan da nakil ve geçiş yapılamayacağı düzenlenmiştir. Ortaöğretim seviyesinde eğitim yapan askeri ve polis okulları ile ilgili düzenleme kaldırılmıştır. Ortaöğretim seviyesinde eğitim yapan polis okullarından artık Anadolu, fen gibi liselere nakil ve geçiş yapılamayacak.  Uluslararası Bakalorya (IB) Programı uygulayan okullara, diğer okullardan nakil ve geçiş yapacak öğrenciler kontenjan dışı değerlendirileceği düzenlenmiştir.
 • Yönetmeliğin “Kontenjan belirleme, başvuru ve değerlendirme” başlıklı 38.maddesinin 4.fıkrasının a bendinde yer alan Nakil ve geçiş başvurusu, aralık ve mayıs ayları hariç olmak üzere yapılacak şekilde değiştirilmiştir.
 • Yönetmeliğin “Yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar arasında nakiller” başlıklı 39.maddesinin 1.fıkrasının a bendinde “Aynı alan/bölüm programının uygulanması kaydıyla silahlı kuvvetler bando hazırlama okulundan” ibaresi çıkarılmıştır.  3.fıkrası; 9 uncu sınıflar için ortaokul veya imam-hatip ortaokuluna ait başarı puanı;   yerleştirmeye esas puanı; olarak değiştirilmiştir. 5.fıkrasına öğrenci nakli ile ilgili “ klasik sanatlar ve musiki programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liseleri” eklenmiştir.
 • Yönetmeliğin “Yazılı ve uygulamalı sınavlar ” başlıklı 45.maddesinin 1.fıkrasının a bendindeki; “Öğrenciler her dersten en az iki yazılı sınava katılmak zorundadırlar.” İbaresi kaldırılmıştır.  f bendine “Kur’an-ı Kerim dersi sınavları” eklenmiştir. Kuran dersi sınavları her dönemde 2 defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı yapılacak.  2.fıkrasında; eski düzenlemede yazılı sınavların klasik/yoruma dayalı yapılması esas iken yeni düzenlemede yazılı sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılması esas haline gelmiştir.  Ancak her dersin sınavlarından biri kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli testlerle de yapılabilecek.           
 • Yönetmeliğin “Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar” başlıklı 50.maddesinin 8.fıkrasına “Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri zümre kararlarıyla belirlenir.”  Cümlesi eklenmiştir.
 • Yönetmeliğin “Dönem puanı” başlıklı 51.maddesinin 1.fıkrasına  “Evde veya hastanede eğitim alan öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesi ilgili mevzuata göre yapılacağı” eklenmiştir.
 • Yönetmeliğin “Yılsonu başarı puanı” başlıklı 55.maddesine “Evde veya hastanede eğitim alan öğrencilerin sadece eğitimini gördüğü derslerin puanları esas alınacağı eklenmiştir.
 • Yönetmeliğin “Doğrudan sınıf geçme” başlıklı 57.maddesinin 2.fıkrasına “Birinci fıkradaki şartları taşımakla birlikte” ifadesi eklenmiştir.
 •  Yönetmeliğin “Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması” başlıklı 58.maddesinin 2.fıkrası; sorumluluk sınavları iki alan öğretmen tarafından yapılırken yeni düzenlemede “bulunmaması hâlinde biri alan öğretmeni olmak üzere iki öğretmen tarafından yapılacağı düzenlenmiştir. Aynı zamanda maddeye “Eğitim ve öğretim yılı başında yapılan sorumluluk sınavı sonunda tek dersten başarısızlığı bulunan son sınıf öğrencileri için aynı usulle takip eden hafta içinde bir sınav daha yapılacağı “eklenmiştir.
 • Yönetmeliğin “Sınıf tekrarı ve öğrenim hakkı” başlıklı 59.maddesinin 1.fıkrasının c bendindeki Özürleri nedeniyle; okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler kapsamında hazırlık sınıfı öğrencileri hariç tutulmuştur.  
