DÖNER SERMAYE SAYMANLARI HAKKINDA ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

Bilindiği üzere Türk Eğitim-Sen olarak MEB’de görevli döner sermaye saymanlarının ek ödemeleriyle ilgili mücadelemiz yıllardır devam etmektedir. Maliye Bakanlığı kadrosunda çalışan saymanlarla eşit düzeyde ek ödemeden yararlanmaları için Danıştay 2. Dairesinin 2010/3938 E. Sayılı dosyası ile açtığımız dava halen devam etmektedir. Malatya İlinde döner sermaye saymanı olarak görevli üyemiz Nadi KILIÇ adına Türk Eğitim Sen olarak Malatya İdare Mahkemesinde açtığımız davada ise, 10 Temmuz 2009 günlü Resmi Gazetede yayımlanan 5917 Sayılı Kanun’un 47. maddesinin 3. fıkrasıyla değiştirilen 213 Sayılı Vergi Usul Kanunun Ek 13. maddesisin 4. fıkrasının (a) bendinde yer alan  “Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşların merkez ve taşra teşkilatında çalışan”  ibaresinin T.C. Anayasası’nın 10. maddesine aykırı olması sebebiyle somut norm denetimine tabi tutulmak üzere Anayasa Mahkemesine gönderilmesini talep etmiştik. Ancak, mahkeme tarafından bu talebimiz dikkate alınmamıştır.

Trabzon İli’nde Milli Eğitim Bakanlığı’nda döner sermaye saymanı olarak görev yapan Kubilay TORAMAN tarafından Trabzon İdare Mahkemesinde açılan davada ve Ankara 8. İdare Mahkemesinde görülen bir davada, mahkemeler aynı gerekçelerle yapılan Anayasa’ya aykırılık iddiasını yerinde görerek dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesine karar vermiştir. Bu dosyalar Anayasa Mahkemesi’nde birleştirilerek Anayasaya aykırılık iddiası sonuca bağlanmıştır.

Anayasa Mahkemesi’nin 07.02.2012 tarih ve 28197 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/26 E., 2011/161 K. Sayılı ve 08.12.2011 tarihli kararında; “4.1.1961 günlü, 213 sayılı Vergi Usul Kanun’un ek 13. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (a) bendinin, 25.6.2009 günlü, 5917 sayılı Kanun’un 47. maddesinin (3) numaralı fıkrasıyla yeniden düzenlenen “Maliye Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatında çalışan...” biçimindeki ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE..” karar verilmiştir. Bu karar, MEB’de görevli döner sermaye saymanları ile Maliye Bakanlığında görevli döner sermaye saymanları arasındaki, eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı olan ek ödeme adaletsizliğinin yasal dayanağını ortadan kaldırmıştır.

 

İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı İçin Tıklayınız