KAZANDIĞIMIZ DAVA ÜZERİNE MEB NÖBET GENELGESİ YAYINLADI

          Bilindiği üzere Türk Eğitim Sen olarak Milli Eğitim Bakanlığı aleyhine Danıştay’da açtığımız dava neticesinde, Danıştay 2. Dairesinin 2009/5500 E. Sayılı ve 13.01.2010 tarihli kararıyla, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 80. maddesinde “hizmet süreleri bayanlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl ve daha fazla olan öğretmenlere nöbet görevi verilmeyeceği yolundaki ibareye yer verilmemesine..” ilişkin düzenlemenin yürütmesi durdurulmuştur.

 

          Bu karar doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 13.04.2010 tarih ve 2010/25 sayılı Genelge’de, Yönetmelikte bu hususta düzenleme yapılıncaya kadar, 80. maddede yer alan mevcut hükümlerin yanı sıra öğretmenlikteki kıdemi 20 yıldan fazla olan bayan öğretmenler ile 25 yıldan fazla olan erkek öğretmenlerin istemeleri halinde nöbet görevinden muaf tutulması, bu durumdaki öğretmen sayısının fazlalığından dolayı nöbet görevi aksayabilecek durumda ise bu öğretmenlere de nöbet görevi verilmesi hususunda düzenleme getirilmiştir.

 

İlgili Genelge İçin Tıklayınız