HİZMETLİ VE MEMURLARIMIZIN TALEPLERİ TOPLU GÖRÜŞME GÜNDEMİNDE
Gerek Toplu Görüşmelerde gerekse Kurum İdari Kurullarında dile getirdiğimiz bu taleplerin en kısa zamanda çözülmesini diliyoruz. Bu anlamda, Türk Eğitim Sen her türlü gayreti ortaya koymaktadır. Fakat Hükümetlerin memurlara karşı olumsuz bakış açısı, memurların sendikalaşma oranının hala yüzde elli civarında olması, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Kanunu’nun, Grev ve Toplu Sözleşme hakkı vermemesi bu taleplerin çözümünü geciktirmektedir.

Türk Eğitim Sen, hizmetli ve memurlarımızla ilgili olarak, tespit ettiği bu talepleri ve diğer genel istekleri her süreçte ve her ortamda dile getrimeye devam edecektir.

Yardımcı Hizmetler ve Genel İdare Hizmetleri Personelinin Sorunları

- Her yıl eğitim-öğretim yılı başında ödenen “Eğitim-Öğretime Hazırlık Ödeneği”; hizmetli, memur, şoför, aşçı, teknisyen, tekniker, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, şef ve benzeri tüm eğitim çalışanlarına verilmelidir.

- Yardımcı Hizmetler ve Genel İdare Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin iş tanımları açık ve net bir şekilde belirlenmelidir.

- Okullarda yapılan her türlü sınavlarda, genel idare hizmetleri kadrosunda görev yapan memurların da ücret almaları sağlanmalıdır.

- Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personele ek gösterge verilebilmesi için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Yardımcı Hizmetler” başlığı altında açılan 4. dereceden ek gösterge verilmesi sağlanmalıdır.

- Hizmetli, teknisyen ve memurlara verilen giyecek yardımı nakit olarak verilmeli, özellikle Meslek Liselerinde çalışan teknisyenlere yılda iki kez iş önlüğü ve benzeri giyim eşyası sağlanmalıdır.

- Genel İdare Hizmetleri Sınıfında olup şef kadrosunda görev yapan personelin kadro derecelerinin 1 ve 2.derece olarak yeniden düzenlenmesi sağlanmalıdır.

- Resmi araçlara KASKO yaptırılması zorunlu hale getirilmeli ve bedeli kurum bütçesinden karşılanmalıdır.

- Veri hazırlama ve kontrol işletmenlerinin görev tanımı yapılmalı, tüm okul ve kurumlarda personel ihtiyacı karşılanarak uygulamada fiilen yaptırılan 2. görevlerin önüne geçilmelidir. 

- 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 36. maddesinin ortak hükümler bölümünde personelin öğrenim durumu itibariyle yükselebileceği derece ve kademe belirlenmiştir. Tüm çalışanların öğrenim durumu itibariyle yükselebilecekleri dereceye kadar yükselmeleri sağlanmalıdır.

- Milli Eğitim Bakanlığı’nda çalışan memur ve hizmetlilerin maaşları, diğer Bakanlık çalışanlarının ücretleri seviyesine çıkarılmalı, eşit işe eşit ücret ilkesi uygulanmalıdır.

- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı ve Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan personelin tayinleri sisteme bağlanmalı ve tayinler açık kurumlar duyurulduktan sonra puan esasına göre yapılmalıdır.

- Şoförlere risk tazminatı ödenmeli ve ferdi kaza sigortası yaptırılmalıdır.

- Norm kadro uygulaması memur ve hizmetli için de olmalı, norm kadro ihtiyacı kadar personel görevlendirilmelidir.

- Eğitim çalışanlarına yaptığı işlere uygun olarak gerektiği hallerde maske, eldiven, koruyucu elbise vb. malzeme verilmelidir.

- Eğitim kurumlarında gece bekçisi bulunmadığından, yaşanan hırsızlık olaylarında idarecilerin suçlanmasını önlemek için, eğitim kurumları deprem, yangın, hırsızlık ve benzeri olaylara karşı sigorta yaptırılmalıdır.

- Hizmetliler işyeri  dışında göreve gönderildiklerinde yaptıkları harcamalar ödenmelidir.

- Hizmetlilerin istekleri dışında başka yerlerde görevlendirilmeleri engellenmeli, görevlendirildiği takdirde süre 2 ayı geçmemelidir.

- Hizmetlilere gece nöbeti tutturulmamalı, gece bekçiliği kadroya tabi olmalı ve gece bekçilerinin güvenliğinin sağlanması için gerekli donanım sağlanmalıdır.

- Hizmetlilere oda tahsisi yapılmalıdır.

-Hizmetlilere, sağlıksız ortamlarda çalışma mecburiyetlerinden dolayı, diğer kurumlardaki personele verilen fiili hizmet zammı verilmeli ve hizmetliler her yıl düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirilmelidir.

- Hizmetli ve memurların tahsile devam etmek istemeleri durumunda gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır.

- Yatılı ve pansiyonlu okullar ile özel eğitim okullarında görev yapan hizmetlilere ek ücret ödenmelidir.

- Hizmetli kadrosunda olup da, valilik onayı ile memur veya veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görevlendirilen hizmetliler, bu kadroların yararlandıkları yan ödeme ve göstergelerinden yararlandırılmalıdır.

- Hizmetli ve diğer personelin, sosyal ve kültürel faaliyetlerin içinde yer alabilmeleri için, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliğine gidilerek, bu kuruma bağlı tiyatro, müze ve benzeri yerlerden indirimli yararlanmaları sağlanmalıdır.

- Milli Eğitim Bakanlığı, TOKİ ile işbirliği yaparak hizmetli ve diğer personel için ucuz ve az taksit ödemeli konut inşa etmelidir.

- Bazı kurumlarda çalışan personelin Belediye taşımacılık hizmetlerinden bedava yararlandığı gibi, Milli Eğitim Bakanlığı, Üniversiteler ve Yurt-Kur’da çalışan personel de yararlanmalıdır.

- Bilgisayar eğitim kurslarına hizmetlilerin katılmaları sağlanmalıdır.

- Göreve yeni başlayan personelin hak ve ödevleriyle ilgili hizmetiçi eğitime önem verilmelidir.

- Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra kuruluşları ile üniversite ve Yurt-Kur’da çalışan tüm memur ve hizmetlilere, Bağ-Kur’da olduğu gibi yılda en az iki ikramiye, Bağ-Kur ve Maliye Bakanlığı’nda olduğu gibi fazla çalışma ücreti verilmelidir.

- İkili eğitim yapan okullardaki hizmetli ve memurlara ek ödeme yapılmalıdır.