ÖĞRENİM ÖZRÜ MAĞDURLARINA MÜJDE

 

Türk Eğitim Sen olarak açtığımız davada, Danıştay 2. Dairesinin 2012/8768 E. Sayılı ve 16.10.2012 tarihli kararı ile 27.07.2012 tarihinde yayınlanan 2012 Öğretmenlerin Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Kılavuzunun Genel Açıklamalar başlıklı 1.1. Maddesinde “Öğrenim Özrü”nün yer almamasına ilişkin eksik düzenlemenin ve Kılavuzun 7.1.2. maddesinin yürütmesi durdurulmuştur. İl emri uygulamasının Kılavuzda yer almaması işlemi yönünden ise yürütmeyi durdurma talebimiz reddedilmiştir. İl emri uygulamasına ilişkin verilen yürütmeyi durdurmayı red kararına karşı Sendikamızca itiraz edilecektir.

Danıştay Kararının gerekçesinde, Kılavuz’da öğrenim özrüne yer verilmemesinin Anayasa’nın 42. Maddesi ile güvence altına alınan eğitim-öğretim hakkına, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 49. Maddesinde yer alan düzenlemeye aykırı olduğu, her ne kadar 652 sayılı KHK ile idareye takdir hakkı tanınmış ise de yönetmelikte yer alan öğrenim özrüne kılavuzda yer verilmemesinin normlar hiyerarşisine aykırı olduğu vurgulanmıştır. Kılavuzun “İller arasında yer değiştirme başvuruları” başlıklı 7.1.2. maddesi yönünden ise yönetmelikte öngörülmeyen bir sınırlama içermesi ve özür durumundan atanmak isteyen öğretmenlerin özürlerinin bulunduğu yerleşim yerine yakın bir yere atanma taleplerinin hukuken kabul edilebilir bir nedene dayanılmaksızın sınırlanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı belirtilmiştir.

Türk Eğitim Sen olarak, Danıştay kararının tüm öğretmenlerimize hayırlı olmasını dileriz. Öğretmenlerin haklarını savunmak konusundaki haklı mücadelemiz bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.

 

İlgili Karar İçin Tıklayınız