İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNE DE KURS AÇMA HAKKI VERİLDİ

İlkokullarda görev yapan sınıf öğretmenleri de artık öğrencilerine ek ders ücreti karşılığında kurs açabilecek. Ek ders ücreti ödemelerine ilişkin kararda yapılan değişiklikle ilkokul 3. ve 4. sınıflarda okuyan öğrencilerden Türkçe ve Matematik derslerinde eksikliği görülen öğrencilere sınıf öğretmenleri tarafından kurs açılabilecek. Bu kapsamda açılacak kurslar 10 öğrenciyi geçemeyecek. Kurs süresi öğretim yılı boyunca 160 saati geçemeyecek. Kurs haftada 10 saate kadar açılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yapılan düzenlemeyle ilkokullarda 3. ve 4. sınıflarda Türkçe ve Matematik derslerinden sınıf öğretmenlerine kurs açma hakkı verildi. Kurs kapsamında görev alan öğretmenlere görevin karşılığı olarak okuttuğu ders süresi kadar ek ders ücreti ödenecek. Kursun süresi öğretim yılı boyunca 160 saati geçemeyecek. Önümüzdeki günlerde kursun ne şekilde açılacağı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapılması beklenmektedir.

 

YASAL DÜZENLEMENİN METNİ:

Karar Sayısı: 51

Ekli "Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi ile 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanun gereğince karar verilmiştir.

29 Ağustos 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 - 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

"7) İlkokul 4 üncü veya 3 üncü sınıfta bulunmakla birlikte Türkçe ve Matematik derslerinden Bakanlıkça belirlenen asgari kazanımları edinememiş olduğu tespit edilen öğrencilerden; 4 üncü sınıfta bulunanlar için bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren 2018¬2019 ders yılı süresince, 3 üncü sınıfta bulunanlar için ise bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren, bu dersler için her öğretim yılında toplam 160 saati geçmemek ve 10 öğrenciye kadar bir öğretmenin görevlendirilmesi kaydıyla yapılacak eğitimler kapsamında,"

MADDE 2 - Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

 

DÜZENLEMENİN EK DERS KARARINA İŞLENMİŞ HALİ:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARAR

Yetiştirme, okuma -yazma ve uyum kursları

MADDE 8- (1) Bu Kararla belirlenen azamî ek ders görevi ve ek ders görevinden

sayılan ders saatleri dışında olmak üzere;

a) Ders yılı içinde;

7) İlkokul 4 üncü veya 3 üncü sınıfta bulunmakla birlikte Türkçe ve Matematik derslerinden Bakanlıkça belirlenen asgari kazanımları edinememiş olduğu tespit edilen öğrencilerden; 4 üncü sınıfta bulunanlar için bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren 2018¬2019 ders yılı süresince, 3 üncü sınıfta bulunanlar için ise bu alt bendin yayımı tarihinden itibaren, bu  dersler için her öğretim yılında toplam 160 saati geçmemek ve 10 öğrenciye kadar bir öğretmenin görevlendirilmesi kaydıyla yapılacak eğitimler kapsamında, görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar, ek ders görevi verilebilir.