YARGI KILAVUZDAKİ DEĞİŞİKLİĞİ DİKKATE ALMADI, ÜYEMİZ İL DIŞI YER DEĞİŞTİRECEK

2010 Yılı Öğretmenlerin Yer Değiştirme Kılavuzunuzun “Başvuruda dikkat edilecek hususlar” başlıklı 2. maddesinin ilk paragrafındaki; “Aylıksız izinli olarak, asker öğretmenlik dâhil … ” ibaresinin “Aylıksız izinli olarak, asker öğretmenlik hariç…” şeklinde değiştirilmesi sonucu il dışı yer değiştiremeyen üyemiz adına açtığımız davada Adana 2. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi.

 

Osmaniye ili Merkez ilçesi Issızca Şehit Ahmet Çalık İlköğretim Okulunda Türkçe Öğretmenliği alanında görev yapmakta iken iller arası yer değiştirme talebinde bulunan Türk Eğitim Sen üyesi İsmail Şahin;  Zorunlu hizmet bölgesi dışında çalışırken, zorunlu hizmet kapsamında olan Şırnak ilinde asker öğretmenlik yapmıştır. Fakat üyemizin asker öğretmenliği ildeki hizmet süresinden sayılmadığı için zorunlu hizmet bölgelerindeki kendisiyle ildeki hizmet süresi aynı veya daha düşük hizmet süresine sahip öğretmenler gibi yer değişikliği talebinde bulunamadığından; üyemiz adına İdare Mahkemesinde açmış olduğumuz davada; Adana 2. İdare Mahkemesi 2010–943 sayılı kararı ile Yedek Subay Öğretmen olarak askerlikte geçen sürenin halen görev yaptığı ilde geçen zorunlu çalışma süresinin hesabında dikkate alınması gerektiğinden, dolayısıyla da birinci hizmet bölgesi olan Osmaniye ili için öngörülen üç yıllık hizmet süresini doldurduğundan, iller arası yer değiştirme başvurusunun kabulü gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığından yürütmeyi durdurma kararı vermiştir

 

Konunun ayrıntısı;

 

Milli Eğitim Bakanlığı, 06.05.2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin uygulanması amacı ile 2010 Yılı Öğretmenlerin Yer Değiştirme Kılavuzunu 21.05.2010 tarihinde resmi internet sitesinde yayınlamıştır.

 

21.05.2010 tarihinde yayınlanan kılavuzun 6. sayfasında “Başvuruda dikkat edilecek hususlar” başlıklı 2. maddesinin ilk paragrafı; “Aylıksız izinli olarak, asker öğretmenlik hariç askerlikte geçirilen süreler ile eğitim-öğretim kurumları dışındaki kurumlarda geçirilen geçici süreler il içinde yer değiştirmeye esas olan iki, iller arasında üç yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.” Şeklinde düzenlenmiştir.

 

Ancak kılavuz 25.05.2010 tarihinde değiştirilerek “Başvuruda dikkat edilecek hususlar” başlıklı 2. maddesinin ilk paragrafı; “Aylıksız izinli olarak, asker öğretmenlik dâhil askerlikte geçirilen süreler ile eğitim-öğretim kurumları dışındaki kurumlarda geçirilen geçici süreler il içinde yer değiştirmeye esas olan iki, iller arasında üç yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

 

Yapılan bu tek kelimelik değişiklik il içi ve iller arasında yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin mağduriyetine sebep olmuştur.

 

Şöyle ki; 06.05.2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin “Zorunlu çalışma süresinden sayılacak süreler” başlıklı 31/2. maddesi; “ (2) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan, askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin askerlik süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır.”  şeklindedir.

 

Anılan Yönetmeliğin “İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler”  başlıklı 26. maddesi;  “(2) Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar, bu yükümlülüğünü tamamlayanlar ya da muaf olan öğretmenlerden bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.” şeklinde düzenlenmiştir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliğin 26. maddesinde il içi ve iller arası yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin bulundukları kurumda veya ilde en az 3 yıl çalışmış olması zorunluluğunu hükme bağlamıştır. Bu üç yıllık çalışma süresinin tespitine ilişkin ise herhangi bir hüküm Yönetmelikte düzenlememiştir.

 

Bu üç yıllık sürenin tespitinde zorunlu hizmet bölgesi dışında veya zorunlu hizmet bölgesinde çalışırken, askerliğini asker öğretmen olarak zorunlu hizmet bölgesi illerde fiilen aynı kurumda ya da ilde öğretmen olarak görev yapmanın kriter olarak belirlenebileceği Yönetmelikte yer alan hükümlerin yorumlanmasından çıkarılmaktadır.

 

Çünkü bunun aksi olan bir hüküm Yönetmelikte söz konusu olmadığı gibi bu yorumu destekleyen yukarıda belirttiğimiz 31/2. madde düzenlenmiştir. 31/2. maddede asker öğretmen olarak geçirilen süreler zorunlu çalışma yükümlülüğünden sayılacaktır, denilmektedir. Asker öğretmen olarak zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında fiilen görev yapan öğretmenlerin bu görev sürelerinin zorunlu çalışma yükümlüğünden sayılması; ancak 25 Mayıstaki kılavuzda ildeki hizmet süresinden sayılmaması hukuken kabul edilemez ve hiçbir hukuk kuralı ile izah edilemez.

 

Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelikte düzenlenmeyen bir kuralı kılavuzla uygulamaya koymuş üyemizin hak mahrumiyetine yol açmıştır.

 

Üstelik Milli Eğitim Bakanlığı tüm bunlar yetmezmiş gibi 02.06.2010 tarihinde ‘‘İlk atama ya da zorunlu hizmetini tamamlamak üzere atanmış ve 06.05.2010 tarihi itibarıyla ikinci ve üçüncü hizmet bölgesi ile birinci hizmet bölgesinin D ve E sınıfı ilçeleri kapsamındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden, adaylığı kaldırılmış olanların, bulunduğu ilde çalışılması gereken süre şartı aranmaksızın iller arası yer değiştirme başvuruları da kabul edilecektir. ’’ şeklinde yaptığı basın açıklamasıyla; zorunlu hizmet bölgelerinde görev yaparken ilgili kılavuzdaki asker öğretmenlik dâhil ibaresi yüzünden 3 yıl şartına takılarak İldışı yer değiştirme başvurusu yapamayan öğretmenlere il dışı yer değiştirme başvurusu yapma hakkını vererek iller arası yer değiştirmelerine imkân tanımıştır. 

 

Osmaniye ili Merkez ilçesi Issızca Şehit Ahmet Çalık İlköğretim Okulunda Türkçe Öğretmenliği alanında görev yapmakta iken iller arası yer değiştirme talebinde bulunan üyemiz İsmail Şahin;  Zorunlu hizmet bölgesi dışında çalışırken, zorunlu hizmet kapsamında olan Şırnak ilinde asker öğretmenlik yapmıştır.

 

Fakat üyemizin asker öğretmenliği ildeki hizmet süresinden sayılmadığı için zorunlu hizmet bölgelerindeki kendisiyle ildeki hizmet süresi aynı veya daha düşük hizmet süresine sahip öğretmenler gibi yer değişikliği talebinde bulunamamıştır. Bir zümreye verilen hak, üyemize tanınmamıştır.

 

Milli Eğitim Bakanlığı, Yönetmelik ile getirmediği bir kısıtlamayı, sınırlamayı normlar hiyerarşisinde Yönetmeliklerin altında olan, sadece Yönetmelikleri açıklamak ve detaylandırmak için çıkardığı Kılavuzlar ile uygulamaya sokamaz. Kılavuzda yapmış olduğu yanlışlığı basın açıklaması ile geri çekip yönetmelik değişikliğine gitmeden il içi ve il dışı yer değişiklikleri basın açıklaması ile yürütemez.

 

Yönetmelikte olmayan bir hükmü Kılavuzda düzenlemeye kalkarsa ve 25 Mayıs’ta değiştirerek çıkardığı kılavuzdaki asker öğretmenlik dâhil ibaresinden doğan 3 yıl şartını sadece bölge ayrımına giderek basın açıklaması ile kaldırırsa normlar hiyerarşisi kuramına aykırı hareket etmiş olur.

