MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1/9/2018 tarihli ve 30522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan yönetmelikte yapılan ve ilk göze çarpan değişiklikler;

 1. Yönetmeliğin hazırlanmasında dayanak alınan mevzuatların arasına  “1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” eklenmiştir.
 2. Yönetmelik mevcut tanımlara mesleki eğitim merkezi programı uygulayan okul/kurumların eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürüteceği “e-Mesem” ve öğrencilerin öğrenme eksikliklerini ortaya koymak için anketlerin de uygulanmasını içeren “İzleme araştırması” tanımı eklenmiştir.
 3. Ortaöğretim kurumları arasına “eğitim kampüsü” kavramı da eklenmiştir.
 4. Türk Eğitim-Sen tarafından kazanılan mahkeme kararına binaen haftalık ders programının, “öğretmenler kurulunda görüşüldükten sonra” okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulacağı yönetmelikte yer almaktadır.
 5. Haftalık ders programı hazırlanırken engelli öğretmenler ile engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin bu durumlarının dikkate alınacaktır.  
 6. Mesleki eğitim merkezi haftalık ders çizelgesi ve öğretim programlarında yapılan değişiklik nedeniyle şartların oluşması ve işletmenin talebi hâlinde “ortak alan/dal ve seçmeli derslerin eğitiminin işletmelerin eğitim birimlerinde” verilebileceği hususunda düzenleme yapılmıştır.
 7. Rehberlik hizmetleri en son yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği” ne göre yapılacaktır.
 8. Pansiyonlu okullara; belirlenen pansiyon kontenjanı kadar “uzaktan yakına” ilkesi gözetilerek tercihe göre yerleştirme yapılmasına ilişkin hüküm getirilmiştir.
 9. Öğrenim gören öğrencilerden 22 yaşını tamamladığı eğitim ve öğretim yılının sonunda sorumluluk sınavlarına girerek okuldan mezun olabilecek durumda olanlar hariç olmak üzere okuldan mezun olamayanların ilişiği kesilerek açık ortaöğretim kurumlarına veya mesleki eğitim merkezine yönlendirilecektir.
 10. Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci iş ve işlemleri e-mesem sistemi üzerinden yürütülecektir.
 11. İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına; ilköğretim programını tamamlayan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerden tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak öğrencilerin, geçerli “Engelli Sağlık Kurulu Raporu” ve ortaöğretim  kademesine yönelik “Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu” doğrultusunda  ikamet  adresleri, engel durumu ve özellikleri dikkate alınarak Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri çerçevesinde her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan   ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesine yetki verilmiştir.
 12. Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim alacak öğrencilerden; beceri/yetenek sınavıyla öğrenci alan okullara yerleştirilecek öğrenciler ilgili okul müdürlüklerince oluşturulan komisyon tarafından kendi aralarında beceri/yetenek sınavına alınacağı ve başarılı olanların kayıtlarının yapılacağı hususu hükme bağlanmıştır.
 13. İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına;
 14. Güzel sanatlar liselerine uluslararası yarışmalarda ilk üç dereceye girenler ile bilim ve sanat merkezlerine kayıtlı öğrencilerden görsel sanatlar ve müzik alanında tanılanmış özel yetenekli öğrencilerin her şube bazında ikişer kontenjan kullanılarak yerleştirme imkânı ve yetkisi verilmiştir.
 15. Bilim ve sanat merkezlerinde eğitim alan, genel yetenek alanında tanılanmış özel yetenekli öğrencilerin, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla ortaöğretim kayıt alanlarına bakılmaksızın, ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan   ortaöğretim kurumlarına yerleştirilmesi imkânı ve yetkisi verilmiştir.
 16. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden, evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim görecek öğrencilerin velilerinin talepleri de dikkate alınarak evde veya hastanede eğitim yapılması mümkün olan Anadolu liseleri veya Açık Öğretim Lisesine sınıf seviyesine bakılmaksızın kontenjan ve zamana bağlı olmaksızın nakil işlemlerinin yapılacağı hükme bağlanmıştır.
 17. Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesinde de sadece sınava girdiği dikkate alınarak alan dersleri dışındaki derslerden sorumlulukla ilgili hükümlerin uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.
