HEM’LERDE SEMİNER ÜCRETİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARAR

MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde gerekli değişikliklerin ivedilikle yapılarak Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde çalışan, sene sonu ve sene başı mesleki çalışmalarını fiilen yerine getiren öğretmenlerin bu mesleki çalışmaları karşılığında ücret ödenmediği için yaşadıkları mağduriyetin önlenmesi hususundaki talebimize verilen, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün 12.06.2017 tarih ve 8718578 sayılı cevabi yazısında, hazırlanan taslak yönetmelikte mesleki çalışmalara ilişkin düzenlemenin yapıldığı, taslak yönetmeliğin yasalaşması için çalışmaların devam ettiği, yönetmelik taslağı yürürlüğe girdiğinde konunun çözülmüş olacağı belirtilmişti.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde öğretmen olarak görev yapan davacının, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı 01-11 Eylül 2015 tarihleri arasında katıldığı seminer çalışmasına karşılık ödenmesi gereken ek ders ücretinin ödenmesi istemiyle idareye yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ve yoksun kalınan ek ders ücretinin başvuru tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemiyle açılan davada, İstanbul 8. İdare Mahkemesi’nin 2015/1969 E., 2017/2315 K. sayılı ve 07.11.2017 tarihli kararında; “…davacının ders yılı başında yaptığı seminer çalışmasına karşılık ek ders ücreti ödenmesi talebinin, MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde seminer ve mesleki çalışmaya ilişkin hüküm bulunmadığı gerekçesiyle reddedildiği görülmekte ise de Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının 6.maddesi uyarınca, kapsama dahil örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli öğretmenlere, ilgili mevzuatına göre öğretim yılı başında ve sonunda yaptıkları meslekle ilgili çalışma sürelerinde iki haftayı geçmemek üzere ve fiilen görev yapmaları kaydıyla haftada 15 saat ek ders ücreti ödeneceğinin düzenlenmesi ve MEB Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin 23.maddesinde de merkezlerdeki öğretmenlerin, eğitim ihtiyaçlarını belirlemek için toplantı, görüşme, anket, gözlem ve benzeri bilimsel yöntemlerle öğretim yılı başında ve sonunda eğitim ihtiyaçlarını belirleme çalışmaları yapacaklarının düzenlenmesi dikkate alındığında, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi uyarınca öğretim yılı başında yapılması öngörülen seminer çalışmasına katılan davacının bu çalışmasının, Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararının 6.maddesinde belirtilen çalışma kapsamında olduğu açık olup, anılan karar uyarınca seminer çalışmasına karşılık ödenmesi gereken ek ders ücretinin ödenmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır”, denilerek dava konusu işlemin iptaline, davacının ek ders ücretinin idareye başvuru tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine, kesin olmak üzere, karar verilmiştir.   

 

İlgili Mahkeme Kararı İçin Tıklayınız

 

HEM’LERDE SEMİNER ÜCRETİ YAZIMIZA MEB’DEN CEVAP…