MEB’DEN ATAMASI YAPILACAK 17 BİN ÖĞRETMENE HAKSIZLIK

Yeni atanacak 17 bin öğretmene gittiği yerde 4 yıl görev yapacaklarını taahhüt eden belgeler imzalatılmaktadır. Henüz öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği yayınlanmış değildir. 652 Sayılı Teşkilat Kanunu incelendiğinde bir taahhüt belgesi imzalatmanın 652 Sayılı KHK’ya da aykırı olduğu anlaşılmaktadır. 652 Sayılı KHK’nın 37. Maddesinin ilgili bölümü aşağıdaki şekildedir.

MADDE 37 – (1) 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunun eki cetvellerde sayılanlar dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır.

(2) Bakan, gerekli gördüğü hâllerde atama yetkisini merkez teşkilatında alt kademelere, illerde valilere devredebilir.

(3) Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yaz tatillerinde yapılır.

(4) Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamalarında uyulacak temel ilkeler, özür grupları, hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı ve diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

(5) Özüre dayalı yer değiştirme istekleri hizmet puanı sıralamasındaki yetersizlik sonucu yerine getirilemeyenlere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi kapsamına girenlerin hakları saklı kalmak kaydıyla, istekleri hâlinde istekte bulundukları yere atanmaya hak kazanıncaya kadar, aylıksız izin verilebilir. Bu şekilde aylıksız izin verilen öğretmenler, bağlı bulundukları il millî eğitim müdürlüklerine bu amaçla tahsis edilmiş bulunan boş öğretmen kadrolarına aylıksız izinli olmak şartıyla atanır. Bunların atandıkları bu kadrolar aylıksız izin süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, aylıksız izne ayrılan öğretmenler, üçüncü yıl sonuna kadar istedikleri yere atamalarının yapılamaması hâlinde durumlarına uygun boş öğretmen kadrolarına öncelikle atanırlar.

(6) Öğretmenlerin atamaları Bakanlıkça il/ilçe emrine veya doğrudan eğitim kurumuna yapılır. Bakanlıkça il/ilçe emrine atama yapılması hâlinde, öğretmenlerin atandıkları ildeki görev yerleri, hizmet puanları ve yeterlikleri dikkate alınarak il millî eğitim müdürünün teklifine göre valilerce belirlenir.

Görüldüğü üzere özür grubu tayinleri bu uygulamanın istisnasıdır. Ancak açıklanan kılavuzda hiçbir istisnai durum belirtilmemiştir. Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer de yaptığı açıklamada istisnai durumlara, yani özür grubu tayinlere yönelik bir açıklama yapmamıştır. Halbu ki;üsteki KHK maddesine göre, özür grubu tayinlerinin yılda bir kez, puan üstünlüğü esasına göre yapılacağı öngörülmektedir.

Ayrıca 1+3 yıl görev yapma zorunluluğundan bahsedilmektedir. Bu açıklama da KHK ile örtüşmemektedir. 652 Sayılı KHK’nın 37. Maddesi, “Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır.” İfadesine yer vermektedir. Bu durumda öğretmenlerin (özür grupları hariç) atandığı yerde üç eğitim öğretim yılı görev yapması gerekmektedir. Ancak, yapılan açıklamada stajyerlik döneminin öğretmenlikten sayılmadığı gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır ki; bu açıklama tamamen yanlıştır. Stajyerlik dönemi dahil bulunulan yerde üç eğitim öğretim yılı görev yapmak esastır.

Yapılan bu uygulama ve açıklamalar halen yürürlükte olan Öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğine de aykırıdır. MEB hala yeni öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğini yayınlamamıştır.

Bu sebeplerle kılavuzda yer alan açıklama ve yapılan uygulamalar hukuki değildir. Türk Eğitim-Sen olarak kılavuzun bu yönüne dava açacak, ayrıca KHK’ya uygun olmayan bir öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği yayınlanması durumunda her türlü hukuki mücadeleyi ortaya koyacağız.

TÜRK EĞİTİM-SEN GENEL MERKEZİ