KEY DAVA DİLEKÇESİ GEÇ KALMAYIN
Belirtilen süre içerisinde; itirazlarına olumlu cevap almayanlar için idari dava açma süresi; 2577 sayılı yasa gereğince; itirazlarına  kurumca verilen olumsuz cevabın tebliğinden itibaren 60 gündür.( Kurum itiraza cevap vermemişse bu süre; itirazdan itibaren geçen 60. günün sonunda başlayacaktır.)

Türkiye Kamu-Sen hak sahiplerini mağdur etmemek adına yapmış olduğu mücadelesine yasanın çıkmış olduğu tarihten sonrada devam etmiş, eksik ödemelerle ilgili olarak İdari yargıya başvurmuştur.

Hak sahibi olup ta bu haktan yararlandırılmayanlar için düzenlenen  dava dilekçesi örneği ektedir.

(Not: Dava dilekçesi örneği listede hiç adı yer almayanlarla/ eksik ödeme yapılanlara ilişkin ortak düzenlenmiştir. İlgili kendi durumuna uygun şekilde dilekçeyi düzenleyecektir.)           

                        NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

                                                                                          ANKARA


DAVACI                    :  (T.C Kimlik No: …..)

 Adres:

DAVALI                     :

Adres:

TEBLİĞ TARİHİ        : (kurumca cevap verilmişse yazılacak)

KONUSU                   : Konut Edindirme Yardımına ilişkin 5664 sayılı yasa gereğince; yapılan bildirimde ……………nedeniyle, yapmış olduğum düzeltme başvurusunu red eden davalı idarenin………………. işleminin iptali işlem nedeniyle yoksun kaldığım parasal tutarın yasal faizi ile birlikte tahsili talebinden ibarettir.

1-Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca; Müvekkil  adına konut edindirme yardımı tahakkuk ettirilmiştir. Anılan tarihlerde adına konut edindirme yardımı yatırılmasına ve 5664 sayılı kanun gereğince Resmi Gazetede kanalı ile ilan edilen hak sahiplerine ilişkin listede…………….    Davalı idareye yapmış olduğum başvuruya verilen cevapta red edilmiştir. Davalı idarenin işlemi açıkça hukuka aykırı  olup iptali gerekmektedir.

2-Davalı kurumda ……………………………tarihleri arasında görev yaptım. Mülga 3320 sayılı kanun gereğince adına konut edindirme yardımı tahakkuk ettirilmiştir. 5564 sayılı yasanın hak sahiplerinin belirlenmesi başlıklı 3. maddesi gereğince; davalı idarenin de dahil olduğu kurum hak sahiplerine ilişkin listeyi,  tasfiye halindeki Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine bildirmekle yükümlüdür. Yasanın vermiş olduğu sorumluluk dahilinde yapılması gereken işlem davalı idarece yapılmamış, işlemle  yıllar itibariyle adıma tahakkuk ettirilen nema miktarı dikkate alınarak  belirleme yoluna gidilmemiştir.

 3-5664 sayılı Kanunun 2. maddesinde hak sahibi kavramı tanımlanmıştır. Buna göre; “ Madde 2 … c) Hak sahibi: Mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca; 1/1/1987 ilâ 31/12/1995 tarihleri arasında adlarına konut edindirme yardımı yatırılan ve yardım tutarları gerekli bildirimler yapılarak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal etmiş olan kişiler veya bunların kanunî mirasçıları ile 1/1/1987 ilâ 31/12/1995 tarihleri arasında adlarına düzenlenen bildirim formu, konut edindirme yardımı hesaplarını tahakkuk ettirmek ve Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine devretmekle yükümlü kurum ve kuruluşlara verilmiş ve yardım tutarı tahsil edilmiş, ancak Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketi hesaplarına intikal ettirilmemiş olan kişiler (SSK tarafından yardım tutarları kısmen Bankaya aktarılmış olan işçi emeklileri dahil) veya bunların kanunî mirasçılarını,…”  denilerek hak sahibi olanlar açıklanmıştır.

4 Davalı idare tarafından KEY ödenmesine yönelik yapılan başvurunun reddedilmesi  açıkça hukuka aykırıdır. Dava konusu KEY hesaplarının tasfiyesi ile ilgili olarak yürürlükte olan 5664 sayılı kanunun 3. maddesinde “… Bu süre içinde hak sahiplerine ilişkin listelerin bildirilmemesi, mükerrer veya yanlış bildirilmesi halinde hak sahiplerine karşı sorumluluk ilgili kurum veya kuruluşlara aittir.”  Denilmek suretiyle sorumluluk hak sahiplerinin görev yaptıkları kurum ve kuruluşlara verilmiştir.

5-Mülga 3320 sayılı kanun ile başlayan Konut Edindirme Yardımı hesaplarının tasfiyesi daha sonra halende yürürlükte olan 5664 sayılı Kanunun çıkarılması ile devam etmiştir. Ancak davalı idare tahakkuk ettirdiği KEY meblağını zamanında ilgili bankaya aktarmayarak, kusurlu davranmıştır. Bu nedenle de hak sahiplerinin gerçekleşmiş tüm zararlarından sorumludur.                        

NETİCE VE TALEP: Yukarıda açıkladığımız ve mahkemenizce de re’sen tespit edilecek sebeplerle; davalı idarenin……………işleminin iptal edilerek yoksun kaldığım haklarımın tarafıma ödenmesi vekalet ücreti  ve dava masraflarının davalı kuruma yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim.
                                                                                   DAVACI :


EKLER

1-Davalı kuruma başvuru dilekçesi

2- cevap dilekçesi (kurumca cevap verilmişse)

3- Diğer ekler