PROJE OKULLARINDAKİ GÖREV SÜRESİNE İLİŞKİN ÖRNEK YARGI KARARI

Ordu ili Altınordu ilçesi Ordu Fen Lisesi’nde matematik öğretmeni olarak görev yapmakta iken görev yaptığı okulun proje okulu kapsamına girmesiyle 8 yıllık görev süresi sona eren üyemizin aynı ilçedeki Fatih Anadolu Lisesi’ne atanmasına ilişkin işlemin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talebiyle Ordu Türk Eğitim-Sen Şubemiz aracılığıyla açtığı davada Danıştay 2. Dairesi 30.01.2018 tarih 2016/15993 E. sayılı kararıyla işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Kararın gerekçesi ‘‘ ….. Dava konusu Yönetmeliğin ‘‘Geçiş hükmü’’ başlıklı Geçici 1. Maddesinde dava konusu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte valiliklerce ataması yapılmış olup dört veya sekiz yıllık görev süresini tamamlayan öğretmenlerin proje okullarındaki görevlerinin sona ereceği ve istekleri de dikkate alınarak ilgili mevzuat uyarınca Valiliklerce belirtilen usulde diğer eğitim kurumlarına atamalarının yapılacağı yolunda düzenlemelere yer verilmesi ve davacının ise Ordu Fen Lisesi’ne daha önce Bakanlık işlemi ile atanmış olması karşısında; Ordu ili Altınordu İlçesi Ordu Fen Lisesi’nde matematik öğretmeni olarak görev yapmakta olan ve dava konusu yönetmeliğin ‘‘Geçiş hükmü ‘‘ başlıklı Geçici 1. Maddesinin uygulanması kapsamında bulunmayan davacının aynı ilçede yer alan Fatih Anadolu Lisesi’ne atanmasına ilişkin 29.09.2016 günlü işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır.’’ şeklindedir.

İlgili Karar için tıklayınız