PROMOSYONLARIN 1/3'Ü KURUMA BIRAKILMAMALI
Bir başlangıç olarak kabul edildiğinde, surda bir gedik açma olarak değerlendirilen sendikamızın bu başarısı eğitim çalışanlarını da memnun etmişti. Bu süreçte bile, Türk Eğitim Sen olarak promosyonların tamamının çalışanlara dağıtılmasını savunmuş ve mücadelemizin bu yönde devam edeceğini açıklamıştık.


Geldiğimiz noktada, Başbakanlık tarafından yayınlanan 2007/21 nolu Genelge ile banka promosyonları problemine yeni bir anlayış getirildi. Bu Genelgeye göre; “promosyonların en fazla 1/3’ü kadarı, komisyon kararıyla kurum adına harcanabilecek, diğer kısmı ise çalışanlara eşit olarak dağıtılacak. Böyle bir uygulama karşısında dava açmak gereği doğmuştur. Aksi takdirde, önümüzdeki süreçte promosyonların tamamının çalışanlara dağıtılması mümkün olmayacak, promosyonların 1/3’ü çalışanlar adına kaybedilecektir.


Bu sebeplerle, Başbakanlığın 2007/21 nolu Genelgesinin tamamına değil ama promosyonların 1/3’ünü kurum emrine bırakan bölümüne dava açılmıştır. Sendika avukatlarımızın hazırladığı dava dilekçesi aşağıdadır.DANIŞTAY BAŞKALIĞI’NA


Yürütmenin Durdurulması İstemlidirDAVACI                :     Türk Eğitim Sen

           ( Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikası)


VEKİL / LER         :     Av.Ömer SARPDAĞ-Av.Haitce AKALAN

Tel-Faks : 0312-309 76 45-44 Anafartalar Cad. Yüce İşhanı K:4 No:78/65 Ulus/ANKARA


DAVALI                  :     1) Başbakanlık / Bakanlıklar/ANKARA

                                        2) Milli Eğitim Bakanlığı / Bakanlıklar /ANKARA


T.KONUSU         :  20 Temmuz 2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Banka Promosyonları konulu 2007/21 sayılı Genelge madde – 4’te yer alan “…..toplam miktarın üçte birini geçmemek üzere komisyonca belirlenecek tutar, birim personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ayrılabilecektir. Bu tutarlar, merkez teşkilatında üst yönetici, taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde kullanılacaktır.” İbaresinin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİ dileklerimizin sunulmasından ibarettir.


T.TARİHİ               :  20 Temmuz 2007 Cuma


İZAHAT                :


           Dava konusu düzenleme normlar hiyerarşisine, hukuka aykırı olup, iptali hak ve adalet gereğidir. Şöyle ki;

           Başbakanlık tarafından 20 Temmuz 2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Banka Promosyonları konulu2007/21 sayılı Genelge madde – 4’te yer alan “…..toplam miktarın üçte birini geçmemek üzere komisyonca belirlenecek tutar, birim personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ayrılabilecektir. Bu tutarlar, merkez teşkilatında üst yönetici, taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde kullanılacaktır.”İbaresi, normlar hiyerarşisine, temel hak ve hürriyetlere aykırıdır. İptali hak ve adalet gereğidir.

             Her şeyden önce, Banka Promosyonu, memurun maaşlarının ilgili bankalara yatırılması sebebiyle  verilmektedir. Bu anlamda maaşlar üzerinde tasarruf hakkı, eğitim çalışanlarına tanınmış olup, söz konusu banka promosyonları sebebiyle verilen nakit paralar üzerinde de tasarruf hakkının eğitim çalışanlarına verilmesi hak ve adalet gereğidir.

             657 sayılı DMK.Madde-147/A) “Aylık kanuna tabi kurumlarda görevlendirilen memurlara hizmetlerinin karşılığında, kadroya dayanılarak ay itibari ile ödenen parayı,” denilmektedir.

       Bu anlamda aylık, memurlara esas görevleri dolayısıyla ödenen paradır. Eğitim çalışanlarına sağlanan mali haklar kazanılmış haktır. Hizmetin karşılığında alınan maaşlar sebebiyle ilgili bankalar tarafından kurum ve kuruluşlara verilen promosyonların kurum çalışanlarına dağıtılması hak ve adalet gereğidir.

             Diğer taraftan bu tarih itibari ile banka promosyonları ile ilgili hukuki düzenleme bulunmamaktadır. Banka promosyonlarının tamamının eğitim çalışanlarına dağıtılması hak ve adalet gereğidir. Yasal düzenleme bulunmaması sebebiyle genel ilkeler gereği yüce mahkemenizin banka promosyonlarının tamamını eğitim çalışanlarına dağıtılması yönünde  içtihat oluşturması hak ve adalet gereğidir. 

            Kurum ve banka arasında yapılan “Banka Promosyonlarının” konusu kurum personelinin maaşlarıdır.

            Yapılan sözleşmeler genel olarak, personel maaşlarının bankalar aracılığı ile ödenmesi hususunu konu almaktadır. Bankalara yatırılan maaşlar sebebiyle bir takım faiz v.b gelirler elde etmekte ve bu elde edilen kazançlar sebebiyle bankalar promosyon adı altında nakit paralar vermektedir.

            Diğer taraftan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun  164.Maddesi’nin son fıkrasında “ Üçüncü fıkra kapsamına giren personelin her türlü özlük haklarının ve tahakkuk işlemlerinin belli merkezlerden yapılabilmesi ve ödemelerin bankacılık sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya Maliye Bakanlığı yetkilidir.” Denilmektedir.

              Bu anlamda dava konusu genelge ile merkez teşkilatında üst yöneticiye, taşra teşkilatında üst amire harcama yetkisinin tanınması normlar hiyerarşisine aykırıdır. Diğer taraftan söz konusu düzenleme keyfi uygulamalara yol açacağı açık olu, yargı denetimini de etkisiz kılmaktadır.

           Dava konusu genelge ile kamu yararından öte, eğitim çalışanlarının özlük hakları değerlendirilmeli ve tamamen özel hukuk ilişkisi içinde yapılan promosyon anlaşmalarında eğitim çalışanlarının kazanılmış hak, aylık ve mali menfaatleri kurumlar tarafından sözleşme içeriğine alınmaktadır. Bu anlamda, Kamu görevlilerinin aylık ve diğer özlük haklarının bankalar aracılığıyla ödenmesi nedeniyle bankalar bu paraların belli bir süre uhdesinde kalmasından dolayı bir kısım gelir elde etmekte ve bunların karşılığında da bir kısım mali imkan sunabilmektedir.

           Dolayısıyla bu mali imkanların kuruma değil, kurum personeline dağıtılması hak ve adalet gereğidir. Zira söz konusu promosyonlar, kurum çalışanlarının maaşlarının bankalara yatırılması karşılığında ödenmektedir.

          Bilindiği gibi Asıl hakka bağlı Fer’i haklarda asıl hakkın hukuki rejimine tabidir. Bu anlamda eğitim çalışanlarının kazanılmış hakkı olan maaşlar hizmetin, emeğin karşılığı olarak  eğitim çalışanlarına ödenmek üzere bankalara yatırılmaktadır. Dolayıyla söz konusu bankalar maaşların bankaya yatırılması şartı ile promosyon vermektedir. Bu anlamda, İl-İçe Mili Eğitim Müdürlüklerinin veya Mülki Amirliklerin her hangi bir hizmeti karşılığında söz konusu promosyonlar verilmemektedir.Kısaca bankalar kimsenin kara kaşına kara gözüne bakarak trilyonlara varan promosyon vermemektedir. Promosyonlar maaşların bankaya yatırılması karşılığında verildiğine göre söz konusu promosyonların üçte biri değil, tamamının eğitim çalışanlarına dağıtılması hak ve adalet gereğidir.

            8)Diğer taraftan kurum personeli söz konusu bankalardan elektrik, su, telefon,v.b.faturalarını yatırmakta, kredi kullanmaktadır. Bankalar kurum personelini güvenli müşteri olarak görmekte ve bu müşterileri kaybetmemek için kıyasıya rekabet halindedirler. Banka müşteri çekmek ve kurum personelini kaybetmemek amacıyla promosyon vermektedir. Bu anlamda da söz konusu promosyonların tamamının eğitim çalışanlarına dağıtılması hak ve adalet gereğidir.

Takdir Yüce Mahkemenize ait olmak üzere dava açma gereği duyulmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER  :         657 Sayılı DMK, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu, 2575, 2576, 2577 sayılı Yasa v.b. mevzuat   


HUKUKİ DELİLLER    :          2007/21 Sayılı Genelge


NETİCE-İ TALEP           :

            Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen araştırılacak hususlarda dikkate alınarak;

20 Temmuz 2007 tarih ve 26588 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Banka Promosyonları konulu 2007/21 sayılı Genelge madde – 4’te yer alan “…..toplam miktarın üçte birini geçmemek üzere komisyonca belirlenecek tutar, birim personelinin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmak üzere ayrılabilecektir. Bu tutarlar, merkez teşkilatında üst yönetici, taşra teşkilatında ise o birimin bağlı bulunduğu bir üst amir tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde kullanılacaktır.” İbaresinin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI ve devamında İPTALİNE,

Yargılama, harç, masraf ve ücreti vekaletin karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini, gereğini saygılarımla arz ve talep ederim.


  03/08/2007

Davacı (Türk Eğitim Sen) Vekili

Av. Ömer SARPDAĞ-Av. Hatice AKALAN


EKİ  :

1)    Onanmış Vekaletname Örneği (Baro Pullu-Harçlı)

2)     2007/21 Sayılı Genelge