KAMU PERSONELİ UYGULAMA GENELGESİ (No: 2008/1)
GENELGE

Devlet Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı)’ndan:

KAMU PERSONELİ UYGULAMA GENELGESİ

2008/1

Kamu kurum ve kuruluşlarınca benimsenen misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefler çerçevesinde, uhdelerinde bulunan görevlerin, verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine göre yürütülebilmesi ve bilgi ve teknolojideki değişim ve gelişime paralel değişen ve gelişen ihtiyaçların karşılanabilmesi için kamu personelinin niteliğinin artırılması şarttır. Bu bakımdan kurum ve kuruluşların, konuyla ilgili mevzuat çerçevesinde, personelinin hizmet içinde eğitilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarına yoğunluk kazandırmaları gerekmektedir. Personelin eğitiminin stratejik bir plan dahilinde yürütülmesi amacıyla gerekli çalışmaların yapılması ve yurt içinde ya da yurt dışında yaptırılacak eğitimlerin bu plan dahilinde gerçekleştirilmesi önemli görülmektedir.

Kurum ve kuruluşların, hizmet içi eğitime ayrılan kaynaktan kurumsal amaç ve hedefler doğrultusunda beklenen yararın elde edilebilmesi için, aşağıda belirtilen hususlarda gereken gayreti göstermeleri gerekmektedir.

Bu bakımdan;

1. Kurumların, hizmet içi eğitim yönetmelikleri ile diğer ilgili mevzuat gereği her yıl hazırlamakla yükümlü bulundukları hizmet içi eğitim planlarını, stratejik planlarında yer alan amaç ve hedefleri dikkate alarak hazırlamaları ve bu planlarda yer alacak eğitim konularını, personelin yürütmekle yükümlü bulunduğu görevlerin kapsamına göre tespit etmeleri,

2. Kurumların hazırladıkları hizmet içi eğitim planlarını kendilerine ait web sitelerinde yayımlamaları ve eğitim planları gereğince düzenlenen eğitim programlarının diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin görev alanıyla ilgili olması halinde, eğitim programlarından istifade etmek isteyen kurumların Devlet Personel Başkanlığına başvurmaları ile bu Başkanlığın koordinasyonunda, eğitim programını gerçekleştiren kurumların, kapasitenin uygun olması kaydıyla, başvuruda bulunan kurumların personelinin de eğitimlerden yararlandırılması hususunda gerekli katkıyı sağlamaları,

3. Kurumlar tarafından;

a) Personelin, görevlerinin yürütülmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık, tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerine uyumlarının sağlanması ve niteliğinin yükseltilmesi amacıyla,

(1) Mesleki Etik İlkeleri ve Yolsuzlukla Mücadele

b) Kamu görevlilerinin sahip olduğu hak ve özgürlükler konusundaki bilinç seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla,

(1) Kamu Görevlileri Sendikacılığı

c) Doğrudan halkla iletişim içerisinde bulunanlara, vatandaş odaklı çalışma yürütülerek memnuniyetin sağlanması amacıyla,

(1) Halkla İlişkiler ve Davranış Kuralları,

(2) İletişim

konularında eğitim verilmesinin sağlanması,

4. Kurumlarca, gerçekleştirilecek hizmet içi eğitim programları için, kurumun bulunduğu hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalarla işbirliği yapılmasında hassasiyet gösterilmesi,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarının, aday olarak atadıkları Devlet memurları için en kısa süre içerisinde ilgili mevzuatı çerçevesinde adaylık eğitimlerinin (Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj) düzenlenmesinde gerekli hassasiyeti göstermeleri ile “Temel Eğitim ve Hazırlayıcı Eğitim Programları” kapsamında yapılacak olan eğitim faaliyetlerini günde en az beş saat olacak şekilde gerçekleştirmeleri,

6. Aday Devlet memurlarından, kullanmış oldukları hastalık izni, aylıksız izin ve mazeret izni sebebiyle adaylık süresi içinde adaylık eğitimlerine tabi tutulamayanların, eğitimleri bilahare tamamlatılmak suretiyle, asli memurluğa atanmaları hususunun eldeki belgeler çerçevesinde değerlendirilmesi,

7. Devlet memurlarının yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilmesine ilişkin yurtdışı kontenjan taleplerinin, ilgili Yönetmelikte belirtilen süre içinde gerekçeleri ile birlikte Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi ile uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecek Devlet memurlarına ilişkin kontenjan taleplerinin de aynı sürede bahsedilen Başkanlığa bildirilmesi,

8. Kurum ve kuruluşların yetiştirilmek amacıyla yurtdışına göndermek istedikleri memurlarına ilişkin kontenjan taleplerinde yukarıda belirtilen hususlara uymaları, kontenjanlarda yer alan eğitim konularını ayrıntılı ve açık olarak (örneğin: “Kamu Yönetimi” yerine, “Personel Yönetimi”, “Hukuk” yerine, “Deniz Hukuku” gibi ifadelere yer verilecektir.) tespit etmeleri ve “EK-I”de yer verilen “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurlarına İlişkin Kontenjan Talep Formu”nu Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirmeleri,

9. Yetiştirilmek üzere yurt dışına gönderilen Devlet memurlarının yurt dışındaki eğitim programlarında edindikleri bilgi ve tecrübenin diğer personele aktarılmasına ilişkin etkinliklerin (kurs, sempozyum, seminer, bilgilendirme toplantıları vb.) gerçekleştirilmesine önem verilmesi,

10. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin 10’uncu maddesinde yer alan ortak konulara ilişkin ders notları ile aday Devlet memurlarının temel eğitim ders notlarının, Devlet Personel Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden temin edilmesi ve söz konusu Genel Yönetmeliğe tabi personelin unvan değişikliği sınavlarına ilişkin bilgi notlarının ise sınavdan en az (1) ay önce ilgililere verilmesi,

11. Devlet Personel Başkanlığınca web ortamında uygulamaları başlatılacak olan projelerin hayata geçirilebilmeleri ve sağlıklı yürütülebilmeleri amacıyla, her kamu kurum ve kuruluşunun, bu projelerin yürütülmesi için, asli görevi internet ortamında kurumuna ait verileri girecek ve güncelleyerek kurum personelini sisteme tanıtacak ve yetkilendirecek bir adet üst düzey yöneticinin “Devlet Personel Başkanlığı Web Uygulamaları Yetkilisi” olarak görevlendirmesi,

Bu sebeple, her bir kurumun web uygulamaları yetkilisine ait bilgileri, www.personel.gov.tr internet adresinde bulunan “Devlet Personel Başkanlığı Web Uygulamaları” başlığı altındaki Devlet Personel Başkanlığı Web Uygulamaları Yetkilisi Formu’na girilerek gerekli işlemlerin yapılması ve Genelgenin yayımı tarihinden itibaren en geç otuz (30) gün içerisinde adı geçen Başkanlığa gönderilmesi,

12. Kamu kurum ve kuruluşlarınca, yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilenlerden yurda geri dönen devlet memurlarına ilişkin bilgiler için www.personel.gov.tr internet adresinde yer alan Devlet Personel Başkanlığı Web Uygulamaları başlığı altındaki “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilenlerden Yurda Geri Dönen Devlet Memurlarına İlişkin Bilgi Formu” kullanılacak olup, bilgi girişi ve güncelleme işlemleri, ilgili kurum web uygulamaları yetkilisi tarafından sisteme tanımlanan personelince internet ortamında devamlı yapılması, doldurulacak ilk “Form”da son on yıl içerisinde yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilmiş olan memurlara ilişkin bilgilere yer vermeleri,

13. Kamu kurum ve kuruluşlarınca, bu konuda görevli tüm personelin gizlilik kurallarına uyması kaydıyla, disiplin amirleri veya disiplin kurulları tarafından memurlara verilen disiplin cezaları ile bunlardan ilgili makamlar tarafından iptal edilenlere ilişkin bilgiler için ise, www.personel.gov.tr internet adresinde yer alan Devlet Personel Başkanlığı Web Uygulamaları başlığı altındaki “Disiplin Cezası Alan Memurlara İlişkin Bildirim Formu” kullanılacak olup, bilgi girişi ve güncelleme işlemleri, ilgili kurum web uygulamaları yetkilisi tarafından sisteme tanımlanan personelince internet ortamında devamlı yapılması

gerekli görülmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

Murat BAŞESGİOĞLU

Devlet Bakanı

Eki İçin Tıklayınız


Kaynak: Memurlar.net