 • Yönetmeliğin “Telafi programı” başlıklı 61.maddesinin 1.fıkrasının ç bendinde telafi programı meslek lisesi mezunu olmak isteyen genel lise programı mezunlarına uygulanırken yeni düzenlemede “meslek lisesi mezunu olmak isteyen ortaöğretim kurumu mezunları” olarak değiştirilmiştir.
 • Yönetmeliğin “Okul birincilerinin tespiti” başlıklı 64.maddesinin 1.fıkrasında okul birincilerinin tespiti ile ilgili “okul öğrenci ödül ve disiplin kurulunun da görüşü alınarak”  ve “10 puandan fazla davranış puanı indirilmiş” olanlar ifadeleri kaldırılmıştır. 6. Fıkrasına ise güzel sanatlar liselerinde artık resim ve müzik alanlarında ayrı ayrı okul birincilerinin seçileceği eklenmiştir.
 • Yönetmeliğin “Diploma düzenlenmesi” başlıklı 69.maddesine “Yeterlilik sınavına girerek başarılı olan ve hazırlık sınıfını okumadan öğrenimlerini tamamlayanların diplomalarındaki “öğrenim süresi” bölümü dört yıl olarak doldurulacağı” eklenmiştir.
 • Yönetmeliğin “Müdür, görev, yetki ve sorumlulukları” başlıklı 78.maddesinin 6.fıkrasının d bendindeki İşletmelerde mesleki eğitimle ilgili olarak; “atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmeni” ibaresi “atölye ve laboratuvar öğretmeni” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin 7.fıkrasındaki “dinî konularda halkın bilgilendirilmesine yönelik” ibaresi “mesleki konularda uygulamaya yönelik faaliyetlerde” şeklinde değiştirilmiştir.
 • Yönetmeliğin “Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin görev ve sorumlulukları” başlıklı 85.maddesinin 2.fıkrasının g bendinde; Çocuk gelişimi ve eğitimi alan şefinin,  ayrıca 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile kendisine verilen görevleri yapacağı”  belirtilmiştir.
 • Yönetmeliğin “Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları” başlıklı 86.maddesinin 4.fıkrasının b bendine Okulun her türlü eğitim ve öğretim çalışmalarında görev alan öğretmenlerin görev ve sorumlulukları kapsamında  “öğretim programları doğrultusunda kazanım ve becerilerini hedefleyen” ibaresi eklenmiştir. 6. Fıkrasında ise; “İmam hatip lisesi öğretmenleri” fıkraya eklenerek “dinî konularda halkın bilgilendirilmesine yönelik”  ibaresi kaldırılmıştır. Daha önce İmam Hatip Lisesi öğretmenlerinin “dini konularda halkın bilgilendirilmesine” yönelik hutbe, vaaz ve benzeri programlar düzenleyebileceğini hükme bağlayan yönetmelik hükmü değiştirilerek, Yeni yönetmelikten, İmam Hatip Lisesi öğretmenlerine verilen “dini konularda halkın bilgilendirilmesine yönelik program düzenleme” görevi çıkarıldı.
 • Yönetmeliğin “Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi” başlıklı 88.maddesinin 2.fıkrasının e bendindeki koordinatör öğretmen olarak görevlendirilecek öğretmenler kapsamındaki atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmeninin” ibaresi “atölye ve laboratuvar öğretmeninin” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye; Aynı il içerisinde olmakla birlikte toplu taşım araçlarıyla ulaşım sağlanamayan ilçe dışındaki işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin koordinatörlük görevi, işletmenin bulunduğu yerleşim biriminde bulunan okullarda görev yapan öğretmenlerce yapılamaması halinde okul müdürlüğünce ilgili alan öğretmenleri arasından görevlendirme yapılarak yerine getirileceği VE Yarıyıl ve yaz tatilinde staj ve işletmelerde beceri eğitimine devam eden öğrenci bulunması hâlinde ikinci fıkranın (b) bendinde belirlenen esaslara göre koordinatör öğretmen görevlendirileceği” eklenmiştir.
 • Yönetmeliğin “Öğretmenlere nöbet görevi verilmesinin esasları” başlıklı 91.maddesinin 2.fıkrasının d bendindeki “bayan öğretmenler” ifadesi “ kadın öğretmenler” olarak değiştirilmiştir.
 • Ayrıca maddeye; “Engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde gün ve saat tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılacağı VE  Özel eğitim sınıflarında görev yapan özel eğitim öğretmenleri ile çocuk gelişimi alanına ait uygulama ana sınıflarında görev yapan okul öncesi öğretmenleri nöbet görevinden muaf tutulacağı.” Eklenmiştir.
 • Yönetmeliğin “Uzman ve usta öğreticilerin görevlendirilmesi, görev ve sorumlulukları” başlıklı 93.maddesinin 1.fıkrasına “Ancak ulusal ve uluslararası sözleşmeler ve ilgili mevzuata göre eğitim yapılan alanlarda, öğretmen bulunmasına rağmen ihtiyaç duyulması hâlinde ilgili mevzuatında belirtilen yeterlilikleri haiz usta öğretici görevlendirilebileceği” eklenmiştir.
 • Yönetmeliğin 110.maddesinin madde başlığı “Sınıf ve şube öğretmenler kurulu” iken  “Sınıf veya şube öğretmenler kurulu” olarak değiştirilmiştir.
 • Yönetmeliğin “Zümre öğretmenler kurulu” başlıklı 111.maddesinin 1.fıkrasına “Tek öğretmen bulunması hâlinde toplantı okul müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı ile yapılır.” İfadesi eklenmiştir.
 • Yönetmeliğin “İşletmelerde mesleki eğitim” başlıklı 121.maddesine; “Anadolu teknik programı ile işletme kapasitesi yeterli olmadığından mesleki eğitim için işletmeye gönderilemeyen Anadolu meslek programı öğrencileri uygulamalı eğitimlerini okul/kurumun atölye ve laboratuvarlarında, okul/kurumda yeterli donanıma sahip atölye ve laboratuvar bulunmaması hâlinde işletmelerle imzalanacak protokole göre işletmenin eğitim biriminde sürdürüleceği” eklenmiştir.
 • Yönetmeliğin “Staj süresi” başlıklı 127.maddesinin 1.fıkrası; eski düzenlemede “Staj, 10 uncu sınıfın sonundan itibaren yapılabilirken” yeni düzenlemede “Stajın 15 iş gününe kadar olan kısmı 10 uncu sınıfın sonunda yapılabileceği” düzenlenmiştir.
 • Yönetmeliğin “Tam gün tam yıl eğitim kapsamında yürütülecek faaliyetler” başlıklı 156.maddesinin 2.fıkrasına “mesleki eğitim ibaresi eklenerek staj ile birlikte artık mesleki eğitim de tam gün tam yıl eğitim kapsamında değerlendirilmeyecek.
 • Yönetmeliğin “Öğrencilerin uyacakları kurallar ve öğrencilerden beklenen davranışlar” başlıklı 157.maddesinin 4.fıkrasına “Öğrenci nakil olduğunda sözleşme yenilenir” ifadesi eklenmiştir.
 • Yönetmeliğin “Disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiiller” başlıklı 164.maddesinin 1.fıkrasının f bendindeki kınama cezasındaki davranış ve fiiller bölümünde;  “Özürsüz devamsızlık yapmak” ibaresi kaldırılmış, “okul pansiyonlarında etüde katılmamak” ifadesi eklenmiştir. g bendinde; Okul kütüphanesi, atölye, laboratuvar, pansiyon veya diğer bölümlerden aldığı kitap, araç-gereç ve malzemeyi zamanında vermemek kınama cezasını gerektiren fiiller arasından çıkarılmıştır.  n bendinde ise; “Ders saatleri içinde” ifadesi eklenmiş, okulda bilişim araçlarının kullanımı disiplin cezasını gerektirir bir fiil olmaktan çıkarılmıştır.
