GÜVENLİK GÖREVLİLERİ DE ARTIK SENDİKA ÜYESİ OLABİLECEK

          Türk İmar Sen tarafından Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda görevli güvenlik görevlilerinin sendikaya üyeliklerinin idare tarafından kabul edilmemesi üzerine açılan davada, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2009/225 E., 2010/91 K. Sayılı ve 29.01.2010 tarihli kararıyla, güvenlik görevlilerinin sendika üyeliklerinin reddine ilişkin işlemin iptaline karar verilmiştir.

Mahkeme kararının gerekçesinde Anayasanın 90. maddesine ve İLO sözleşmelerine  atıfta bulunularak, yapılan değişikliklerle 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’da özel güvenlik teşkilatı personelinin sendikalara üye olmalarına engel teşkil edecek bir hükmün yer almadığı, bu sebeple 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda yer alan kısıtlamaya göre değil, daha sonraki tarihli ve özel nitelikte olan 5188 sayılı Yasa’ya göre işlem tesis edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca sendika kurma ve sendikalara üye olma hakkının düzenlendiği İLO sözleşmeleri uyarınca, yasaların bu sözleşmede öngörülen güvencelere zarar verecek biçimde uygulanamayacağı, bu güvencelerin ancak silahlı kuvvetlere ve polis teşkilatı mensuplarına ne ölçüde uygulanacağının ulusal mevzuatla belirleneceği, bu istisna dışında kalan kamu görevlilerinin sendikalaşma özgürlüğüne zarar verecek her türlü ayrımcılığa karşı korunacakları hususlarının yer aldığı vurgulanmıştır.

 

Türk Eğitim Sen olarak bu kararın kamu kurumlarında çalışan güvenlik görevlilerine hayırlı olmasını diliyoruz. Sendikal mücadelemize Türk Eğitim Sen ailesine güvenlik görevlilerini de katarak devam etmekten mutluluk duyacağız.

 

            İlgili Karar İçin Tıklayınız