MEB YARGI KARARINI BÖYLE Mİ ANLAMIŞ

Bilindiği üzere Türk Eğitim Sen olarak, 18.06.2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte yer alan bir kısım düzenlemelerin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle açtığımız davada, Danıştay 16. Dairesinin 2015/10784 E. sayılı ve 24.03.2015 tarihli kararıyla Yönetmeliğin 21. Maddesinde “bağımsız anaokulları” ibaresine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. İlgili kararda belirtilen eksik düzenleme yönünden davalı idareler tarafından yapılan itiraz, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun YD İtiraz No: 2015/1154 sayılı ve 26.11.2015 tarihli kararıyla reddedilmiştir. Buna karşılık, mahkeme kararının gerekçeleri yok sayılarak, Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 10. Maddesi ile 18.06.2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin “Rehberlik alan öğretmeni norm kadrosu” başlıklı 21. Maddesinin ( b ) bendi ile üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikte, “Anaokulları hariç olmak üzere” denilmek suretiyle Anaokullarında Rehber Öğretmen norm kadrosuna yer verilmemiştir.
Türk Eğitim Sen olarak,  Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Anaokullarında Rehber Öğretmen norm kadrosuna yer verilmemesine ilişkin düzenleme mahkeme kararlarına açıkça aykırı olduğundan, bu hususta mahkeme kararına uygun olarak yeniden düzenleme yapılması için MEB’e talepte bulunmuştuk. Talebimize gelen 12.12.2016 tarih ve 14023039 sayılı cevabi yazıda, 18.06.2014 tarih ve 29034 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin 21. Maddesinde “bağımsız anaokulları” ibaresine yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme sebebiyle yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği belirtilmiş, ancak, Yönetmelik değişikliği ile 21. Maddesindeki eksik düzenlemenin giderildiği belirtilmişse de söz konusu eksiklik yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere “Anaokulları hariç olmak üzere” denilmek suretiyle mi giderilmiştir ! Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının gerekçesi, eksik olan düzenlemenin iptali olduğu halde, MEB eksik olan düzenlenmenin, anaokulları ibaresine yer verip hariç tutmak suretiyle giderilmesi gibi, mahkeme kararının gerekçeleriyle bağdaşmayan, ancak, kendisine haklı bir gerekçe oluşturmak adına tamamen hukuk mantığına aykırı ve hukuki dayanaktan yoksun bir açıklamayla talebimize cevap vermiştir. Oysa ki, yapılan bu düzenleme ile mahkeme kararının gerekçelerinin yok sayıldığı açıktır. Tarafımızdan bu hususta Danıştay’da dava açılmıştır. T.C. Anayasası’nın 138. Maddesi, 2577 sayılı İdari Yargılama Kanunu’nun 28. Maddesi açık olduğu halde, MEB’in mahkeme kararına uygun olarak yeniden düzenleme yapmak yerine, hukuki dayanaktan yoksun bir cevabi yazı ile mahkeme kararının uygulandığını belirtmiş olması anlaşılamamış olup, yapılan düzenleme ile mahkeme kararının gerekçeleri yok sayılmış, mahkeme kararı uygulanmamıştır. 

 

İlgili cevabi yazı için tıklayınız 

 

MEB NORM KADRO YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNE DAVA AÇTIK
 

MEB, YARGI KARARLARINI TANIMIYOR MU?