YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DİSİPLİN KURULLARINA SENDİKA TEMSİLCİLERİ DE KATILACAK

Bilindiği üzere, yükseköğretim kurumları bünyesinde kurulan disiplin kurullarına 4688 sayılı yasanın verdiği yetkiyle hazırlanan toplu sözleşme hükümlerine göre sendika temsilcilerinin de katılması gerekmektedir. Ancak, ülke genelinde bir kısım üniversiteler tarafından sendika temsilcilerimizin disiplin kurullarına çağrılmadığı, uygulamada birlikteliğin sağlanamadığı yönünde Sendikamıza şikâyetler gelmesi üzerine konunun çözüme kavuşturulması için Yükseköğretim Kurulu’na müracaatta bulunmuştuk. Yükseköğretim Kurulu ise talebimizi kabul etmeyerek yükseköğretim kurumları disiplin kuruluna sendika temsilcilerinin katılmasına gerek olmadığına dair işlem tesis etmiştir.  Hukuka aykırı bu işlemin iptali istemiyle açtığımız davada Ankara 12. İdare Mahkemesi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın idari işlemini iptal ederek, yükseköğretim kurumları bünyesinde yapılan disiplin kurulu toplantılarına sendika temsilcilerinin de katılması gerektiğine karar verdi.

Ankara 12. İdare Mahkemesi kararın gerekçesinde “Uyuşmazlıkta; davalı idarece her ne kadar 2547 Sayılı Kanun ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde özel olarak düzenlendiğinden ve bu kurullarda sendika temsilcisinin bulunması gerektiğine dair bir düzenleme olmadığına ilişkin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 21.06.2017 tarih ve E:2015/86, K:2017/2642 sayılı kararına göre işlem tesis edildiği ileri sürülmüş ise de, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda, yükseköğretim kurumlarının disiplin kurullarında sendika  temsilcisinin de bulunamayacağına ilişkin engel bir hükmün olmadığı da dikkate alınarak, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun Toplu Sözleşmenin Kapsamı başlıklı 28. maddesi delaletiyle düzenlenen Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme'nin "Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması başlıklı 20. maddesinde yer alan düzenleme uyarınca söz konusu disiplin kurullarında sendika temsilcisinin de bulunması gerektiğinin kabulü ile bu yönde yapılan başvurunun reddine ilişkin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun 29/11/2018 tarih ve 2018/125 sayılı kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” ifadelerine yer vermiştir.

4688 Sayılı yasanın verdiği yetkiyle hazırlanan toplu sözleşme hükümlerine göre yükseköğretim kurumlarının disiplin kurullarına sendika temsilcilerinin de katılması gerektiği hususu mahkeme kararıyla da netliğe kavuşturulmuştur. Uygulama da birlikteliğin sağlanması, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelerin uyarılması ve aksi uygulamaların sonlandırılması için istinaf aşamasında da konunun takipçisi olacağız.

 

İgili Karar İçin Tıklayınız.

ÜNİVERSİTE DİSİPLİN KURULLARINA SENDİKA TEMSİLCİLERİDE ÇAĞRILMALIDIR