HAZIRLIK ÖDENEĞİ TÜM EĞİTİM ÇALIŞANLARINA ÖDENMELİDİR
2008-2009 Öğretim yılı için, Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil ''öğretmen'' unvanlı kadrolarda görevli olanlara 475 YTL eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenecek. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 657 sayılı Kanun'un ilgili maddesi uyarınca verilecek hazırlık ödeneği 475 YTL olacak. Buna göre, öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlar (İlköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dâhil, ilköğretim müfettişleri hariç) 475 YTL hazırlık ödeneği alacak.
Şunun bilinmesi lazım; Anayasamızın 10.maddesinde ‘Herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır’ hükmü yer almaktadır.                              Öğretmenlere ödenen bu ödeneğin diğer eğitim çalışanlarına ödenmemesi, Anayasa’nın eşitlik ilkesine uymamakta ve çalışma huzurunu bozmaktadır. Anayasa’da yerini bulan ‘eşitlik’ ilkesine uyulması ve çalışma barışının sağlanması için, söz konusu ayrımcılığın kaldırılmasını ve ‘Eğitim-Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği’nin bütün eğitim çalışanlarına verilmesi talep ediyoruz.
Bütün eğitim çalışanlarına ödenmesini yıllardır talep etmemize rağmen, bugüne kadar bir türlü çözülmeyen, eğitim-öğretime hazırlık ödeneğinin bütün eğitim çalışanlarına verilmesi ve miktarın artırılması talebiyle Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’A, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’E ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’A aşağıdaki metni bimer@basbakanlik.gov.tr, bilgi@meb.gov.tr, bilgi@maliye.gov.tr adreslerine ve Milli Eğitim Bakanlığı Belge geçer: 0312 417 70 27,Maliye Bakanlığı : 0312 425 00 58,Başbakanlık : 0312 417 04 76 Belge geçer numaralarına gönderelim, hakkımızı isteyelim.


Başbakan Recep Tayyip ERDOĞAN’A, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK’E ve Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN’A Türk Eğitim Sen olarak mektup gönderdik.   


Sayın …………………………. Her eğitim –öğretim yılı başında öğretmenlere ödenen “Eğitim ve Öğretime Hazırlık Ödeneği” 2008-2009 Eğitim- Öğretim yılında 450 YTL’den, 475 YTL’ye çıkarılmıştır. 25 YTL’lik artış son derece yetersizdir. Bu oran bu yıl 125 YTL artışla, 600 YTL’ye çıkarılmalı, önümüzdeki yıllarda ise bir maaş tutarına eşitlenmelidir. Eğitime hazırlık ödeneği hem yetersiz, hem de sadece öğretmenlere ödendiği için, diğer çalışanlara haksızlık yapılmaktadır.
     Yıllardır talep etmemize rağmen, söz konusu ödeneğin tüm eğitim çalışanlarına verilmesi hususunda Hükümetlerce problemi çözücü bir düzenleme yapılmamıştır. Türk Eğitim Sen’in yetkili sendika olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile 2006 Ekim ayında yapmış olduğu Kurum İdari Kurulu’nda; “Her yıl eğitim –öğretim yılı başında ödenen “Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneğinin uygun ölçeklerde tüm eğitim çalışanlarına ödenmesi” mutabakat altına alınmasına rağmen, maalesef, Hükümetinizce de bu konuda bugüne kadar bir adım atılmamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda bir girişimde bulunmamıştır.
            Eğitim-öğretime hazırlık ödeneğinin öncelikle öğretmenlere verilmesi, şimdiye kadar hükümetlerimizce genel kabul görmüştür. Bu yaklaşım, doğru olmakla birlikte, eğitim çalışanlarının; öğretmeninden- hizmetlisine, hizmetlisinden- memuruna kadar, bütün olarak, bir hizmet zincirinin farklı ve vazgeçilmez unsurları olduğu unutulmuştur. Eğitim öğretimi hazır hale getiren yalnızca öğretmenler değil, hizmetli, memur, şoför, teknisyen, İlköğretim müfettişi, YÖK, Üniversitelerin akademik ve idari personeli, ÖSYM çalışanları ve Kredi ve Yurtlar kurumu çalışanları da vardır. Eğitim sistemimizin önemli yapı taşlarından birisi de Memur, hizmetli, şoför, tenkiyen, aşçı vb, bu çalışanlarda eğitim çalışanlarıdır. Bunları ayrı çalışanlar olarak düşünemeyiz. Eğitim sistemi içinde bu çalışanların katkıları oldukça fazladır. Bu çalışanlar diğer bakanlıklarda çalışanlara göre çalışma şartları ağır olduğu gibi ücretler açısından da az ücret almaktadır. Dolayısıyla, eğitim öğretime hazırlık ödeneğinin öğretmen dışında kalan bütün eğitim çalışanlarına farklı ölçeklerde verilmesi, eğitim çalışanlarına verdiğimiz değeri gösterecek, iş huzuru ve kalitesini artıracaktır. Aynı zamanda çalışanlar arasında    ayrımcılığı    da    kaldıracaktır.
     Öğretmen dışında kalan, eğitim çalışanlarına belli ölçeklerde verilecek olan söz konusu ödenek, bugüne değin çözülmemiş bir problemin çözülmesi, muhataplarının ciddi bir değer görmesi olarak da algılanacağından, parasal değerinin üzerinde bir anlam taşıyacaktır.
          Yeni bir dönemin başlangıcı olarak algılanan bu sürecin, eğitim çalışanları açısından da memnuniyet verici bir adımla başlaması asla unutulmayacaktır. 900-1100 YTL arasında bir aylıkla geçinmek zorunda kalan bu kesim, böyle bir adımı atmanızı sabırsızlıkla beklemektedir. Hizmetli, memur gibi eğitim çalışanları, diğer kurum çalışanları gibi bir ek ödenek veya döner sermaye ücreti de almamaktadır. Bu sebeple, eğitim çalışanları tüm memurlar içerisinde en mağdur kesimi oluşturmaktadır. Öylesine bir mağduriyet oluşmuştur ki; eğitim çalışanları diğer bakanlıklara geçmek için her türlü yolu dener olmuşlardır.
         Eğitim-öğretim hizmet kolunda yetkili sendika olan, Türk Eğitim Sen olarak, eğitim çalışanlarının tarafınızdan, bir bütün olarak görülüp, yıllardır çözülmeyen, diğer iktidarlarca da kulak verilmemiş, bu problemin bir an önce çözülmesi ve eğitim çalışanlarının gündeminden    düşürülmesi    için;
        Gereğini arz ederiz.