 18. Alan/dal derslerinde öğrenci grup sayısı az olan alan/dallardaki öğrencilerin ortak derslerde bir şubedeki öğrenci sayısı dikkate alınarak birleştirilerek eğitim yapılabilmesine imkân sağlanmıştır.
 19. Mesleki eğitim merkezlerinde 9 uncu sınıfta işletmede beceri eğitimi yapılmamış olması nedeniyle 9 uncu sınıf sonuna kadar alan değişikliği yapılabilmesi amacıyla düzenleme yapılmıştır.
 20. Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanacağı hususu hükme bağlanmıştır.
 21. Okul türleri arasında boş kontenjan ve merkezi sınav puan üstünlüğüne göre, sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10 uncu sınıftan 11 inci sınıfa geçmiş olan öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar nakil ve geçiş yapılmasına imkân verilmiştir.
 22. Ortaöğretim kayıt alanındaki okullar arasındaki nakil ve geçişlerde de, okul türleri arasında sınıf atlatma işlemleri yapıldıktan sonra 10 uncu sınıftan 11 inci sınıfa geçmiş olan öğrenciler ağustos ayı sonuna kadar imkân verilmiştir.
 23. Merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okullara nakil ve geçiş yapacak öğrenciler için sınıf seviyesinde “taban puanı” uygulaması getirilmiştir.
 24. Ders yılının başlangıcından ekim ayının sonuna kadar nakil ve geçiş işlemlerinin haftalık yapılması yönünde düzenleme yapılmıştır.
 25. Nakil ve geçiş başvurusu, dönem bitiminin öncesindeki üç hafta ile e-Okul sisteminde dönem ve sınıf atlatma süresi  hariç olmak üzere ders yılının başlangıcından ekim ayının sonuna kadar haftalık, diğer zamanlarda ise aylık yapılacağı, haftalık yapıldığında her haftanın,  aylık yapıldığında ise her ayın ilk iş gününden başlayarak son iş gününden önce veli tarafından çalışma saatleri içerisinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne dilekçe ile veya e-Devlet üzerinden yapılacağı hükme bağlanmıştır.
 26. Ölçme ve değerlendirme terimlerinde güncelleme yapılmış ve ölçme ve değerlendirme faaliyetlerine yer verilmiştir. Ölçme ve değerlendirme faaliyetlerine ilişkin düzenlenecek mevzuat belirtilmiştir.
 27. Sınav sayısının eğitim kurumu zümrelerince belirlenmesi yönetmeliğe işlenmiştir.
 28. Mesleki eğitim merkezine devam eden öğrencilerin beceri sınavının yapılacağı sınıf düzeyinde değişikliğe gidilmiştir.
 29. Sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak yapılan sınav kaldırılmıştır.
 30. Aynı derse yoğunlaşan proje hazırlama taleplerinin önüne geçmek amacıyla sınıf/şube rehber öğretmenlerince proje ödevi verilirken dengeli dağılım yapmaları hususunda düzenleme yapılmıştır.
 31. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında aynı okul içinde alan/dal değiştiren öğrencilerle ilgili düzenleme yapılmıştır.
 32. Staj bitirme sınavı puanının ilgili alan dersinin yılsonu başarı puanının belirlenmesindeki etkisi belirlenmiştir.
 33. Tamamlayıcı eğitim programına kayıtlı öğrencilerin teorik derslere ait yılsonu başarısının okul müdürlüklerince yapılacak sorumluluk sınavı ile belirlenmesi sağlanmıştır.
 34. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında işletmede mesleki eğitime devam eden öğrencilerin yılsonu beceri sınavı ders yılının son haftasında yapılmaktadır. Ayrıca ders yılı sona ermemiş olması sebebiyle henüz sorumluluk ortaya çıkmadığından ikinci dönemin son haftasında sorumluluk sınavı yapılması uygun bulunmadığından düzenleme yapılmıştır.
 35. Yargı kararı gereğince; özürleri nedeniyle hazırlık sınıfı öğrencilerinden de okula devam edemeyenlere, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılmalarına imkân verilmiştir.
 36. Mesleki eğitim merkezine devam eden öğrencilerin sınıf tekrarı sonunda yeniden farklı alanda eğitim öğretime devam edebilecektir.
