76. MADDE İLE İLGİLİ BİR İPTAL KARARI DAHA!...(2)
Mahkemece verilen 2009/358 K. Sayılı ve 29.04.2009 tarihli kararda, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği, devlet memurlarının sınıflar içinde yükselmelerinin, sınıflandırma, kariyer ve liyakat ilkeleri gözetilerek, objektif kurallar çerçevesinde yapılması gerektiği; 657 Sayılı Yasa’nın 76. maddesi ile idareye tanınan takdir yetkisinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri dikkate alınarak kullanılabileceği,  aksi takdirde, sebep ve amaç yönünden hukuka aykırılık taşıdığı için iptalinin gerekeceği; dava konusu atama işleminin, Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin görevler arası geçiş esaslarını düzenleyen ilgili maddelerinde yer alan şartlar dikkate alınmaksızın gerçekleştirildiği; sözkonusu kadro için duyuru yapılarak, başvuru süresi içinde müracaatta bulunanlar arasından kariyer ve liyakat şartlarını taşıyanların, objektif kriterler gözetilerek seçilmesi gerekmekte iken, idareye tanınan takdir yetkisinin arkasına sığınılarak hukuka aykırı işlem tesis edildiği gerekçeleriyle,  dava konusu ettiğimiz işlemlerin İPTALİNE karar vermiştir. Bu kararın, açtığımız benzer nitelikteki diğer davalar yönünden de emsal teşkil etmesini diliyoruz.

Not:Daha önce kazanılmış olan dava da aynı kişiye ait olmakla birlikte farklı ilçelerde açılmış davalardır.Önceki Mersin Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bu karar ise Mersin Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir.