KHK’YA RAĞMEN DANIŞTAY’IN ÖYP KARARI ŞİMDİ NE OLACAK!

Bilindiği üzere Türk Eğitim-Sen olarak, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların; 04.02.2016 tarihli Genel Kurul kararı ile değişiklik yapılan “Danışman ataması ve tez izleme komitesi” başlıklı 11. Maddesinin 3. Fıkrasının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle açtığımız davada; Danıştay 8. Dairesi’nin 2016/2364 E. sayılı ve 11.05.2016 tarihli kararında; “Derslerini başarı ile tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri kadrolarının bulunduğu üniversitelerin teklifleri ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile kadrolarının bulunduğu yüksek öğretim kurumlarına dönerler.” cümlesi ile ilgili olarak; lisansüstü eğitim için başka bir yükseköğretim kurumuna gönderilen araştırma görevlilerinin eğitimleri sonunda kendi üniversitelerine dönecekleri yönündeki yasal düzenlemeye aykırı bir şekilde, henüz tez aşamasını tamamlamamış araştırma görevlilerinin kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarına dönecekleri yolunda yapılan idari düzenlemede üst hukuk normlarına uyarlık bulunmadığı, lisansüstü eğitim için başka bir üniversiteye gönderilen araştırma görevlilerinin gönderildiği yükseköğretim kurumunda tezini tamamlayamaması sonucunu doğurması nedeniyle açıkça hukuka aykırı bulunan dava konusu düzenlemenin uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararların doğacağı belirtilerek;, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esaslar’ın; 04.02.2016 tarihli YÖK Genel Kurul kararı ile değişik 11.maddesinin 3.fıkrasında yer alan  “Derslerini başarı ile tamamlayan ÖYP araştırma görevlileri kadrolarının bulunduğu üniversitelerin teklifleri ve YÖK Yürütme Kurulu kararı ile kadrolarının bulunduğu yüksek öğretim kurumlarına dönerler.” cümlesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. 

 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 27.09.2016 tarih ve YD İtiraz No:2016/599 sayılı kararıyla da davalı idarenin itirazının REDDİNE karar verilmiştir.

 Buna karşılık, 01.09.2016 tarihinde yayımlanan 674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 49. Maddesiyle 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen Ek 30. Maddesiyle Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında 2547 sayılı Kanunun 33. Maddesinin (a) fıkrası uyarınca atanmış olan araştırma görevlilerinin statülerinin herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 50/d maddesinde belirtilen statüye dönüştürüleceği ve bunlar hakkında 50/d maddesi hükümleri uygulanacağı belirtilerek, bu şekilde statüleri değiştirilen araştırma görevlilerinden yeniden 33. Maddenin (a) fıkrasına göre ataması yapılmayanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin kaldırılacağı, bu araştırma görevlilerinden 2547 sayılı Kanunun 35. Maddesi uyarınca başka bir üniversitede ve yurtdışında eğitimde bulunanların üniversitenin talebi üzerine on beş gün içinde üniversitelerine dönmek zorunda oldukları, bu süre içerisinde dönmeyenlerin atamalarının iptal edileceği belirtilmiştir.

674 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımlandığı tarih 01.09.2016, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun itirazın reddine ilişkin kararının verildiği tarih ise 27.09.2016’dır. Dolayısıyla 674 sayılı KHK’nın yukarıda belirtmiş olduğumuz hükmünde yer alan düzenleme ilgili Danıştay kararına aykırılık içermektedir.

 

YD İtiraz Red Kararı İçin Tıklayınız

YARGI ÖYP ESASLARINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN YÜRÜTMESİNİ DURDURDU

http://www.turkegitimsen.org.tr/icerik_goster.php?Id=11004