 

Üyemiz İsmail Şahin yine de tercihlerini  il içi/il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuru formu ekranından (Üyemizin 75 hizmet puanı olduğu il içi/il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuru formunda görülmektedir) yapmış 2010 Yılı İller Arası Yer Değiştirme Başvurularında başvurusunu kaydet demesine rağmen “Bulunduğunuz ilde 3 yılı doldurmayan personel başvuru yapamaz!”  ibaresi çıktığından başvurusu onaylanmamıştır.

Osmaniye iline 05.02.2007 yılında eş durumundan atanan üyemiz 31.07.2007 – 31.08.2008 tarihleri arasında aylıksız izinli olarak Şırnak ilinde asker öğretmenlik yapmıştır. Osmaniye ilindeki hizmet süresi, 2010 il içi ve iller arası başvurularında 15 Eylül tarihi esas alındığı için, 3 yıl 7 ay 10 gündür (1315 gün).  Asker öğretmenliğin sayılmadığı için ildeki hizmet süresi başvuru ekranında 952 gün olarak görülmektedir.

Fakat 06.05.2010 Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde Asker Öğretmenliğin;

“Zorunlu hizmetten sayılacak süreler Madde 31-(2) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan, askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin askerlik süreleri zorunlu çalışma süresinden sayılır.

Zorunlu hizmetten sayılmayacak süreler Madde 32 ( b) Askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenler hariç olmak üzere aylıksız izinli olarak geçirdikleri süreler,

Zorunlu hizmet süresinden sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna rağmen yönetmeliğin açıklaması olan 2010 İl İçi ve İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzu’nun Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar bölümünde;

“Aylıksız izinli olarak, asker öğretmenlik hariç askerlikte geçirilen süreler ile eğitim-öğretim kurumları dışındaki kurumlarda geçirilen geçici süreler il içinde yer değiştirmeye esas olan iki, iller arasında üç yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.”  ibaresi bulunmaktadır.

Yönetmeliğe göre Asker öğretmenliğin zorunlu hizmet süresinden sayılması; Zorunlu hizmet bölgelerindeki öğretmenlerimiz için bulunduğu ilde geçirilmesi gereken süreye sayılması anlamına gelmektedir. Zorunlu hizmet bölgesi dışında çalıştığı için asker öğretmenlikte geçen sürelerin, ildeki hizmet süresinden sayılmaması mağduriyete sebep olmuştur.

Üyemiz İsmail Şahin 2010 Yılı İller Arası Yer Değiştirme Başvurularında başvurusunun iptal görüntüsünün çıktısını kurum müdürünün şahitliğinde almış ve mühürletip imzalatarak kayıt altına aldırmış ve 2010 Yılı İller Arası Yer Değiştirme Başvurusunun kabul edilerek tercihlerde bulunduğu kurumlardan birine hizmet puanı üstünlüğü esasına göre atamasının yapılması hususunu; 12.01.1983 tarih ve 17926 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmeliğin 12.maddesinde yer alanMüracaatlar hakkında karar verme yetkisi, kurumların çalışma usul ve esasla­rını belirleyen kanun, tüzük ve yönetmelikler ile müracaat konusunu çözümlemeye yetkili kılınan mercilere aittir.

Müracaatı kabul eden ancak sorunu çözümleme yetkisi bulunmayan amirler bunları sil­sile yolu ile birinci fıkrada belirtilen mercilere 3 gün içinde intikal ettirilir.” Hükmü gereği çözümlemeye yetkili olan Personel Genel Müdürlüğü Makamına iletilmesi hususlarında görev yaptığı kurum aracılığıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne iletilmesi için 10.06.2010 tarihli dilekçe ile başvurmuştur.

 

Milli Eğitim Bakanlığının Osmaniye ilindeki temsilcisi konumunda olan Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü üyemizin dilekçesini Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Makamına iletmeyerek 14.06.2010 tarih ve 8885 sayılı cevabı yazısı ile 3 yıllık çalışma süresini doldurulmadığı gerekçesiyle red etmiştir.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, internet sitesinde 2010 Yılı İliçi-İldışı Yer Değiştirme Sonucu Oluşan Minimum Puanların listesini yayınlamıştır. Üyemizin il içi/il dışı isteğe bağlı yer değiştirme başvuru formu ekranında tercih ettikleri okullar bu listeden kontrol edildiğinde;

Üyemizin Türkçe Öğretmenliği Branşından;

 

