MTSK YÖNETMELİĞİNDEKİ 1 YIL GÖREV ALAMAMA CEZASINA YARGIDAN YÜRÜTMEYİ DURDURMA

Bilindiği üzere, 29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde, 05.12.2015 tarih ve 29553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değişiklik yapılmıştır.           

20.03.2015 tarihinde makam oluru ile yürürlüğe giren 20.03.2015 tarih ve 3101472 sayılı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Yönergesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönerge’nin 6. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi ile 6. Maddenin 2. Fıkrasının (i) bendinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Sendikamız tarafından açılan davada, Danıştay 8. Daire’nin 2015 / 5355 E. ve 19.10.2015 tarihli kararı ile 6. Maddesinin 1. Fıkrasının (g) bendi ile 2. Fıkrasının (i) bendinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. İdare tarafından yapılan hukuki düzenlemelerde, daha önceki yargı kararlarının da gerekçelerinin dikkate alınması gerekmekte iken 05.12.2015 tarih ve 29553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14. Maddesiyle, 29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Yönetmeliğin 19. Maddesine eklenen 6. Fıkranın son cümlesi “Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak kursiyere araç kullandırdığı tespit edilen usta öğreticilere yapılan inceleme ve soruşturma sonucuna göre kurslarda bir yıl süreyle görev verilmez” hükmü, 19. Maddesiyle, Yönetmeliğin 29. Maddesine eklenen 5. ve 6. Fıkraları,  21. Maddesiyle, Yönetmeliğin 31. Maddesinde yapılan değişiklikle eklenen 2. Fıkrasının son cümlesinde yer alan, “Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü gereği bir yıl süre ile görev verilmeyen direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyesine, bir yıl sonunda tekrar hizmet içi eğitimine katılıp başarılı olmadan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev verilmez.” Hükmü getirilmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak, değişiklikle getirilmiş olan yukarıda belirtilen ilgili maddelerin, yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle açtığımız davada, Danıştay 15. Dairesinin 2016/6791 E. sayılı ve 12.10.2016 tarihli kararında, “…dava konusu düzenlemeyle trafik kazalarının önüne geçilebilmesi amacıyla mevzuata aykırı hareket eden görevlilere sınavlarda bir yıl süreyle görev verilmemesi şeklinde bir yaptırım uygulanması hükme bağlanmış ise de ulaşılmak istenen amaç ile yaptırım arasında makul bir dengenin sağlanabilmesi için mevzuata aykırı eylemin ağırlığına göre kademeli bir yaptırım sisteminin uygulanması gerekmekte olup dava konusu düzenleme ile her türlü mevzuata aykırılık için bir yıl uzunca bir süre hak mahrumiyetine sebep olacak türden bir idari yaptırımın getirilmesi, hem fiil ile yaptırım arasındaki dengenin bozulmasına, hem de 120 saatlik eğitimden geçerek sınavda görev alan ilgililer açısından hakkaniyete aykırı uygulamalara sebebiyet vereceği muhakkaktır. Bu durumda, dava konusu düzenlemede öngörülen yaptırımla ulaşılmak istenen amaç arasında makul bir dengenin bulunmadığı, bu durumun ölçülülük ilkesine aykırılık teşkil ettiği sonucuna ulaşılmaktadır.” denilerek, 05.12.2015 tarih ve 29553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14. maddesiyle, 29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı asıl Yönetmeliğin 19. maddesine eklenen 6. fıkranın son cümlesinin, 19. maddesiyle, asıl Yönetmeliğin 29. maddesine eklenen 5. ve 6. fıkralarının, 21. maddesiyle, asıl Yönetmeliğin 31. maddesine eklenen 2. fıkrasının son cümlesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

İlgili YD Kararı için tıklayınız