AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİNE DAVA AÇTIK

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği 31 Aralık 2016 tarihli ve 3. Mükerrer 29935 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin; “Akademik Teşvik Ödeneğinin Hesaplanması” başlıklı 8.maddenin 8.fıkrası; “Faaliyet puanı hesaplanırken, alt faaliyet oranları profesör ve doçent kadrosunda bulunanlar için 1; yardımcı doçent kadrosunda bulunanlar için 1,5; araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve okutman kadrolarında bulunanlar için 2; uzman, çevirici ve eğitim- öğretim planlamacısı kadrolarında bulunanlar için 1 ile çarpılır.” hükmünü ihtiva etmektedir. Bu durum öğretim yardımcıları arasında farklı uygulama yapılması açısından adaletsizliğe yol açtığı gibi yönetmeliğin mantığına da aykırıdır.

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin; “Akademik Teşvik Ödeneğinin Hesaplanması” başlıklı 8.maddenin 3.fıkrası; “Öğretim elemanının her bir faaliyet türünden topladığı faaliyet puanı otuz puanı, akademik teşvik puanı (toplam faaliyet puanı) ise yüz puanı geçemez.” şeklindedir. Yayınların toplamının yalnızca 30 puanla sınırlandırılmış olması oldukça tuhaf bir uygulamadır. Ne kadar yayın yaparsa yapsın, bir akademisyenin alabileceği maksimum puan 30’dur. Yani Yönetmelik çok üretene de, az üretene de eşit muamele göstermektedir.

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin; “Faaliyet ve Puan Tablosu” çizelgesinde yer alan 8.sıradaki “Tebliğ” kısmında yer alan “Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve tam metin olarak yayımlanan tebliğ (10 puan) , Uluslararası kongre ve sempozyumlarda sözlü olarak sunulan ve özet metin olarak yayımlanan tebliğ (10 puan)” hükmünü ihtiva etmektedir. Bilimsel bir toplantıda sunulan bildirinin özet metni ile tam metni arasında hem emek hem de bilimsel katkı anlamında önemli bir fark vardır. Tam metin ile özet metin arasında puan olarak farklılık getirilmemesi hakkaniyetsiz olup hukuka aykırıdır.

Türk Eğitim-Sen olarak 31 Aralık 2016 tarihli ve 3. Mükerrer 29935 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin bahse konu maddelerinin iptali talebiyle dava açılmıştır.

İlgili Dava Dilekçesi için tıklayınız