YÜKSEK LİSANS YAPILMASINA İZİN ENGELİ YARGIDAN DÖNDÜ

Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Türk Eğitim-Sen üyesi davacının, yüksek lisans yapacak olmasından dolayı, pazartesi ve salı günleri saat 13:00’a kadar izinli sayılması talebinin reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, davanın reddine ilişkin Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 2016/1966 E., 2017/486 K. Sayılı ve 21.03.2017 tarihli kararına karşı istinaf yoluna başvurulması üzerine; İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi’nin 2017/1268 E., 2017/1633 K. Sayılı ve 19.10.2017 tarihli kararında,  davacının görev yaptığı okulda tek müdür yardımcısı olmadığı gibi izin verilmesi durumunda görevin aksayacağına ilişkin somut bir verinin dava dosyasına sunulmadığı, yönergede gerekli kolaylıkların sağlanması gerektiğinin belirtildiği, eğitim ve öğretim hakkının anayasal güvence altına alındığı, davacının lisansüstü eğitimi almasının kamu yararına olduğu, belirtilerek davacının istinaf başvurusunun kabulüne, Bursa 3. İdare Mahkemesi’nin 2016/1966 E., 2017/486 K. Sayılı ve 21.03.2017 tarihli kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, kesin olarak, oybirliği ile karar verilmiştir.

İlgili karar için tıklayınız