ZORUNLU ALAN DEĞİŞİKLİĞİ HAKSIZLIĞI İÇİN DANIŞTAYA DAVA AÇTIK..!
DANIŞTAY BAŞKANLIĞI'NA


Yürütmeyi durdurma taleplidir


Davacı : TÜRK EĞİTİM-SEN
(Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu
Kamu Çalışanları Sendikası)
Bayındır Sokak No: 46 Kızılay/Ankara

Vekili : Av. Nihat Kılıç
Necatibey Cad. 27/12 Kızılay/Ankara 231 35 20/21

Davalı : Milli Eğitim Bakanlığı / Bakanlıklar/Ankara


Konu : Davalı idarenin 5 Ekim 2005 tarihli 61137 sayılı, "2005 yılı Alan değişikliği" konulu idari işleminin iptali, işlem hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmesi talebidir.


OLAYLAR VE AÇIKLAMALAR

1- Davalı Bakanlık tarafından yukarıda tarih ve sayısı belirtilen "2005 yılı alan değişikliği" konulu genel nitelikli düzenleyici bir idari işlem yayınlanmıştır. Ek-1

2- Bu işlem hukuka aykırı olup iptali gerekmektedir. Bu genel düzenleyici işlemin 1. ve 2. Maddesine dayandırılarak, Milli Eğitim Bakanlığının 18 Kasım 2005 tarih ve 70638 sayılı yazıları ile öğretmenlerin istekleri ve talepleri olmadan resen branşları değiştirilerek öğretmenler mağdur edilmiştir ve bu mağduriyet artarak ta devam etmektedir.

3- Resen branş değişikliği yapılan öğretmenlerin, bir daha Liselere, Anadolu, Fen Liseleri, Anadolu Öğretmen ve Meslek Liselerine tayin olmaları ve idareci olma imkanları ellerinden alınmış bulunmakta, diğer bir anlatımla müktesep hakları ihlal edilmiş olmaktadır.

4- Kazanılmış hak olmalarına rağmen branş değişikliğini kabul etmeyenler ise norm kadro fazlası kabul edilerek mağdur edilmekte büyük bir hukuksuzluk örneği yapılmakta, öğretmenler psikolojik olarak yıpratılmakta ve rahatsız edilmektedir.

5- Resen branş değişikliği yapmayı kabul etmeyen idarecilerin ise idareciliği düşürülmekte, dolayısıyla davalı idarenin bizzat kendisi büyük bir mağduriyete neden olmaktadır.

6- Öğretmenlerin 2005 yılı yer değiştirme klavuzunun 6. Maddesinin Alan değişikliğine ilişkin işlemler bölümünde, "Öğrenimlerine göre birden fazla alan öğretmenliğine atanabilecek olanlar ile yeni bir öğrenim görerek yeni bir alanda yetişen ya da öğrenimine uygun alanı dışındaki bir görevi yürütmekte olan öğretmenler il içinde alanlarının değiştirilmesini isteyebilirler" denilmesine rağmen, iptali istenen idari işlemde, "Bakanlıkça düzenlenen atama kararnamelerindeki alanı dışında ihtiyaç bulunan diğer alanların öğretmenliğine, bulundukları eğitim kurumunda ya da il içindeki diğer eğitim kurumlarında 30/09/2005 tarihinden önce görevlendirilmiş olanlar lisans düzeyindeki yüksek öğrenimleri esas alınarak görevlendirildikleri alanlarda görevli bulundukları kurumlara alan değişikliği için başvurabileceklerdir." Denilmektedir.

7- Öğretmenlerin 2005 yılı yer değiştirme klavuzunda alan değişikliği için başvuru hakkı bulunanların bu hakkı, davalı idarenin 5 Ekim 2005 tarihli ve 61137 sayılı idari işlemi ile ellerinden alınmıştır. Herhangi bir nedenle görevlendirme ile çalışamayanların elektronik ortamda müracaatları kabul edilmekte, dolayısıyla hak mağduriyetine neden olunmaktadır.

8- İptali istenen düzenleyici işlemin e maddesi de hukuka aykırıdır. Bu maddeye göre, "fen, sosyal bilimler liseleri, Anadolu türü eğitim kurumları ile sıralı eğitim kurumlarında görevlendirilenler alan değişikliği başvurusunda bulunamayacaklardır". Bu husus hukuka, hakkaniyete, adalete ve eşitlik ilkelerine aykırıdır.

9- Davalı idarenin bu işlemi yönetmelik ve genelgelerine de aykırıdır. Dolayısıyla davalı idarenin bizzat kendisi hiyerarşik sırayı ihlal etmiş tam bir hukuk karmaşası meydana getirmiştir.

10- Bu işlem ile bir çok eğitim çalışanı mağdur edilmiş, hakları ihlal olmuş çalışma aşk ve şevkleri kırılmıştır. Bu işlemin devam etmesi durumunda mağduriyetin daha da artacağı kuşkusuzdur. Dolayısıyla işlem hakkında derhal yürütmeyi durdurma kararı verilmesi gerekmektedir.

11- Bu gibi idari işlemlerde idareye takdir yetkisi tanınmış ise de, bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmayıp, anayasa, kanun, kamu yararı, amacı ve hizmet gereği ilkeleriyle sınırlı olduğu idare hukukunun bilinen ilkelerindendir. Bu itibarla takdire dayalı idari işlemlerin yargısal denetiminde Anayasa, yasa, kamu yararı, amacı ve hizmet gereklerine aykırı olarak tesis edildiklerinin tespit edilmesi halinde bu işlemlerin idari yargı yerlerince iptal edilecekleri kuşkusuzdur.

12- Anılan nedenlerle nezdinizdeki dava açılmıştır. İşlem hakkında önce yürütmeyi durdurma kararı verilmesi daha sonra da iptali hakkaniyet ve adalet gereğidir.


Sonuç : Arz ve izah edilen ve sayın heyetinizce resen görülecek nedenlerle haklı davamızın kabulü ile Davalı idarenin 5 Ekim 2005 tarihli 61137 sayılı, "2005 yılı Alan değişikliği" konulu idari işleminin tamamının iptaline, işlem hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmesine, yargılama vekalet ve sair tüm giderlerin davalı kurum üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.


Davacı vekili
Av. Nihat Kılıç


Ekler:

1- İptali istenen işlem
2- Sendikamızın müracaatı
3- İlgili tüm belgeler