ALAN/DAL ORTAK DERS SINAVLARI VE BECERİ SINAVLARI İLE İLGİLİ MEB’E BAŞVURUDA BULUNDUK

Bilindiği üzere 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda değişiklik yapılmış, Mesleki Eğitim Kanunu’nun 35.maddesi; “Önceki öğrenmelere ilişkin mesleki yeterlikler, meslek standartları ve seviyeleri esas alınarak sınavla belirlenir. Önceki öğrenmelerin tanınması ve denklikle ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.” Şeklinde düzenlenmiştir.

Bu madde çerçevesinde Bakanlığınızın Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün  02/10/2017 tarihli ve E.15575022 sayılı yazısı ile “Önceki Öğrenmelerin Tanınması ve Denklik Yönergesi” hazırlanarak yürürlüğe girmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile ilgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge’nin “Sınav komisyonu kuruluşu ve sınavların uygulanışı” başlıklı 12.maddesinin 8.fıkrası; “Tüm alan/dalların ortak derslerinin sınavları bir oturumda, meslek alan ortak derslerinin sınavları bir oturumda ve dal derslerinin sınavları da bir oturumda yapılacak şekilde planlanır.” Şeklinde hükme bağlanmıştır.  Yeni uygulama ile ilk defa bu kadar çok sayıda alan ve dalların ortak derslerinin sınavları aynı oturumda yapılmaya başlanmıştır. Önceki düzenlemelerde bir oturumda sadece bir tek sınav yapılırken  bu şekilde yapılan bir düzenleme; sınavda görevli personelin iş yükünü artırmış, maddi ve manevi anlamda mağduriyetlerine yol açmıştır. Bu hususta oturumdaki sınav sayılarının azaltılması veya oturumdaki her sınav için ayrı ücret tahakkuk ettirilerek mağduriyetlerin önüne geçilmesi gerekmektedir.

Yine Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile ilgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge’nin “Sınav komisyonu kuruluşu ve sınavların uygulanışı” başlıklı 12.maddesinin 11.fıkrası; “Beceri sınavları sınav başlangıcından bitişine kadar kesintisiz kamera kaydı altına alınır. Kamera kayıtları dijital ortamda ilgili okul/kurum müdürlüğü tarafından bir yıl saklanır.” Şeklindedir.  Getirilen bu madde hükmünün uygulanması okulların atölye kapasiteleri bakımından uygun değildir. Beceri sınavları bu nedenle özel işletmelerin atölyelerinde yapılmakta ve görüntü kayıtlarının alınması hususunda sıkıntılar ortaya çıkmaktadır.

Türk Eğitim-Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile ilgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge kapsamında alan/dalların ortak derslerinin sınavlarının, meslek alan ortak derslerinin sınavlarının ve dal derslerinin sınavlarının farklı farklı oturumlarda yapılması veya sınavda görevli personele her sınav için ayrı ücret tahakkuk ettirilmesi, beceri sınavlarının kamera kaydı altına alınması konusunda okulların atölyelerinin duruma elverişli hale getirilmesinin sağlanması hususunda Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talepte bulunduk.

 

İlgili yazımız için tıklayınız