OKUL MÜDÜRÜ’NÜN ÖĞRETMEN OLARAK ATANMASINA YARGI FRENİ

Kocaeli İli Derince İlçesi 15. Kolordu İlköğretim Okulunda müdür olarak görev yapmakta olan Hasan MUTLU tarafından, müdür olarak atanmasına dayanak Atama Yönetmeliğinin 16. maddesinin iptal edilmemiş olması sebebiyle, Derince Lisesine öğretmen olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır. Bahsi geçen davada, Kocaeli 1. İdare Mahkemesinin 2007/2382 E., 2009/1286 K. Sayılı ve 04.12.2009 tarihli kararıyla davanın kabulüne karar vererek, dava konusu işlemi iptal etmiştir. Kararın gerekçesinde; 13.04.2007 tarih ve 26492 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren MEB Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Yönetmeliğinin 16. maddesinin Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan Yönetmelik hükümleri arasında yer almadığı, bu maddede daha önce yöneticilik görevinde bulunanların yeniden atanmalarına ilişkin hükümlerin yer aldığı, davacının daha önce yöneticilik görevi yapması, atandığı her iki kurum tipinin aynı olması ve genel şartları taşıması sebebiyle, yargı kararına binaen öğretmen olarak atanmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.

İlgili Karar İçin Tıklayınız