OKULLARIN SATILMASI VE DERS KİTAPLARININ MEB TARAFINDAN BELİRLENMESİ İPTAL
Ayrıca Anayasa Mahkemesi, Kanunun 2. maddesiyle değiştirilen 1739 sayılı Yasanın 55. maddesinin, "İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında okutulacak ders kitapları, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir" şeklindeki hükmü iptal etti. Yüksek mahkeme, okullarda okutulacak kitaplardan sadece ders kitaplarının MEB tarafından belirlenmesini, Anayasa'nın "Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi" başlıklı 42. maddesindeki, "eğitim ve öğretimin, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılacağına" ilişkin hükmüne aykırı buldu. Yüksek mahkeme, MEB'in sorumluluğunun okullarda kullanılacak tüm araç ve gereçleri kapsadığına işaret etti.