4-C’LİLERİN KADROYA ALINMASI VE AİLE YARDIMINDAN YARARLANDIRILMALARI İÇİN DİLEKÇE DİLEKÇE KAMPANYASI EYLEMİ

Türkiye Kamu-Sen, 4-C’li çalışanların aile yardımından faydalanması ve kadro sorunlarına çözüm bulunması adına Türkiye genelinde dilekçe eylemi başlattı.

Hatırlanacağı gibi 2010 yılında yapılan toplu görüşmelerde tüm kamu çalışanlarına aile yardımı verilmesi konusunda hükümetle memur sendikaları anlaşmıştı. 2011 yılı başında çıkarılan kanunla sözleşmeli personelin aile yardımından faydalanması sağlanmış yalnızca 4-C’li personel, bu uygulamanın dışında tutulmuştu.

 

2011 seçimleri öncesinde, Devlet Personel Başkanlığı’ndan sorumlu Bakan Sayın Hayati Yazıcı, bu duruma dikkat çekerek, yapılan ayrımcılığın sona erdirileceğini, 4-C’li personelin aile yardımından faydalanması için gerekli bakanlı Kurulu Kararının hazır olduğunu açıklamıştı. Açıklamanın üzerinden 5 ay geçti; genel seçimler bitti ve verilen sözler unutuldu; ilgili karar bir türlü çıkarılmadı.

 

Bununla birlikte Haziran ayında kamuda görev yapan birçok sözleşmeli personel de sözleşmeye geçirildi ancak yine 4-C’li çalışanlar görmezden gelindi.

 

Uygulamalara bakıldığında kamuda büyük bir ayrımcılık yapıldığı görülüyor. Çalışanlar arasındaki adaletsiz uygulamaların Anayasa hükümlerine aykırılığına dikkat çeken Türkiye Kamu-Sen, yaşanan adaletsizlikleri ve 4-C’li personelin durumunu Başbakan’a anlatmak ve verilen sözleri hatırlatmak üzere bir dilekçe kampanyası başlattı.

 

Buna göre 4-C’li çalışanların durumlarını anlatan ve verilen sözleri hatırlatan bir dilekçe kaleme alındı. Türkiye Kamu-Sen yöneticileri Türkiye çapında tüm 4-C’li personele ulaşarak hazırlanan dilekçeleri imzalatacak ve Başbakan’a gönderecek.

 

Dilekçe eylemi ile 4-C’li çalışanların sorunlarına dikkat çekilmesi ve bu kapsamdaki personelin aile yardımından faydalanması, kadroya geçirilmesi ve durumlarının iyileştirilmesi için gerekli çalışmalara bir an önce başlanılması hedefleniyor.

 

Dilekçe eyleminin başarılı olabilmesi için Konfederasyon, Türkiye genelinde dörtyüzün üzerinde Şube Başkanına bir yazı göndererek, durumun önemine ve yapılaması gerekenlere dikkat çekti. Eylem kapsamında Türkiye Kamu-Sen’e bağlı şube başkanları bulundukları bölgelerdeki 4-C’li personele ulaşacak ve kendilerine gönderilen dilekçe örneklerini imzalatarak toplayacaklar. Ardından dilekçeler toplu halde Başbakan’a gönderilecek ve illerde yapılacak basın açıklamalarıyla da konuya dikkat çekilecek.

 

Türkiye Kamu-Sen tarafından şube başkanlarına gönderilen yazı ve 4-C’li personele imzalatılacak dilekçe örneği ise şu şekilde:

 

Değerli Şube Başkanı,

 

Bilindiği gibi ülkemizde kamu yönetimindeki çarpıklık, özellikle personel sistemi içinde kendisini göstermektedir. Kamuda 657 sayılı Kanunun 4-A, 4-B, 4-C maddeleri ile kadrolu, sözleşmeli, geçici personel çalıştırılmakta; 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı gibi çok çeşitli statüde personel istihdam edilmektedir. Dolayısıyla bu durum, kamuda çok başlı ve karmaşık bir istihdam yapısını ortaya çıkarmaktadır. Kamu hizmeti sunan çalışanların, birçok farklı hukuki düzenlemelere tabi olması, kamudaki yeknesaklığa da olumsuz etki etmektedir. Kamuda çalışanlar arasında en kısıtlı haklara sahip olan kesim ise hiç şüphesiz ki; 657 sayılı Kanunun 4-C maddesi uyarınca çalıştırılan geçici personeldir. Bu kapsamda çalıştırılan personelin yıllık izin, iş güvencesi, sosyal yardım gibi hakları bulunmazken; maaşları da son derece düşüktür.

 

Kamu istihdamında yeknesaklığın ve adaletin sağlanabilmesinin yolu, kamudaki çok başlı yapıyı sonlandırmaktan ve tüm çalışanların iş güvencesi, sosyal haklar, toplu sözleşmeli ve grevli sendikal hak ve izin haklarını da içeren, insanca yaşayabileceği bir ücret aldığı, asli ve süreklilik arz eden bir statüye kavuşturulmasından geçmektedir. Bu doğrultuda, farklı hukuki statü çerçevesinde istihdam edilen personelin haklarının kadrolu memurlara yaklaştırılması ve mağduriyetlerin acilen giderilmesi bir zorunluluk haline gelmiş ve genel seçimler öncesinde, 4 Haziran 2011 tarihinde sözleşmeli personelin bir kısmının kadroya geçirilmesine dair KHK yürürlüğe girmiştir. Ancak 4-C’li personel bu düzenleme kapsamında yer almayarak göz ardı edilmiştir.

 

Diğer taraftan 2010 yılında gerçekleştirilen toplu görüşmelerde aile yardımının tüm sözleşmeli personele ödenmesi konusu karar altına alınmış olup, 2011 Genel Seçimleri öncesinde de Devlet Personel Başkanlığından sorumlu bakan olan Sayın Hayati Yazıcı, 19 Nisan 2011'de “4-C’li personele aile yardımı ve çocuk yardımı ödenmesi için Bakanlar Kurulu Kararı hazırlandığını” açıklamıştır. Bu açıklamanın üzerinden 5 ay geçmiş olmasına rağmen hâla aile yardımı ödeneği için Bakanlar Kurulu Kararı çıkmamıştır. Yıl başında yapılan mevzuat değişikliği ile birlikte tüm sözleşmeli kamu personelinin aile yardımı ödeneği alması sağlanmışken yalnızca 4-C’li personelin bu ödenekten mahrum bırakılması, eşitlik ve hakkaniyet ilkesiyle bağdaşmayan bir durum arz etmektedir.

 

Bu nedenle, Türkiye Kamu-Sen olarak 4-C çalışanları adına Türkiye çapında bir dilekçe kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Bu çerçevede www.kamusen.org.tr internet sitesine eklediğimiz dilekçe örneğinin çoğaltılarak bölgenizde görev yapan tüm 4-C’li personele imzalatıldıktan sonra, illerde yapılacak basın açıklamalarıyla Başbakan’a toplu olarak gönderilmesi, eylemimizin amacına ulaşması için büyük önem taşımaktadır.

 

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.                                                          

 

 

 

 Fahrettin Yokuş                                                İsmail Koncuk                  
 Genel Teşkilatlandırma S.                                     Genel Başkan

 

 

İlgili Dilekçe İçin Tıklayınız