TÜRKİYE KAMU-SEN %21'LİK ELEKTRİK ZAMMINI YARGIYA TAŞIDI
İLGİLİ DİLEKÇİ ...........

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA

                                        Yürütmeyi Durdurma Taleplidir.


DAVACI                                : Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu

 Dr. Mediha Eldem Sokak No:85 Kocatepe-ANKARA


VEKİLİ                                  :     Av. İlhan KARA                                       

Aynı Adres


DAVALI                                : Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu– ANKARA

                                                

KONU                                    :   01.07.2008 Tarihli  Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1656 karar numaralı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararının öncelikli olarak yürütmesinin durdurulması ve iptali talebinden ibarettir.


TEBLİĞ TARİHİ                 : 01.07.2008AÇIKLAMALAR


1- Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu 4688 sayılı  Kamu Görevlileri Sendikası Kanununun 19. maddesinin ‘ f ‘bendi uyarınca; “ Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak hakkına sahiptir.”Ayrıca Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu, 18.06.2006 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 2005/1 E. ve 2006/1 K. Sayılı kararıyla 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun 19'uncu maddesinin (f) bendi uyarınca kamu görevlileri sendikaları ve üst kuruluşlarının üyeleri hakkında tesis edilen bireysel (subjektif) işlemlere karşı üyelerini temsilen dava açma ve bu nedenle açılan davalarda taraf olma hakkının bulunduğu yönünde hüküm tesis etmiştir.


2- 01.07.2008 Tarihli  Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1656 karar numaralı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararına göre; temel fiyat üzerine "dağıtım bedeli, iletim bedeli ve perakende satış hizmet bedelini" ekleyerek belirlediği, nihai tüketiciye dönük tarifeye göre, elektriğin kilovatsaat ücreti konutlarda yüzde 20,99 artışla 17,944 YKr'ye yükseltilmiştir.

Aynı şekilde elektriğin perakende kWh ücreti sanayide yüzde 21,56 artışla 16,143 YKr, ticarethanelerde ise yüzde 21,78 artışla 20,994 YKr olarak belirlenmiştir.

Müvekkil Konfederasyon üyeleri maaş ve özlük haklarının kısıtlı olması nedeniyle, elektriğe uygulanan zamlardan  aileleri ile birlikte doğrudan etkilenmektedir. Temel tüketim maddesi olarak ifade edilen elektriğe yapılan zam ile; bir çok alanda tüketim maddelerinin fiyatlarının artacağı, kamu görevlilerinin sınırlı maaşlarının  temel gereksinimlerini karşılayamaya yetmeyeceği açıktır.


2008 yılında yaşanan gelişmelere bağlı olarak, enflasyonda görülen artış, memurları zor durumda bırakmış, enerji ve gıda fiyatlarındaki yüksek enflasyon karşısında memur maaşları sürekli gerilemiştir.

Yine konfederasyonumuzun yaptığı araştırmaya göre;  Zorunlu tüketim harcamalarındaki artışın memur maaşlarını geçmesi ile yılın ilk beş aylık döneminde 344 bin memurun daha maaşı açlık sınırının altına düşmüştür.


 3-Ülkelerin ulusal gelirleri dikkate alındığında dünyanın en pahalı elektriği ülkemizdedir. Elektriğin %45’i doğalgaz ile üretilmektedir. Doğalgazın %100’ü ise ithal edilmektedir. Doğalgaz fiyatlarının yükselmesi elektrik fiyatlarının sürekli yükselmesine neden olmaktadır.  


Doğalgaz alım anlaşmalarında 1996 yılında yapılan anlaşmayı iptal edip 2003 yılında yapılan bir katsayı değişikliği ile normal ödemenin üstünde bir ödeme ile karşı karşıya kalınmış olup bu miktar da fiyatlara ve tüketiciye yansıtılmaktadır.  

.

-Eski adıyla TEK diye adlandırılan Türkiye Elektrik Kurumu 30 genel müdürlüğe bölünmüştür. Bu bölünmenin elektrik fiyatlarına getirdiği ek maliyet tüketiciye yansıtılmaktadır. 

-BOTAŞ’ın tahsil edemediği yüksek miktardaki alacakları elektrik fiyatlarına yansıtılmaktadır. Kaldı ki BOTAŞ’ın tahsil edemediği borçlar nedeniyle doğal gaza zam yapılmak zorunda kalınmıştır. Doğalgaza yapılan zam da elektrik fiyatlarına yansıtılmaktadır. 

-Elektrikteki kayıp ve kaçakların ortalama 1,2 milyar YTL dolayındaki yıllık maliyeti elektrik fiyatlarına yansıtılmaktadır.

-Elektrikteki %18 KDV ve diğer kesintiler elektrik fiyatlarını yükseltmiştir.

-Sokak aydınlatmalarının elektrik bedellerinin belediyeler tarafından ödenmemesi ortalama yıllık 500 milyon YTL’nin tüketiciye yansıtılmasına neden olmaktadır. 

-EPDK Kanununa göre elektriğin ucuza tüketicilere sunulması gerekirken tam tersi uygulamaya gidilmektedir.


4-Anayasanın 5. maddesinde “Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.”


 49. maddesinde ise; “Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.”Hükümlerine yer vererek, devlete ekonomik faaliyetlerde dahil olma üzere bireyi korumak geliştirmek adına görevler yüklemiştir.


İptale konu düzenleme açıklandığı üzere açıkça hukuka aykırılık içermekte olup, toplumumuz bakımından telafisi güç maddi ve manevi zararlara neden olacak mahiyettedir.


   SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle 01.07.2008 Tarihli  Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 1656 karar numaralı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararının öncelikli olarak yürütmesinin durdurulmasını bilahare iptalini yargılama masrafları ile avukatlık vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesini saygılarımla arz ederim.


                       

                                                                      Davacı: Türkiye Kamu-Sen Vekili

                                                                                     Av. İlhan KARA