YÖNETİCİ DEĞERLENDİRMEDE YARGI KARARINI UYGULAMAYAN İDAREYE BİR TAZMİNAT CEZASI DAHA

Eğitim Kurumları Yöneticilerinin değerlendirilmesi sonucu görevden alınması ve yeniden yapılan değerlendirmelerde başarısız sayılmasına ilişkin açılan davalarda; Ankara 10. İdare Mahkemesi, yargı kararının uygulanmaması nedeniyle idari işlemin iptaline ve yargı kararının uygulanmaması nedeniyle manevi tazminata hükmetmiştir.

Davada; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan değerlendirmeye göre başarısız sayılmaya ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile yürütmenin durdurulması kararı verildiği, ancak bu yürütmenin durdurulması kararının gereğinin yerine getirilmediği, değerlendirmenin bir önceki değerlendirmede olduğu gibi somut bilgi ve belgelere dayanmadığı, nesnel ve somut ölçme ve değerlendirme kriterlerine uygun olmadığı bu haliyle objektiflikten uzak soyut ve dayanaksız olduğu anlaşıldığından Türk Eğitim-Sen üyesinin açtığı davada; Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan değerlendirmeye göre başarısız sayılmaya ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca mahkeme kararının gerekçesi doğrultusunda idare tarafından işlem tesis edilmemesi ve bu nedenle davacının tekrar yargı yoluna başvurmak zorunda kalması nedeniyle duyduğu elem ve üzüntünün karşılığı olarak takdiren 1.000 TL manevi tazminatın ödenmesine karar verilmiştir.

İlgili karar için tıklayınız