MÜDÜRLÜK DEĞERLENDİRMESİNDE YARGI KARARINI UYGULAMAYAN İDAREYE TAZMİNAT CEZASI!

Müdür olarak görev yapmakta iken görev süresi sonlandırılan ve Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik ekinde yer alan “Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumu Müdürleri İçin Değerlendirme Formu” uyarınca yapılan değerlendirme sonucunda verilen puanın 75’in altında olduğu gerekçesiyle görev süresi uzatılmayan Türk Eğitim-Sen üyesi  davacının, bu işleme karşı açtığı davada Elazığ 2. İdare Mahkemesi’nin 2014/1054 E. ve 2015/217 K. sayılı ve 31.03.2015 tarihli kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş ve bu karar Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 1. Dava Dairesi’nin 2016/305 E., 2017/96 K. sayılı ve 22.02.2017 tarihli kararıyla onanmıştır. Mahkeme kararının uygulanması istemiyle yapılan başvuru sonucunda olumlu bir cevap alınamaması, iptal kararlarının uygulanamaması nedeniyle duyulan üzüntünün hafifletilmesi amacıyla 5.000,00 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle ödenmesine hükmedilmesi talebiyle açılan davada;

Erzurum 2. İdare Mahkemesi’nin 2016/2918 E., 2017/3450 K. sayılı ve 10.11.2017 tarihli kararında; davacının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görev Süreleri Uzatılacak Eğitim Kurumları Müdürleri Değerlendirme Formu” gereğince yapılan değerlendirme sonucunda 75 ve üzeri puan alamadığı için görev süresi uzatılmaması yönünde işlem tesis edildiği, anılan işlemin iptali istemiyle açılan davada işlemin iptaline karar verilmesine rağmen, yeni bir hukuki sebep ortaya konulmadan davacının tekrar değerlendirmeye alınarak düşük not verilmek suretiyle göreve başlatılmadığı, bu işleme karşı açılan davada da işlemin iptaline karar verilmesine rağmen davacının müdürlük görevine başlatılmadığı, söz konusu yargı kararlarına rağmen ortaya yeni bir hukuki sebep konmadan davacının değerlendirmeye tabi tutularak düşük puan verilmek suretiyle yargı kararlarının gerekçesinin aksine işlem tesis edildiğinden olayda hizmet kusurunun bulunduğu, kariyer ve liyakat ilkeleri gözetilmeksizin ve yargı kararına rağmen kişilerin statü hukukundan kaynaklı haklarının ihlali anlamını taşıyacak şekilde idari yetki kullanılması nedeniyle davacının acı, üzüntü ve elem duyacağının kabul edilmesi gerektiği belirtilerek, davanın kabulüne,  5.000,00 TL’nin işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idare tarafından davacıya ödenmesine, kanun yolları kapalı olmak üzere, karar verilmiştir.   

 

İlgili Karar için tıklayınız