MTSK YÖNETMELİĞİNDEKİ DEĞİŞİKLİĞİ YARGIYA TAŞIDIK

Bilindiği üzere, 29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde, 07.03.2017 tarih ve 30000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle değişiklik yapılmıştır. 05.12.2015 tarih ve 29553 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 14. maddesiyle, 29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı asıl Yönetmeliğin 19. maddesine eklenen 6. fıkranın son cümlesinin, 19. maddesiyle, asıl Yönetmeliğin 29. maddesine eklenen 5. ve 6. fıkralarının, 21. maddesiyle, asıl Yönetmeliğin 31. maddesine eklenen 2. fıkrasının, yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle açtığımız davada, Danıştay 15. Dairesinin 2016/6791 E. sayılı ve 12.10.2016 tarihli kararıyla değişiklikle getirilen ilgili düzenlemelerin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. 
İdare tarafından yapılan hukuki düzenlemelerde, daha önceki yargı kararlarının da gerekçelerinin dikkate alınması gerekmekte iken; 07.03.2017 tarih ve 30000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin; 11. Maddesiyle, 29.05.2013 tarih ve 28661 sayılı Yönetmeliğin; 19. Maddesine eklenen 6. Fıkranın son cümlesi “Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak araç kullandırdığı tespit edilen usta öğreticilere, yapılan inceleme ve soruşturma sonucuna göre milli eğitim müdürlüğünce yapılacak, kursun katıldığı ilk beş sınavda görev verilmez. Aynı işlemin ikinci kez tekrarlanması halinde bu kişilere, on sınavda; üçüncü kez tekrarlanması halinde ise bir yıl görev verilmez. Ayrıca bu kişiler hakkında gerekli işlem yapılır. Görev verilmeme işlemi, inceleme ve soruşturma sonucuna göre alınacak onay tarihinden itibaren ilk uygulama sınavında uygulanır.” Hükmü, 17. Maddesiyle, Yönetmeliğin 29. Maddesine eklenen 5 Fıkrasında yer alan;“(5) İl sınav sorumlusu yardımcısı, sınav yürütme komisyonu başkanı ve sınav sürecini kontrol edecek ve denetleyeceklerden görevine gelmeyen, geç gelen veya sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmayan veya mevzuata aykırı hareket edenlere gerekli inceleme ve soruşturma sonucuna göre il sınav sorumlusu tarafından tespit tarihinden itibaren yapılacak üç sınavda görev verilmez. Bu kişilere; ikinci kez tekrarlanması halinde altı sınavda, üçüncü kez tekrarlanması halinde ise bir yıl görev verilmez. Ayrıca bu kişiler hakkında gerekli yasal işlem yapılır. Görev verilmeme işlemi, inceleme ve soruşturma sonucuna göre alınacak onay tarihinden itibaren ilk uygulama sınavında uygulanır.” hükmü,17. Maddesiyle, Yönetmeliğin 29. Maddesine eklenen 6. Fıkrasında yer alan;“(6) Sınav yürütme komisyonu üyeleri, direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyeleri, sınavda görevli diğer personel ve direksiyon usta öğreticilerinden görevine gelmeyen, geç gelen veya sınavda ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmayan veya aykırı hareket edildiği gerekli inceleme ve soruşturma sonucunda tespit edilenlere sınav yürütme komisyonu başkanı tarafından tespit tarihinden itibaren yapılacak üç sınavda görev verilmez. Bu kişilere; ikinci kez tekrarlanması halinde altı sınavda, üçüncü kez tekrarlanması halinde ise bir yıl görev verilmez. Ayrıca bu kişiler hakkında gerekli işlem yapılır. Görev verilmeme işlemi, inceleme ve soruşturma sonucuna göre alınacak onay tarihinden itibaren ilk uygulama sınavında uygulanır.” Hükmü, 19. Maddesiyle, Yönetmeliğin 31. Maddesinin 1. Fıkrasında yer alan “ve diğer personel” ibaresi yürürlükten kaldırılmasına ilişkin düzenleme, 19. Maddesiyle, Yönetmeliğin 31. Maddesinde yapılan değişiklikle 2. Fıkrasının son cümlesinde yer alan,“Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin altıncı fıkrası hükmü doğrultusunda bahsedilen davranışları üçüncü kez yaptığı tespit edilen ve bir yıl süreyle görev verilmeyen direksiyon eğitimi dersi sınavı uygulama ve değerlendirme komisyonu başkan ve üyesine, tekrar hizmet içi eğitimine katılıp başarılı olmadan direksiyon eğitimi dersi sınavlarında görev verilmez.” Hükmü getirilmiştir.
Belirtmiş olduğumuz değişikliklerle getirilen düzenlemeler ile Danıştay kararlarının gerekçelerine aykırı olarak, ulaşılmak istenen amaç ile yaptırım arasında makul bir denge sağlanamayacağı gibi, uzunca bir süre hak mahrumiyetine sebep olabilecek türden bir yaptırım getirilmiştir. Bu durumun, fiil ile dengenin bozulmasına, sınavda görev alan ilgililer açısından hakkaniyete aykırı uygulamalara sebebiyet vereceği açık olup, Türk Eğitim Sen olarak, değişiklikle getirilmiş olan yukarıda belirtilen ilgili maddelerin, yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle Danıştay nezdinde dava açtık.

İlgili Dava Dilekçesi İçin Tıklayınız