YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ

           09/08/2011 tarihli Resmi Gazete de Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Türk Eğitim Sen olarak genel düzenleyici işlemlerin yayımlanmasından sonra şube yöneticilerimizden ve üyelerimizden görüşlerine alarak geneli ilgilendiren ve mağduriyete sebep olacağını tespit ettiğimiz maddelerin iptali için davalar açmaktayız. Bu nedenle yayımlanan yönetmelik değişikliğinde yer alan hususlar detaylı bir biçimde aşağıda yorumsuz bir şekilde açıklanmıştır. Üyelerimizden, gelen talepler üzerine bundan sonra nasıl bir yol izleneceğine karar verileceği bilinerek değişiklik yapılan maddeleri ile ilgili düşüncelerini sendikamız genel merkezine ulaştırmalarını istiyoruz. Gelen yorumlar ve talepler üzerine genel merkez olarak yönetmelik ile ilgili olarak ne yapacağımızın rotasını belirleyecek ve gerekli işlemler ne ise onlar yapılacaktır.

- Yönetmelikte ilk olarak Yönetici Olarak Atanacaklarda Aranacak Genel Şartlar başlıklı 7. maddede değişikliğe gidilmiştir. Yapılan değişiklik ile birlikte atanılmak istenilen eğitim kurumlarına Talim Terbiye Kurulu Kararlarına göre alanları itibari ile öğretmen olarak atanabilecek alan öğretmeni olma koşulu getirilmiştir. Kısacası, aylık karşılığı okutulabilecek bir dersin olması gerekliliği kaldırılmıştır.

Yine aynı yönetmelik maddesinde yer alan son üç yıllık sicil notu ortalamasının olumlu olması şartı kaldırılmıştır.

Ayrıca; yönetici olarak atanmak isteyenlere, başvuru tarihi itibari ile fiilen eğitim öğretim hizmetleri sınıfında çalışıyor olma şartı eklenmiştir.

-Yönetici Olarak Atanacaklarda Aranacak Özel Şartlar başlıklı 8. maddenin değişikliğinde Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liseleri yöneticiliklerine bu kurumlarda görev alan ya da bu eğitim kurumlarında görev aldıktan sonra herhangi bir sebeple görev yerleri değiştirilenlerin sınavsız olarak atanma hakkını kaybetmemiş olanlar ile daha önce Anadolu Liselerine 19/12/2010 tarihli Resmi Gazete yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerinin Öğretmenleri ile Güzel Sanatlar  ve Spor Liselerinin Beden Eğitimi Müzik ve Görsel Sanatlar/Resim Öğretmelerinin Seçimi ve Atamalarına Dair Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuata göre her türlü Anadolu Liselerine yazılı, sözlü ya da mülakat  sınavları sonucuna göre atanıp görev yapmış olan öğretmenler arasından atama yapılacaktır.

-Komisyonların Oluşumu başlıklı 9. Madde de İl Değerlendirme Komisyonun da ilde en çok üyeye sahip sendika yetkilisinin bulunması yönünde düzenleme yapılmıştır.

- Seçme Sınavı başlıklı 11. madde değişikliğe uğramıştır. Yapılan değişiklik ile müdür başyardımcılığına atanmak için sınav şartı getirilmiştir. Müdür Yardımcılığı sınavı bu düzenleme ile birlikte Müdür Başyardımcılığı sınavı ile birlikte yapılacaktır. Yönetici adayları hangi yönetim kademesi için sınava girmiş ise alınan puan sadece bu yönetim kademesi için kullanılabilecektir.

-Sınavlar İçin Duyuru ve Başvuru başlıklı 13. maddede değişikliğe uğramıştır. Yapılan değişiklik ile asker öğretmen olanlar, Yurt dışında öğretmen olarak görevli bulunanlar, 657 sayılı yasa ve 4688 sayılı yasa kapsamında aylıklısız izinli olanlara istemeleri halinde başvuru hakkı tanınmıştır. Yine, eğitim kurumu yöneticilik sınavlarına başvuruda bulunacaklarda aranacak 3 yıllık sürenin hesabında, asker öğretmenlikte geçen sürelerinin tamamı, sözleşmeli öğretmenlikte geçen sürelerinin tamamı ve özel okullarda öğretmen/yönetici olarak geçen sürelerin 2/3’ü değerlendirilecektir.

-Sınavların Değerlendirilmesi başlıklı 14. madde ile düzenlenen sınavda başarılı sayılma puanı 60’dan 70’ yükseltilmiştir.

-Sınav Sonuçlarına İtiraz Başlıklı 16. madde ile sınav sonuçlarına yapılan yazılı itirazların Personel Genel Müdürlüğü aracılığı ile Seçme Sınavı Komisyonuna değil 15 gün içinde Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne yapılacağı düzenlenmiştir.

-Müdür Yardımcılığı için Duyuru ve Atama başlıklı 18. madde ile müdür baş yardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavını kazanmış olanlar yönetmelik ekinde yer alan EK-1 Yöneticilik İstek Formu ile atanmak istedikleri öncelik sırasına göre en fazla 25 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir. Kısacası, tercih sayısı 10 iken 25’e yükselmiştir.

Ayrıca, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı sınavına giren ve müdür yardımcısı olarak ataması yapılanlar, aynı sınav sonucuna göre müdür başyardımcısı atanmak üzere başvuruda bulunmayacaktır.

-Müdür Başyardımcılığı için Duyuru ve Atama başlıklı 19. madde ile müdür başyardımcılığı atamalarının sınav esasına dayandırılacağı, en az bir yıl süre ile yöneticilik yapmış olanların Yönetmelik ekindeki EK-1 formu ile atanmak istedikleri öncelik sırasına gören 25 kurumu tercih edebileceğinden söz edilmektedir.  Başvuru da bulunan adayların atamaları, sınavdan almış oldukları puanlar ile EK-2 formundan aldıkları puanların toplamı ile oluşacak olan puan esas alınarak puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.

-Müdürlük için Duyuru ve Atama başlıklı 20. madde  de ise, öncelikle 10 olan tercih sayısı 25’e yükseltilmiştir.

-İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Suretiyle Atamalar ve Diğer Atamalar başlıklı 21. madde ile; eğitim kurumu yöneticilerinin bulundukları eğitim kurumunda görev yaptığı sürenin hesabında 31 Mayıs tarihi baz alınacaktır. Bu tarih itibari ile 2 yılını dolduran yöneticiler 25 eğitim kurumunu tercih ederek başvuruda bulunabilecektir.

-Zorunlu Yer Değiştirme Sureti İle Atamalar başlıklı 22. madde de değişiklikler yapılmıştır. Anılan yönetmelik maddesi ile eğitim kurumu müdürleri aralıksız asaleten 5 yıl, eğitim kurumlarının müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları ise aralıksız asaleten 8 yıl çalışma süresini tamamlayanlar rotasyona tabi tutulmaktadırlar.

Rotasyona tabi tutulan yöneticilerin sürelerinin hesaplanmasında birleştirme ya da dönüştürme öncesindeki ve sonrasındaki hizmet süreleri, görev alınan kurumun adının, fiziki yapısının, yerinin ve özelliklerinin değişmesine bağlı olarak adlarına yeni kararname düzenlenmiş yöneticilerinin kuruma ilk başlama tarihi, seçimler nedeni ile eğitim kurumu yöneticiliğinden istifa eden ve seçim sonuçlarını takiben tekrar aynı eğitim kurumuna ataması yapılan yöneticinin o eğitim kurumunda yönetici olarak ilk atandığı tarih, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışında görevlendirilenler bakımından ise kadrosunun bulunduğu eğitim kurumlarına ilk başlama tarihi esas alınacaktır.

Yönetici olarak atanacaklarda aranacak genel ve özel şartları yani yönetmeliğin 7. ve 8. maddesi uyarınca atanabilecekleri eğitim kurumu bulunmayanların zorunlu yer değişiklikleri bir dahaki dönemde yapılacaktır.

 Yine zorunlu yer değiştirme ilişkin duyurunun yapılması ile birlikte yöneticiler EK-1 değerlendirme formu ile 25 kurum tercihinde bulunabilecektir. Başvuruda bulunduğu halde puan yetersizliği sebebi ile ataması yapılmayanlara ikinci kez bu duyuru yapılacaktır. Bu duyuruda ise sadece duyurusu yapıldığı halde başvuru yapılmaması nedeni ile atama yapılmayan kurumlara yer verilecektir. Birinci ve ikinci duyuruda puan yetersizliği sebebi ile atanamayanlar ile başvuruda bulunmayanlar ise kura ile boş eğitim kurumları yöneticiliklerine atanacaklardır.

Yapılan değişiklik ile Fen Lisesi yöneticileri, fen veya sosyal bilimler liseleri yöneticiliklerine, sosyal bilimler lisesi yöneticileri sosyal bilimler liseleri veya fen liseleri yöneticiliklerine, bilim ve sanat merkezleri yöneticileri, bilim ve sanat merkezleri yöneticiliklerine yer değiştirebilecektir. İstemeleri halinde ise 7. ve 8. madde yer alan özel ve genel şartları taşımları kaydıyla istemeleri halinde bu eğitim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını da tercih edebileceklerdir.

Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Liseleri dışında kalan diğer eğitim kurumları yöneticilerine ilişkin yapılacak yer değiştirmelerde müdürler 7. ve 8. madde yer alan özel ve genel şartlar hükümleri ile birlikte eğitim kurumları tipleri, müdür yardımcısı ve müdür başyardımcılar ise sadece 7. ve 8. madde yer alan özel ve genel şartlar hükümleri dikkate alınacaktır.

Zorunlu yer değiştirmelerde öngörülen sürenin hesabında 30 Eylül tarihi esas alınacaktır.

-Atama ve Yer Değiştirme Dönemleri başlıklı 23. madde ile seçme sınavına göre yapılacak müdürlük, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı atamaları ilgili yılın Ocak-Şubat aylarında yapılacaktır. İhtiyacın varlığı söz konusu olduğunda ise Valiliklerce bu aylar dışında da yapılabilecektir.

21. madde kapsamında yapılan İsteğe bağlı yer değiştirme sureti ile atama ve diğer atamalar Mayıs ayında yapılacaktır.

22. madde kapsamında yapılan zorunlu yer değiştirmeler Ağustos-Eylül ayında yapılacaktır.

33. madde kapsamındaki illerarası yer değiştirmeler bakanlıkça uygun görüldüğü hallerde Haziran-Temmuz aylarında yapılabilecektir.

-Puan Eşitliği Halinde Öncelik Sırası başlık 24. madde ile yapılan tüm değerlendirmeler sonucunda puan eşitliği bozulmaz ise adayların katılımı sağlanarak kura yoluna başvurulacağı düzenlenmiştir.

-Yönetim Kademelerinde Geçmiş Sayılan Diğer Görevler başlıklı 25. madde değişikliğe uğramıştır. Yapılan değişiklik ile eğitim müfettişliğinde geçirilen süreler 5. kademe yöneticiliğinden çıkarılırken; tesis müdürü, şube müdür yardımcısı, eğitim ataşe yardımcısı ve ikili anlaşmalar ile bakanlıkça açılan eğitim kurumlarında müdür olarak geçirilen süreler 4. kademe yöneticiliğinde geçmiş sayılmıştır. Yine ikili anlaşmalar ile bakanlıkça açılan eğitim kurumlarında müdür yardımcılığında geçen süreler ile kurucu müdür olarak geçirilen (en az 1 yıl görev yapmış olmak kaydıyla) 3. kademe yöneticiliğinde geçmiş sayılacaktır.

-Yöneticilik Görevinin Sona Ereceği Haller başlıklı 27. madde ile yurt dışında Eğitim Müşaviri, eğitim ataşesi, eğitim ataşe yardımcısı olarak atanalar ile Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararı ile görevlendirilenler ve uluslararası kuruluşlarda ya da yurtiçinde 1 yıl ve daha fazla görevlendirilenlerin yöneticilik görevlerinin sona ereceğinden söz edilmektedir. Ancak bu durumda olanlara ise yeniden başvuru hakkı tanınmakta, öncelikle eski kurumlarına, bu kurumlarda yer yoksa durumlarına uygun bir kuruma atanabilecekleri düzenlenmektedir.

İlgili mevzuatına göre norm kadrolarının tamamı ya da bir kısmı kaldırılan eğitim kurumları yöneticilerinden norm fazlası duruma düşmeleri durumunda istek ve ihtiyaç birlikte değerlendirilerek uygun bir eğitim kurumuna öncelikle atanması sağlanır. Durumlarına uygun boş eğitim kurumu bulunmaması durumunda ise yöneticilikleri  2 yıl daha devam eder.  2 yıl sonunda durumlarında değişiklik olmaz ise istekleri dikkate alınarak öğretmen olarak atanacaktır.

-İller arası Yer Değiştirme başlıklı 33. madde ile yer değiştirmek isteyenler bulundukları ilde toplam 3 yıl yöneticilik yapmış olmaları şartı ile 25 tercih yapmak sureti ile puan üstünlüğüne göre atanabileceklerdir. Ancak; iller arası yer değiştirmeler bakanlıkça uygun görüldüğü hallerde Haziran-Temmuz aylarında yapılacağı için bakanlığa takdir yetkisi tanınmaktadır.

 

EK-2 Değerlendirme formunda, Eğitim bölümünün puanları artırılmıştır.  Ancak, ödüller ve cezalar başlıklı bölümde başarı için (en fazla üç adet belge)1 , Üstün başarı için 4 ve Ödül için 5 puan öngörülmüştür. Ancak bunlardan puanı en fazla olanlardan sadece bir tanesi değerlendirmeye alınacaktır.  

Yani 3 Başarı Belgesi, 1 üstün Başarı belgesi ve 1 Ödülü olan kişi 3+4+5=12 puan değil sadece en çok olan 5 puanı alabilecektir.

Kurucu müdürlüğe 5, yatılı kız öğrencisi bulunan eğitim kurumu yöneticiliklerine başvuran bayan adaylara 15 ek puan verilmiştir.

Her bir yüksek öğrenim yılı için 1, Yönetim Alanında yapılan Yüksel Lisans için 8,  diğer alanlardaki yüksek lisans için 4, yönetim alanın yapılan doktora için, 12, diğer alan doktoraları için 8 puan öngörülmüştür.

Son olarak da öğretmenlikte geçen her yıl için 0,24, müdür yardımcılığında geçen her bir yıl için 0,66, müdür başyardımcılında geçen her bir yıl için 0,72, müdürlükte geçen her bir yıl için 0,84 puan verilmiştir. 

 

EK-4’te Yönetmeliğin 8. maddesinin 3. fıkrası, 4. fıkrası ve 5. fıkrasına göre alan öğretmenlerine müdürlük için 20, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için 5 puan verilmiştir.  

 

TÜRK EĞİTİM SEN

GENEL MERKEZİ