ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ DAVASINDA YÜRÜTMEYİ DURDURMA

         06/05/2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğin yayımlanması ile birlikte eğitim çalışanlarının aleyhine olan maddeler sendikamız tarafından tespit edilerek 20 maddenin bazı cümlelerinin, tamamının veya eksik olarak düzenlenen kısımlarının yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali için Danıştay nezdinde dava açılmıştır

.

Açılan davada 1) "Tanımlar" başlıklı 4/n maddesinde yer alan "atanan kişiler" ibaresinin sözleşmeli öğretmeleri kapsamadığı gerekçesi ile eksik düzenlemenin, 2) 9/2 maddesinin, 3)14/4. maddesinde yer alan "...askerlik dahil..." ibarelerinin,4) 15/3. maddesinde yer alan "...askerlik dahil..." ibarelerinin, 5) 19/1. maddesinde yer alan "...bir defa..." ibaresinin, 6) 26/1. maddesinde yer alan "...en az üç yıl..."ibarelerinin, 7) 26/2. maddesinin, 8) 26/4. maddesinin, 9) 28/3. maddesinin "..toplam 3 yıl süreyle...." İbaresinin, 10) 32/ç maddesinin, 11) 33/3. maddesinin, 12) 34/1. Maddesinin İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler ile zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerin sadece Haziran ayında gerçekleştirilmesine ilişkin eksik düzenlemenin, 13)35/3. maddesinin, 14)35/4. maddesinin, 15)38/1. maddesinin "....zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan öğretmenler..." ibaresinin, 16)38/2. maddesinin "...norm kadro açığı...." İbaresinin, 17)40/2 maddesinde yer alan "...yerleşim yeri dışındaki..." ibaresinin 18) 40/3 maddesinde yer alan "..özür durumu da dahil olmak üzere..." ibaresinin, 19)45/2 maddesinin, 20)45/3. maddesinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali talep edilmiştir.

 

            Danıştay 2. Dairesince 2010/2883E sayılı dosyada Özür durumuna bağlı yer değiştirmeler başlıklı 35/4. maddesi "Bu Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddeleri kapsamında öğretmenliğe atananların, özür durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için son olarak atandıkları görev yerlerinde en az bir yıl süreyle görev yapmış olmaları gerekir." Hükmü yönetmeliğin 35/4 maddesini, yönetmeliğin 14.maddesi uyarınca açıktan ve kurumlar arası yeniden atama suretiyle atanan öğretmenlerin sağlık durumu özrü yönünden yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir.

 

Anılan yönetmeliğin 45/2 maddesinde geçen "yükseköğrenimlilerce" sözcüğünün 30/07/2010 tarih ve 27657 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile madde metninden çıkarıldığı gerekçesi ile bu konuda karar vermeye yer olmadığına karar vermiştir.

 

         Hakkında yürütmeyi durdurma istediğimiz ancak Danıştay tarafından yürütmesinin durdurulması reddedilen 35/3 Yönetmeliğin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler başlıklı 35/3 maddesinde "Özür durumuna bağlı yer değiştirme isteğinde bulunanlardan öğretmenlikte ve Devlet memurluğunda adaylıklarının kaldırılmış olması şartı aranır. Aday öğretmenlerin yer değiştirme istekleri değerlendirmeye alınmaz." Şeklindeki düzenlemenin "sağlık durumu özrü" yönünden yürütmesinin durdurulmasına, yönetmeliğin Hizmetin Gereği Olarak Yapılacak Yer Değiştirmeler başlıklı 40/3 maddesi "Görev yerleri bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre;

a) İl dışına değiştirilenler, daha önce görev yaptıkları ile,

b)   İl içinde ilçe dışına görev yeri değiştirilenler daha önce görev yaptıkları ilçeye;

c)   İlçe içinde görev yeri değiştirilenler daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna aradan üç yıl geçmedikçe özür durumu da dâhil olmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar."şeklindeki düzenlemenin yürütmesinin durdurulması, yönetmeliğin 9/2. maddesinde "İl genelinde öğretmen ihtiyacı veya fazlalığı bulunan eğitim kurumlarını tespit eder. Öğretmen dağılımında alanlar itibarıyla denge kurulabilmesi amacıyla atama ve yer değiştirmelere açılacak eğitim kurumlarını belirleyerek Bakanlığa bildirilmesini sağlar." Şeklindeki düzenlemenin yürütmesinin durdurulmasına ve 45/2 maddede yer alan yönetmeliğin Atama Yapılacak Eğitim Kurumlarının Duyurulması başlıklı 45/2. maddesinde yer alan maddesi " İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı olarak il içinde ve iller arasında yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalarda öğretmenlerin tercihlerine  yansıtılacak eğitim kurumları; mevcut öğretmenlerle ya da yükseköğrenimlilerce ihtiyacın karşılanabilirliği dikkate alınarak öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumları arasından il millî eğitim müdürlüklerince belirlenir...." şeklindeki düzenlemenin birinci cümlesi hakkında yürütmeyi durdurma kararının verilmesi gerektiği yönünde Danıştay üyeleri azlık oyu kullanmışlardır.

 

            Azlık oyu kullanılan ve kullanılmayan yürütmesinin durdurulmasını istediğimiz tüm maddeler için itiraz yoluna gidilecektir. İptali istenilen tüm maddeler eğitim çalışanlarının karşısına sorun olarak çıkan ve mağduriyetlerine sebep olan maddelerdir. Danıştay Türk Eğitim Sen de dahil olmak üzere diğer sendikaların da iptalini istediği maddelerin çok büyük bir kısmının yürütmesinin durdurmayarak eğitim çalışanlarının sesi olan sendikaların taleplerini görmezden gelmiştir. Ancak; Türk Eğitim Sen olarak hukuki yolların tümü zorlanacak ve hukuk savaşı devam edecektir. Tüm kamuoyuna duyurulur.

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız