KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNÜ KORUYAN YÖK KARARINA YARGIDAN İPTAL

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem YILDIZ’ın hakkında yapılan şikayet sonucunda hakkında yapılacak bir işlem olmadığına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26.01.2016 tarih ve 663.09/707 sayılı işleminin iptali talebiyle açtığımız davada Ankara 16. İdare Mahkemesi 2016/1487 E. 2017/1515 K. sayılı kararıyla “...2547 sayılı Kanunun 53. Maddesine uygun olarak şikayet edilenler hakkında açılacak ilk soruşturma sonucunda hazırlanacak rapora istinaden aynı kanunun 53/2-(b) maddesine göre ‘‘Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşkil edilecek üç kişilik kurul”ca ilgili hakkında men-i muhakeme veya lüzum-u muhakeme kararı verilmesi gerekirken Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nca tesis edilen dava konusu işlemle Prof. Dr. Ekrem YILDIZ hakkında ‘‘iddianın sübuta ermediği, idari ve disiplin hukuku açısından herhangi bir işlem tesisine gerek olmadığı sonuç ve kanaatine varıldığı şeklinde karar verilerek Kanun’un öngördüğü ceza usulünün dışına çıkılmasında ve (kendiliğinden veya itiraz üzerine) Danıştay 1. Dairesi’nin konu hakkında inceleme yapmasının önüne geçilmesinde hukuka uyarlık görülmemiştir” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız