OKUL AİLE BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ

Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği 09.02.2012 tarih ve 28199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile birlikte 31/5/2005 tarihli ve 25831 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

09.02.2012 tarih ve 28199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinde, Mülga Yönetmeliğin “Birliğin görev ve yetkileri” başlıklı 6. maddesinin (a) bendinde yer alan; “Öğrencileri, Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri ile Atatürk İnkılâp ve İlkeleri doğrultusunda yetiştirmek üzere okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak.” İfadesi çıkarılarak, yerine “Öğrencilerin, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri ve millî manevi değerler doğrultusunda yetiştirilmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak.” ibaresi getirilmiştir.

Bu değişiklik, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun “Genel amaçlar” kısmında yer alan “Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini Atatürk inkılap ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı……. yurttaşlar olarak yetiştirmek” hükmüne ve “Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği” başlıklı 10. maddesine aykırıdır.

Bu değişiklik aynı zamanda Bakanlık tarafından Atatürkçülüğe ve Türk Milletinin kurtuluş mücadelesinin simgesi olan milli değerlerimize karşı sürdürülen mücadelenin bir devamı niteliğindedir. Bilindiği üzere daha önce de Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında mülga Kanun’un  “Görev” başlıklı 2. maddesinde yer alan “Atatürk İnkılap ve İlkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı..” ifadesiyle başlayan madde, 652 sayılı KHK ile tümden kaldırılmış, ülke genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen yazılarla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının sadece okullarda yapılması yönünde talimatlar verilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Taslağı’nda, mevcut Yönetmelik’te özel okulların amaçları arasında yer alan “Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı..” ifadeleri ile  Atatürk köşesi ile ilgili düzenlemeler çıkarılmıştır. Ne yazık ki; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bu değişikliklerin devam etmesi kuvvetle muhtemel görünmektedir.

Türk Eğitim-Sen olarak, başında “Milli” sıfatı bulunan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK’e ve Türk Milletinin kurtuluş mücadelesinin simgesi olan milli değerlerimize karşı yürütülen bu tarz eylemleri esef ve şiddetle kınıyoruz.

09.02.2012 tarih ve 28199 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin 12. maddesinde, Yönetim kurulunun, sadece anne veya baba olan veliler ile istemeleri halinde okul yaptırarak Bakanlığa bağışta bulunan hayırseverler arasından seçilen beş üyeden oluşacağı düzenlenmiştir. Mülga Yönetmelikte yer alan okul müdürünün ve müdür yardımcıları ile öğretmenler arasından seçilecek birer üyenin Yönetim Kurulunun zorunlu üyesi olmasına ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin “Birlik gelirleri” başlıklı 15. maddesinin 2. fıkrasında, mülga Yönetmelik’te yer almayan “Birlikler, velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlayamaz, okul kayıt döneminde bağış ve yardım toplayamaz. Ayrıca Bakanlık tarafından yürütülen proje ve yapılan protokoller kapsamında okul ve kurumlarda yapılacak faaliyetlerden ücret talep edilemez.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların zorunlu ihtiyaçlarını gidermeleri için ödenek ayrılması gibi bir çözüm yolu getirilmemiş, bunun yerine 2011/40 Sayılı Genelge’ye paralel bir düzenlemeye yer verilerek, kayıt döneminde bağış ve yardım toplanması yasaklanmıştır. Her eğitim-öğretim yılı başında okulların eğitim-öğretime hazır hale getirilmesi ve eğitim dönemi süresince yapılması zorunlu olan harcamaların ise hangi kaynaktan karşılanacağı sorusu halen yanıtsız bırakılmaktadır.  

Yönetmeliğin 27’nci maddesinde ise mülga Yönetmelikte yer almayan “Okul müdürünün sorumluluğu” başlıklı hükme yer verilmiştir. Bu düzenlemeye göre, okul müdürü; genel kurulun zamanında ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamakla,  Birliğin yaptığı iş ve işlemlerin ilgili mevzuata uygunluğunu denetlemekle, Birliğin iş ve işlemleri ile yapılan harcamalarda usulsüzlük veya uygunsuzluk görmesi halinde önce birlik başkanını yazılı olarak uyararak usulsüzlüğün ve uygunsuzluğun düzeltilmesini sağlamakla,  bu durumun devam etmesi halinde il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne durumu bildirerek denetlenmesini talep etmekle sorumlu tutulmuştur.