1.tercihi olan Antalya ili Demre ilçesi Kum İlköğretim Okulu,

7.tercihi olan Antalya ili Demre ilçesi Mesleki Eğitim Merkezi, 

12.tercihi olan Muğla ili Bodrum ilçesi Cumhuriyet İlköğretim Okulu,

13.tercihi olan Muğla ili Bodrum ilçesi Konacık Cahit Özvezneci İlköğretim Okulu,

14.tercihi olan Muğla ili Bodrum ilçesi Bodrum Amiral Turgut Reis İlköğretim Okulu,

15.tercihi olan Muğla ili Bodrum ilçesi Profilo Marina İlköğretim Okulu,

16.tercihi olan Muğla ili Bodrum ilçesi Ortakent Dr. Hüseyin Mümtaz Ataman İlköğretim Okulu,

17.tercihi olan Muğla ili Bodrum ilçesi Mumcular Fuat Erten İlköğretim Okulu,

 

2010 Yılı İliçi İldışı Yer Değiştirme Sonucu Oluşan Minimum Puanların listesinde yer almamaktadır. Bu okullara kaç puanla atama yapıldığı gizlenmiştir.

 

Bu okullar tercih listesinde çıktığına göre buralara birileri atanmıştır. MEB şeffaflık gereği bu okullara atanan kişilerin puanlarını açıklamak zorundadır. Üyemizin bu okullara atanması engellenmiştir.

 

Bu atama döneminde üyemiz adına telafisi güç ve imkânsız zararlar doğmuştur.

 

Bu nedenle üyemiz adına Adana 2. idare mahkemesinde açmış olduğumuz davada; Adana 2. İdare Mahkemesi 2010–943 sayılı kararı ile “Osmaniye ili Issızca Şehit Ahmet Çalık İlköğretim Okulunda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan davacının 2010 yılı iller arası yer değiştirme başvurusunun kabul edilerek tercih ettiği okullardan birisine atanması istemiyle 10.06.2010 tarihinde yaptığı başvurusunun, Osmaniye valiliği Milli Eğitim Müdürlüğünün 14.06.2010 tarih ve 8885 sayılı işlemi ile ildeki hizmet süresinin askerlik hariç 2 yıl 7 ay olması nedeniyle 15.09.2010 tarihi itibariyle bulunduğu ilde 3 yıllık çalışma süresini doldurmadığı gerekçesiyle reddedilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

 

Öte yandan, Mahkememizin 16.07.2010 tarihli ara kararı üzerine gönderilen belgelerden de Osmaniye ilinde göre yapmakta iken askerlik hizmetini yerine getirmek üzere aylıksız izne ayrılan davacının, askerliğini 31.08.2007 ile 31.07.2008 tarihleri arasındaki kısmını Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğü Sema Cıngıllıoğlu İlköğretim Okulunda Yedek Subay Öğretmen olarak yaptığı görülmektedir.

 

Bu durumda, yukarıda yer verilen yönetmelik hükmü uyarınca davacının Yedek Subay Öğretmen olarak askerlikte geçen sürenin halen görev yaptığı ilde geçen zorunlu çalışma süresinin hesabında dikkate alınması gerektiğinden, dolayısıyla da birinci hizmet bölgesi olan Osmaniye ili için öngörülen üç yıllık hizmet süresini doldurduğundan, iller arası yer değiştirme başvurusunun kabulü gerekirken aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamıştır.” Açıklamasında bulunarak tesis edilen işlemin yürütmesini durdurmuştur.

 

Üyemizin birinci tercihi olan Antalya ili Demre ilçesi Kum İlköğretim Okulu 2010 Yılı İliçi İldışı Yer Değiştirme Sonucu Oluşan Minimum Puanların listesinde yer almamaktadır. Bu okula kaç puanla atama yapıldığı bakanlık tarafından gizlenmiştir.

 

Üyemizin tercihlerini yaptığı ekran görüntüsü için tıklayınız.

 

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, internet sitesinde 2010 Yılı İliçi-İldışı Yer Değiştirme Sonucu Oluşan Minimum Puanların listesi için tıklayınız.

 

Adana 2. İdare Mahkemesi 2010–943 sayılı kararı için tıklayınız.

TÜRK EĞİTİM SEN GENEL MERKEZİ