MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞİTİM KURUMLARINA YÖNETİCİ GÖREVLENDİRME YÖNETMELİĞİ TASLAĞI NELER GETİRİYOR?

Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından 26/01/2018 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği taslağı hazırlanarak paydaşların görüşleri alınmak üzere Bakanlığın veri toplama modülünde yayımlanmıştır.

Yönetmelik taslağına göre, yönetici görevlendirmeleri; “Tanımlar” kısmında “ilk defa görevlendirme” ve “yeniden görevlendirme” şeklinde tanımlanmıştır. İlk defa görevlendirme; Müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirilecekler ile daha önce yöneticilik görevinde bulunup halen öğretmen olarak görev yapanlardan yöneticiliğe görevlendirilecekleri, Yeniden görevlendirme ise; bulundukları eğitim kurumunda dört ya da sekiz yılını dolduran yöneticilerin aynı ya da farklı eğitim kurumlarına görevlendirilmelerini kapsamaktadır.

“Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar” başlıklı 7.maddenin 1.fıkrasının (c) bendi; “Adaylık dahil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.” şeklinde taslak haline getirilmiş, buradaki 4 yıllık süre 2 yıl olarak değiştirilmiştir. Böylelikle de 7.maddenin 2.fıkrası çıkarılmıştır.

Üçüncü bölümde komisyonlar; “yazılı sınav komisyonu” eklenerek, yazılı sınav komisyonu, sözlü sınav komisyonu ve değerlendirme komisyonu olarak maddeleştirilmiştir.

Yönetici görevlendirmede izlenecek yöntem ise; Müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirme yazılı sınav ve sözlü sınav sonucuna göre; müdürlüğe yeniden görevlendirmede ise;  Ek-1'de yer alan Formun (A ve B) bölümleri üzerinden yapılacak değerlendirme göz önünde bulundurularak; müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına yeniden görevlendirme ise Ek-1'de yer alan Formun (A) Bölümü üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre yapılacaktır.

Yönetmelik taslağında yazılı sınav; yazılı sınav duyurusunun son günü itibarıyla 5, 6 ve 7.maddelerde belirtilen şartları taşıyanlar arasından müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olarak ilk defa görevlendirilecekleri belirlemek amacıyla test usulü ile yapılacaktır. Bu sınavda 100 puan üzerinden 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sözlü sınav ise; Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı yazılı sınavı sonucunda oluşan puan sıralamasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere, eğitim kurumlarının boş bulunan yönetici sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ek-2'de yer alan Form üzerinden sözlü sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

Müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; yazılı puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.

Ayrıca yöneticilik görevinin sona ermesi ve yöneticilik görevinden ayrılma durumunda yürürlükte olan Yönetmelik’ten farklı olarak bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde, durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında açık norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanabileceklerdir.

Taslak ile ilgili görüş ve önerilerinizi bu haberin altına yorum olarak belirtmeniz halinde Genel Merkezimizce yapılacak çalışmalarda  değerlendirilecektir.

 

 

TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİİlgili Taslak için tıklayınız

Ek-1 İçin Tıklayınız

Ek-2 İçin Tıklayınız