KOCAELİ VALİLİĞİ YARGININ ÜSTÜNDE Mİ?

Bilindiği üzere hukuk devleti ilkesinin bir gereği olarak idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açık bırakılmıştır. Yargı kararlarının uygulanmasını teminat altına alabilmek için de kanun koyucu tarafından Anayasa’da ve kanunlarda çeşitli hükümlere yer verilmiştir. Anayasamızın 138. maddesinde, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremeyecekleri ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyecekleri hükme bağlanmıştır. 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda ise; idare mahkemelerince verilen esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararların tebliğ edildikleri tarihten itibaren idarece, hukuki ve maddi koşulların elverdiği ölçüde en kısa sürede uygulanmaları ve bu sürenin hiçbir şekilde otuz günü aşmaması gerektiği kuralına yer verilmiştir. Türk Ceza Kanunu kapsamında da yargı kararlarının uygulanmaması, idarede görevli kamu görevlileri açısından suç teşkil etmektedir.

Bütün bu bağlayıcı düzenlemelere karşılık, ne yazık ki bazı idari kurumlarca Anayasa ve kanunlarımızın amir hükümleri dikkate alınmamakta ve hukuksuzluğa geçit verilmektedir. Bu kurumlardan birisi de Kocaeli Valiliği’dir.

Kocaeli İli Başiskele İlçesi Misak-ı Milli İlköğretim Okulu Müdürü üyemiz Ahmet Cengiz ALTUNBAŞ, Kartepe İlçesi Ali Fuat Başgil Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğüne Mürsel GÜNDOĞDU adlı kişinin makam onayı ile atanmasına ilişkin işlemin iptali ve yerine kendisinin atanması için başvuruda bulunmuş,  başvurusunun reddine ilişkin işlemi yargıya taşımıştır. Kocaeli 1. İdare Mahkemesinin 2010/356 E., 2011/554 K. Sayılı ve 26.05.2011 tarihli kararı ile üyemizin talebinin reddine ilişkin işlem iptal edilmiştir. Bu iptal kararı gereği, talep konusunu oluşturan atama işleminin iptal edilmesi gerekirken, yargı kararı halen uygulanmamaktadır.

Bir diğer olay ise Kocaeli İli İzmit Atılım Anadolu Lisesi Müdürü olarak görev yapmakta iken, eğitim kurumu yöneticilerinin zorunlu yer değişikliği kapsamında Kartepe Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Müdürlüğüne atanan üyemiz Ali Paşa NAİPOĞLU ile ilgili yargı kararının yanlış yorumlanmasına ve uygulanmamasına ilişkindir. Üyemizin bu atama işleminin iptali istemiyle açtığı davada, Kocaeli İdare Mahkemesinin 2011/1098 E. Sayılı ve 14.12.2011 tarihli kararı ile üyemizin (A) tipi kurumdan alınarak (C) tipi kuruma atanması işleminin açıkça hukuka aykırı olduğu ve uygulanması halinde telafisi güç ya da imkansız zararlar doğacağı gerekçesiyle yürütmesi durdurulmuştur.  Kocaeli Valiliği tarafından yargı kararı gereği üyemizin eski okuluna iade edilerek, önümüzdeki zorunlu yer değişikliği döneminde tercihleri doğrultusunda durumuna uygun bir okula atanması gerekmekte iken, yargı kararı gereği denilerek, isteği dışında başka bir okula müdür olarak atanmıştır.

         Türk Eğitim-Sen olarak hukuka aykırı olan ve üyelerimizi mağdur eden bu uygulamalara karşı sessiz kalabilmemiz mümkün değildir. Bu sebeple, Türk Eğitim-Sen olarak Bakanlığa gönderdiğimiz yazıda, yargı kararlarının uygulanması için gerekli işlemlerin başlatılması hususunda talepte bulunduk.

 

İlgili Yazımız İçin Tıklayınız (word pdf)