ÜNİVERSİTE DİSİPLİN KURULLARINA SENDİKA TEMSİLCİLERİDE ÇAĞRILMALIDIR

Bilindiği üzere, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Toplu Sözleşme uyarınca 2014 yılından itibaren yükseköğretim kurullarının disiplin kurullarına sendika temsilcilerinin de katılması sağlanmıştır. Sendikamıza ise yurt genelinde bir kısım üniversitelerin disiplin kurullarına sendika temsilcilerini çağırmadığı yönünde bilgiler gelmektedir. Sendika temsilcilerinin disiplin kurullarına çağrılmaması meri mevzuatımıza bütünüyle aykırı olduğu gibi sendika temsilcileri katılmadan verilen disiplin cezasının da hukuken geçerliliği yoktur.

Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Toplu Sözleşme bölümü “Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması” başlıklı 20. maddesinde “Hakkında disiplin soruşturması yürütülen kamu görevlisinin üyesi olduğu sendikanın temsilcisi, yükseköğretim kurumları disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır.” hükmüne yer  verilmiş olup madde hükmü ile de disiplin kurullarına sendika temsilcilerinin katılacağı ifade edilmiştir.

Yükseköğretim kurumları bünyesindeki disiplin kurullarına sendika temsilcilerinin katılması talepli bir başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu Kararında özetle “Kurumumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; yukarıda açıklanan gerekçelerle Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmenin birinci kısmının “Yükseköğretim Kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması” başlıklı 20.maddesi gereği yükseköğretim kurumları disiplin kurulu toplantılarına sendika temsilcisinin katılımının sağlanması hususunda bir karar alınması gerekirken  aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır.

...

Yükseköğretim kurumları disiplin kurulu toplantılarına sendika temsilcisinin katılımının sağlanması konusunda bir karar alınması hususunda YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA TAVSİYEDE BULUNULMASINA” yönelik karar verilmiştir.

Danıştay 12. Dairesi’nde görülen bir dava sonucunda “…Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca hakkında disiplin soruşturması  yürütülen devlet memurunun üyesi olduğu sendika temsilcisinin disiplin kurullarında yer almasının asli şekil şartı olduğu, davacının üyesi bulunduğu sendika temsilcisi yer almaksızın disiplin kurulunca alınan kararda bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı…” gerekçesiyle disiplin cezasını iptal eden yerel mahkeme kararını onamıştır.

Tüm bu hükümler uyarınca sendika temsilcilerinin disiplin kurullarına katılacağı hususu izahtan varestedir. Benzer düzenleme önümüzdeki 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan toplu sözleşme hükümlerine de aynen işlenmiş olup 2021 yılı sonuna kadar sendika temsilcilerinin disiplin kurullarına katılması sağlanmıştır.

Türk Eğitim Sen olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na gönderdiğimiz yazıda yükseköğretim kurulları bünyesinde oluşturulan disiplin kurullarına sendika temsilcilerinin çağrılması hususunda üniversitelerin uyarılmasını talep ettik.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na yazdığımız yazı için tıklayınız.