 • 2.fıkranın a bendinde ; Okuldan 1-5 gün arasında kısa süreli uzaklaştırma cezasını gerektiren fiil ve davranışlar kapsamında hakaret fiili ile ilgili “okul yöneticilerine, öğretmenlerine” ve “okul içinde ve dışında” ibareleri eklenmiştir.  h bendinde ise; “Özürsüz devamsızlık yapmayı” ifadesi kaldırılmıştır. (l) bendinde ise; “yanlış algı oluşturabilecek” ifadesi kaldırılmıştır. “Millî ve manevi değerlere, genel ahlak ve adaba uygun olmayan, tutum ve davranışlarda bulunmak” halinde yürürlüktedir.
 • Yönetmeliğin “Ceza takdirinde dikkat edilecek hususlar” başlıklı 168.maddesine; “Özel eğitim ihtiyacı olan zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilerin disiplin cezasını gerektiren davranış ve fiilleri gerçekleştirmesi halinde disiplin cezası uygulanmaz. Bu tür davranışlarda bulunan öğrenciler için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi gerekli tedbirleri alır. Ancak görme, işitme ve ortopedik yetersizliği olan öğrencilere ise yetersizliği olmayan öğrencilere uygulanan hükümler uygulanacağı” hükmü eklenmiştir.
 • Yönetmeliğin “Cezaların işlenmesi, silinmesi, puan iadesi ve dosyaların saklanması” başlıklı 171.maddesinin 2.fıkrasına cezaların değerlendirilmesi hususunda “son sınıf öğrencileri ise ders yılı sonunda” ibaresi eklenmiştir.
 • Yönetmeliğin “Cezaların uygulanması” başlıklı 172.maddesinin 2.fıkrasının a bendinde; Okul değiştirme cezası alan öğrenciler için “zamana bağlı olmaksızın” ibaresi eklenmiştir.
 • Yönetmeliğin “Kılık-kıyafet” başlıklı 208.maddesi; 2012/3959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uyulacağı belirtilmiştir.
 • Yönetmeliğin “Öğretmen seçimi” başlıklı 209.maddesinde; “öğretmenlerinin seçimi ve atamaları ile diğer okullara öğretmen atamaları 17/4/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacağı” hükme bağlanmıştır.
 • Yönetmeliğin “Resmî mühür” başlıklı 211.maddesinde; “Resmî mühürle ilgili iş ve işlemler 8/8/1984 tarihli ve 84/8422 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Resmî Mühür Yönetmeliği hükümlerine göre yürütüleceği” belirtilmiştir.
 • Yönetmeliğin “Resmî yazışmalar” başlıklı 220.maddesinde; “Resmî yazışmalar, 2/2/2015 tarihli ve 2014/7074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yürütüleceği” belirtilmiştir.
 • Yönetmeliğin “Döner sermaye” başlıklı 223.maddesine; “Temrinlik ürün satışı; Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında yapılan uygulamalı eğitim sürecinde temrinlik malzemeden üretilen ürünlerin satışından elde edilen gelirler, 3308 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacağı” eklenmiştir.
 • Yönetmeliğin geçici 5.maddesinin 6.fıkrasında yer alan “Askeri lise ve polis kolejlerinden imam hatip lisesi ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu dışındaki diğer okullara nakil ve geçişler ikinci fıkranın (a) bendi, imam hatip liselerine nakil ve geçişler ikinci fıkranın (b) bendi, mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulayan okullara nakil ve geçişlerde ise üçüncü fıkranın (b) bendi hükümleri uygulanır.” Hükmü kaldırılmıştır.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