 37. Ders kesiminde, dört yıllık eğitim ve öğretim yılına ait mezuniyet puanı en yüksek olan öğrenci öğretmenler kurulunca okul birincisi olarak tespit edilmesi hususu hükme bağlanmıştır.
 38. Usta öğreticilik, ustalık veya kalfalık belgesinin kullanılamayacak derecede yıpranması veya kaybolması, yargı kararlarına bağlı olarak kişisel bilgilerin değişmesi gibi durumlarda diplomanın yeniden düzenlenmesinde olduğu gibi bir defaya mahsus olmak üzere yeniden düzenlenmesine imkân sağlanmıştır.
 39. Okul müdürlüğünce öğrencilere, nüfus kayıt ve okul bilgilerini içeren, fotoğraflı öğrenci kimlik belgesi düzenlenmesi hususu zorunlu olmaktan çıkarılmıştır.
 40. Şeflik görevlendirilmesine esas olacak değerlendirme sisteminde öğretmenlerin önceki aldıkları eğitim, şeflikte geçen süreler ve danışmanı olduğu yarışmaların dikkate alınması sağlanmıştır.
 41. Şeflik görevlendirilmesinde dikkate alınması amacıyla “EK-5 Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Meslekî ve Teknik Eğitim Kurumları Alan/Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şeflikleri Değerlendirme Formu”nda düzenleme yapılmıştır.
 42. Danıştay tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararı gereği ders görevi ibaresi ek ders görevi olarak değiştirilmiştir.
 43. Yönetmelikte ki rehber öğretmen ibaresi “rehberlik öğretmeni” olarak değiştirilmiştir.
 44. Hamile öğretmenlerin doğum öncesi nöbet tutmayacağı süre artırılmıştır. Engelli öğretmenler ve engelli çocuğu bulunan öğretmenlere nöbet görevinden muafiyet hakkı getirilmiştir.  Ancak, bu öğretmenler nöbet tutmak isterlerse talepleri dikkate alınarak nöbet görevi verilebilecektir.
 45. Belletici ve nöbetçi belletici öğretmenlik görevlendirilmesine ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülecektir.
 46. Personelden yürüttükleri görevden dolayı fazla mesai yapmak durumunda kalanlara, okul müdürlüğünce ilgili mevzuatı çerçevesinde personelin istediği ve uygun bir zaman diliminde izin kullandırma hükmü getirilmiştir. Fazla mesaiye karşılık izin hakkı verilmiştir.
 47. Yargı kararı gereğince öğretmenler kurulu ile okuldaki zümrelerde; Atatürkçülükle ilgili konuların üzerinde durularak çalışmaların buna göre planlanması hükmü getirilmiştir.
 48. Takdir, teşekkür ve başarı belgelerinin verilmesinde devamsızlık süreleri de kriterler arasına eklenmiştir.  Öğrencinin belge alabilmesi için özürsüz devamsızlık süresinin 5 günü geçmemesi gerekmektedir.
 49. Araştırma/inceleme/soruşturma süreci, ilgili okulların öğrenci ödül ve disiplin kurullarının işbirliği içerisinde yürütülür. Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı veya işletme yetkilisi görüşlerine başvurulmak üzere olayla ilgili öğrenci ödül ve disiplin kurulu toplantısına katılır.  Öğrencinin kayıtlı olduğu okulun öğrenci ödül ve disiplin kurulu başkanı karar için oy kullanır, ancak işletme yetkilisi kullanamaz şeklinde düzenleme yapılmıştır.
 50. Okuldan kısa süreli uzaklaştırma cezası alan öğrenciye hukuki olarak iki cezanın verilmesinin uygun olmaması gerektiğinden “özürsüz” ibaresi “özürlü” ibaresi ile değiştirilerek yeniden düzenleme yapılmıştır.
 51.  “İl maarif müfettişleri başkan” ibaresi yerine “Mevcut ise maarif müfettişlerinden birisi” ibaresi getirilmiştir.
 52. 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında koruma kararı verilen, koruyucu aile yanına yerleştirilen, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 305 inci maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan, 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilenlere birden fazla nakil işlemi mevcut öğrencileri de kapsayacağı hususunda düzenleme yapılmıştır.
 53. Yetenek sınavı ile öğrenci alan Anadolu imam hatip liselerindeki programlara “hafızlık” programı da eklenmiştir.